Thông báo 45/TB-BGTVT

Thông báo số 45/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với JBIC kiểm điểm tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc một số dự án sử dụng vốn vay JBIC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 45/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp JBIC kiểm điểm thực hiện giải quyết vướng mắc dự án sử dụng vốn vay JBIC


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 45/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI JBIC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC MỘT SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY JBIC

Ngày 31/01/2008, theo đề nghị của JBIC, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp với Trưởng đại diện JBIC tại Hà Nội để kiểm điểm tình hình thực hiện và giải quyết vướng mắc một số dự án lớn sử dụng vốn vay JBIC. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHĐT, Tài chính, HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ VN, các Ban QLDA 18, 85, Thăng Long, Biển Đông, Đường sắt, ATGT và Văn phòng Bộ (danh sách đại biểu đính kèm).

Sau khi nghe trình bày của JBIC và báo cáo của các Ban QLDA, ý kiến của các Cục, Vụ tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án JBIC trong tháng 01/2008 rất thấp (2% kế hoạch). Như vậy tổng số liệu giải ngân 10 tháng đầu tài khóa 2007 (đến 31/01/2008) mới đạt được 57,2% kế hoạch các Ban QLDA đã cam kết với JBIC. Để đạt mục tiêu giải ngân khoảng 11 tỷ Yên trong 2 tháng còn lại, yêu cầu các Ban QLDA, chủ đầu tư và các Cục Vụ chức năng thuộc Bộ tập trung giải quyết các nội dung cụ thể của mỗi dự án như sau:

1. Dự án nhà ga khách Sân bay Tân Sơn Nhất (Cụm cảng HKMN):

- Bổ sung hợp đồng tư vấn: Cụm cảng HKMN có tờ trình bổ sung sau kết quả cuộc họp Tổ tư vấn đấu thầu của Bộ để Vụ KHĐT phối hợp với Cục HKVN dự thảo văn bản báo cáo TTgCP chấp thuận nguyên tắc, giao Bộ GTVT phê duyệt.

- Bổ sung hợp đồng xây lắp: Cụm cảng HKMN thương thảo với nhà thầu trong tháng 2/2008 trình Bộ kết quả để Bộ xem xét báo cáo TTgCP trong tháng 3/2008.

2. Dự án cảng Cái Mép – Thị Vải (Cục HHVN, Ban QLDA 85):

- Gói thầu 1 và 2: Cục Giám định đã chủ trì việc rà soát đưa ra khỏi phạm vi gói thầu một số hạng mục. Ban QLDA 85 tiếp tục làm việc với Văn phòng Chính phủ và các Bộ liên quan để sớm có văn bản chấp thuận của TTgCP về xử lý tình huống đấu thầu theo đề nghị của Bộ GTVT.

- Chấp thuận chủ trương sử dụng tư vấn kỹ thuật của Dự án thực hiện công tác rà soát dự toán để có thể sớm triển khai công tác đấu thầu các gói thầu.

3. Dự án cảng Cái Lân (Ban QLDA HH 1- Cục HHVN): Giao Vụ KHĐT có văn bản yêu cầu Cục HHVN báo cáo tiến độ và các vướng mắc dẫn đến việc chưa ký được hợp đồng với nhà thầu gói 4.

4. Dự án cảng Hải Phòng (Ban QLDA cảng HP):

Yêu cầu Ban QLDA cảng HP khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan để nhà thầu có thể triển khai hạng mục kè Bạch Đằng và kè đá bảo vệ mái dốc kênh Hà Nam, hoàn thành trước 31/12/2008.

5. Dự án khôi phục cầu yếu (Cục Đường bộ - Ban QLDA Biển Đông):

+ Giai đoạn 1: Cục Đường bộ đôn đốc Ban QLDA Biển Đông để chỉ đạo các nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ hợp đồng đồng thời sớm phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu còn lại theo đề nghị của JBIC. Thống nhất với đề nghị của JBIC về việc tăng giá trị giải ngân ban đầu lên khoảng 4,4 tỷ Yên. Yêu cầu Ban QLDA Biển Đông căn cứ tiến độ giải ngân của dự án có văn bản báo cáo Cục Đường bộ, Bộ GTVT để Bộ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính.

+ Giai đoạn 2: Cục Đường bộ đôn đốc Ban QLDA Biển Đông sớm triển khai công tác đấu thầu.

6. Dự án QL18 và cầu Bãi Cháy (Ban QLCDA18): Yêu cầu Tổng Giám đốc Ban QLCDA 18 làm việc với lãnh đạo Cục Giám định và báo cáo lãnh đạo Bộ việc giải quyết thủ tục các lệnh thay đổi vào 16h00 chiều ngày 1/2/2008.

7. Dự án cầu QL 1 GĐ 3 đoạn Cần Thơ – Cà Mau (Ban QLCDA 18):

Ban QLCDA 18 có văn bản báo cáo Bộ về tiến độ thực hiện của nhà thầu CSCEC và các biện pháp phạt, kể cả chấm dứt hợp đồng tương tự đã đôn đốc ở gói thầu MD1, MD3. Trên cơ sở đó Bộ sẽ có thư cho Sứ quán Trung Quốc về vấn đề này.

8. Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội – Thái nguyên (Ban QLCDA18):

- Ban QLCDA 18 làm việc ngay với Cục Giám định về việc phê duyệt TTKT để sớm triển khai mời thầu. Sau Tết Bộ sẽ kiểm tra tiến độ công tác GPMB tại từng địa phương.

- Đề nghị JBIC sớm thẩm định Hiệp định vay thứ hai cho dự án để có thể đấu thầu gói 2 (đoạn Sóc Sơn – Thái Nguyên) đồng bộ với gói 1.

9. Dự án cầu Thanh Trì (Cục Đường bộ - Ban QLDA Thăng Long): Ban QLDA Thăng Long cam kết đạt tiến độ giải ngân như đã đề xuất với JBIC.

10. Dự án cầu Nhật Tân (Ban QLDA 85):

- Bộ GTVT đang trình TTgCP việc chọn tư vấn quốc tế thẩm tra độc lập TKKT phần cầu dây văng, 02 gói đường dẫn đầu cầu triển khai công tác sơ tuyển và đấu thầu một cách độc lập.

- Bộ GTVT đang giao TEDI lập dự án đầu tư đoạn đường nối lên sân bay Nội Bài theo chỉ đạo của TTgCP, Ban QLDA 85 đôn đốc để sớm có tài liệu cung cấp cho JBIC thẩm định trong năm 2008.

11. Dự án ATGT các quốc lộ (UB ATGT – Ban QLDA ATGT):

Đây là dự án ngành nên tiến độ có chậm. Yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo tư vấn thẩm tra và tư vấn lập dự án sớm hoàn thiện hồ sơ dự án trình Bộ để có quyết định phê duyệt vào cuối tháng 2/2008.

12. Dự án 44 cầu đường sắt (TCTy ĐSVN – Ban QLCDA đường sắt):

- Cục GĐ&QLCL xem xét phê duyệt xong trong tháng 2/2008 kế hoạch đấu thầu điều chỉnh của dự án.

- Về kết quả sơ tuyển gói CP1: Giữ nguyên tiến độ dự kiến với JBIC, yêu cầu TCTy ĐSVN (chủ đầu tư) phê duyệt xong trong tháng 2/2008.

- Về phê duyệt TKKT và dự toán gói thầu CP1: Yêu cầu TCTy ĐSVN (chủ đầu tư) trình phương án giải quyết các tồn tại trong việc xác định cao độ bệ cọc lên Bộ (Cục Giám định) xem xét, giải quyết trước 15/2/2008. Trên cơ sở đó TCTy ĐSVN phê duyệt xong trong tháng 3/2008;

- Việc hoàn thiện danh sách ngắn gói thầu tư vấn giám sát thi công 27 cầu và gói thầu thiết bị: Thống nhất thực hiện theo hướng dẫn đấu thầu của JBIC, chủ đầu tư hoàn thiện danh sách ngắn trên cơ sở danh sách giới thiệu của JBIC, trình Bộ chấp thuận trong tháng 3/2008.

- Việc GPMB: Thống nhất phê duyệt tiểu dự án theo từng tỉnh để có thể bàn giao ngay cho địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ. Trước mắt, Vụ KHĐT tập trung xem xét trình duyệt các tiểu dự án GPMB của gói thầu xây lắp CP1 để bàn giao ngay cho địa phương trong tháng 2/2008.

13. Dự án đường sắt trên cao Hà Nội (TCTy ĐSVN – Ban QLCDA đường sắt):

- Việc phê duyệt DAĐT: đây là dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, tư vấn lập dự án và các cơ quan thẩm định của ta chưa có kinh nghiệm. Chấp thuận đề nghị của chủ đầu tư về việc ghi nhận một số vấn đề chưa được tường minh trong bước lập dự án để tiếp tục giải quyết trong bước TKKT. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư có thể hoàn thiện dự án trình Bộ trong tháng 2/2008, Bộ xem xét phê duyệt trong tháng 3/2008 theo đúng tiến độ đã cam kết trong biên bản thẩm định dự án của JBIC;

- Về kế hoạch đấu thầu: Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu giai đoạn trước thi công trên cơ sở Hiệp định vay thứ nhất cho dịch vụ tư vấn TKKT, trình Bộ phê duyệt ngay sau khi có quyết định đầu tư;

- Chủ đầu tư cũng có văn bản đề nghị tiến hành trước một số công việc chuẩn bị cho công tác đấu thầu tư vấn, … Đồng thời có văn bản chính thức đề nghị JBIC cung cấp hỗ trợ SAPI để lập HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn. Thống nhất thực hiện việc tuyển chọn tư vấn theo hướng dẫn đấu thầu của JBIC.

- Việc GPMB: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo nội dung đã thống nhất giữa Bộ GTVT và UBND TP. Hà Nội, trong bước dự án đầu tư chỉ cần có văn bản thỏa thuận của Thành phố về phương án GPMB (lưu ý có thiết kế hình học và ranh giới phạm vi chiếm dụng đất). Ngay sau khi có quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư làm thủ tục tách tiểu dự án GPMB bàn giao cho TP. Hà Nội thực hiện ngay trong giai đoạn TKKT.

Thừa lệnh Thứ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục HHVN;
- Ban QLDA cảng Hải Phòng;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu45/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 45/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp JBIC kiểm điểm thực hiện giải quyết vướng mắc dự án sử dụng vốn vay JBIC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 45/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp JBIC kiểm điểm thực hiện giải quyết vướng mắc dự án sử dụng vốn vay JBIC
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu45/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 45/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp JBIC kiểm điểm thực hiện giải quyết vướng mắc dự án sử dụng vốn vay JBIC

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 45/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp JBIC kiểm điểm thực hiện giải quyết vướng mắc dự án sử dụng vốn vay JBIC

              • 05/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực