Thông báo 45/TB-VPCP

Thông báo 45/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 45/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020

Ngày 03 tháng 02 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội dạy nghề Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các sở liên quan, các huyện, thị, một số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về kế hoạch triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, với mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, là Đề án quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi việc triển khai thực hiện khẩn trương, đồng bộ và với quyết tâm cao.

Để triển khai Đề án một cách hiệu quả, cần nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, đối tượng của Đề án, chủ động và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau: Đẩy mạnh tuyên truyền và huy động sự tham gia của toàn xã hội, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo đồng bộ với phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý; phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; xây dựng và phát triển các mô hình dạy nghề có chất lượng, hiệu quả; có kế hoạch bố trí kinh phí, có hướng dẫn, chế tài, bảo đảm sử dụng kinh phí của Đề án đúng mục đích, có hiệu quả, triển khai thí điểm thanh toán qua thẻ có hiệu quả; thực hiện phân công rõ ràng, phân cấp mạnh về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trong hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn.

2. Những nhiệm vụ chính cần tập trung thực hiện  

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trước ngày 27 tháng 02 năm 2010;

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2011 – 2015 để tổng hợp, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan đưa vào nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đối với các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề cho các đơn vị tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Chọn mỗi vùng kinh tế một tỉnh; mỗi tỉnh chọn 01 huyện để tập trung chỉ đạo điểm phát triển Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu; lựa chọn và tổ chức thí điểm các mô hình dạy nghề và đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn;

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị phương án thí điểm cấp thẻ học nghề nông. Trước ngày 08 tháng 3 năm 2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về vấn đề này;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức xây dựng danh mục nghề, chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên.

- Phối hợp với các công ty viễn thông để làm tốt việc cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến cấp xã.

c) Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn việc bổ sung 01 biên chế cán bộ quản lý công tác dạy nghề đối với các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; văn bản hướng dẫn về biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập cấp huyện, bảo đảm mỗi nghề tối thiểu có 01 giáo viên cơ hữu.

d) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành việc giao dự toán bổ sung ngân sách cho các địa phương để thực hiện Đề án năm 2010 trước ngày 27 tháng 02 năm 2010;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các Bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các chính sách, hoạt động về dạy nghề trong Đề án trong tháng 3 năm 2010.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành văn bản hướng dẫn việc bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có Trung tâm dạy nghề, hoàn thành trong tháng 3 năm 2010;

- Cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục có thể tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn cho các địa phương và cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục có thể tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã cho Bộ Nội vụ trước 10 tháng 3 năm 2010;

- Phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị có báo cáo về dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan đoàn thể ở trung ương, địa phương chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

g) Ngân hàng Chính sách Xã hội

Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện chính sách tín dụng học nghề đối với lao động nông thôn; chính sách hỗ trợ 100% lãi suất vay tín dụng đối với lao động nông thôn học nghề, làm việc ổn định ở nông thôn; chính sách cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn sau học nghề.

h) Đề nghị Hội Nông dân Việt Nam

Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn miễn phí về dạy nghề, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tham gia dạy nghề và giám sát tình hình thực hiện Đề án ở địa phương;

i) Trách nhiệm của chính quyền các địa phương

- Chủ động triển khai thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tại địa phương, trước mắt sớm thực hiện một số công việc sau đây: thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở cấp tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tới các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo thành lập Trung tâm Dạy nghề cấp huyện trong năm 2010 đối với những quận, huyện chưa có Trung tâm; chỉ đạo các huyện lập dự án đầu tư Trung tâm Dạy nghề và tổ chức phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có nghị quyết chuyên đề về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đưa nội dung này vào Nghị quyết tỉnh Đảng bộ giai đoạn 2011 – 2015;

- Điều tra, khảo sát và xác định nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, năng lực đào tạo của các cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch triển khai Đề án năm 2010 và các năm tiếp theo;

- Khuyến khích các địa phương triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn theo hình thức đặt hàng dạy nghề thông qua hợp đồng giữa các bên có liên quan.

3. Để bảo đảm tiến độ, yêu cầu:

- Cuối tháng 3 năm 2010: các cơ quan liên quan ở trung ương hoàn thành các Văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Chỉ đạo ở Trung ương sẽ họp về kế hoạch triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg;

- Cuối tháng 4 năm 2010: triển khai giao ban thực hiện Đề án ở các vùng kinh tế;

- Tháng 7 năm 2010: có sơ kết 06 tháng triển khai Đề án;

- Tháng 10 năm 2010: họp giao ban thực hiện Đề án ở các vùng kinh tế, trong đó chuẩn bị phương án để huy động sự tham gia của các tổ chức quốc tế và của doanh nghiệp để tài trợ thêm kinh phí thực hiện Đề án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu45/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2010
Ngày hiệu lực10/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu45/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành10/02/2010
        Ngày hiệu lực10/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 45/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban toàn quốc

             • 10/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực