Thông báo 450/SXD-QLHDXD

Thông báo 450/SXD-QLHDXD về năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012

Nội dung toàn văn Thông báo 450/SXD-QLHDXD năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức đơn vị


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 450/SXD-QLHĐXD

Điện Biên, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2012.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phvề sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 15/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 6/4/2011 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ QCVN 03: 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ Xây dựng, về việc ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2008 của Bộ Giao thông vận tải, về việc ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành giao thông;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-SXD ngày 17/12/2009 của Sở Xây dựng tnh Điện Biên, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-SXD ngày 06/3/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, về việc kiểm tra năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-SXD ngày 26/7/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, về việc kiểm tra năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ hồ sơ năng lực của tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên qua kiểm tra;

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông tnh Điện Biên

- Địa chỉ: số 22, tổ 4, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Lê Quý Trường.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện tư vấn quản lý các dự án nhóm B trở xuống.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp II trở xuống; được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với các công trình giao thông.

+ Được thực hiện tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

+ Chưa đủ điều kiện lập dự án (hoặc báo cáo KTKT), thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi.

2. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội

- Địa ch: SN 67, tổ 22, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Tiến Cường.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng cấp II trở xuống; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng dân dụng; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thục hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình hạ tầng kỹ thuật.

3. Công ty cổ phần TVTK & ĐTXD Viễn Thông

- Địa chỉ: SN 307, tổ 6, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Việt Cường.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; được thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình giao thông; lập báo cáo KTKT các loại công trình thuộc chuyên ngành thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

4. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thịnh Phát

- Địa chỉ: SN 300, tổ 18, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Trần Văn Lập.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình giao thông.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

5. Công ty TNHH tư vấn thiết kế Công Phú

- Địa chỉ: SN 5A, phố Thanh Mai, phường Nam Thanh.

- Giám đốc: Đào Công Phú.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; được giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

6. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy li tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: SN 189, tổ 11, phường Him Lam.

- Giám đốc: Vũ Xuân Dinh.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xung; lập báo cáo KTKT các loại công trình thuộc chuyên ngành thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất luợng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện quản lý dự án xây dụng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình giao thông.

7. Công ty cổ phần tư vấn Nam Hồng Hà

- Địa chỉ: SN 27B, tổ 20, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Lê Trung Kiên.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dụng công trình giao thông, xây dựng dân dụng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Đuợc thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực khảo sát: Không thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp.

8. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: Tổ 9, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Quang Hoán.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

9. Công ty TNHH tư vấn phát triển hạ tầng & kỹ thuật Tây Bắc

- Địa chỉ: SN 102, tổ 21, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Bùi Toàn Thắng.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Đuợc giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Không thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

10. Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Thiên Thanh

- Địa chỉ: SN 324, tổ 15, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Lê Đô Thành.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp; lập dự án nhóm B trở xuống đối với các loại công trình xây dựng dân dụng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

11. Công ty TNHH Anh Sơn

- Địa chỉ: SN 98, tổ 13, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

12. Công ty TNHH tư vấn & xây dng TKC

- Địa chỉ: SN 24, tổ 10, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Ngô Duy Kha.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cấp II trở xuống; được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống với các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

13. Công ty TNHH tư vấn và thiết kế xây dựng đô thị

- Địa chỉ: SN 03, tổ 1, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Văn Nam.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dng dân dụng cấp II trở xuống; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Đuợc thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình giao thông; thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

14. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dng Tiến Lộc

- Địa chỉ: SN 213, tổ 11, phường Him Lam.

- Giám đốc: Bùi Quang Đức.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp II trở xuống; được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình giao thông; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình .

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

15. Công ty cổ phần tư vấn & xây dựng Mạnh Linh

- Địa chỉ: SN 67, tổ 13, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Phạm Quang Mạnh.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình xây dựng dân dụng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực khảo sát: Không thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

16. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng An Phú Thành

- Địa chỉ: SN 264, tổ 18, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Mai Xuân Thắng.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình giao thông.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

17. Doanh nghiệp tư nhân tư vấn và xây dựng Xuân Phong

- Địa chỉ: SN 146, tổ 5, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Mai Như Ý.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

18. Công ty TNHH Xuân Hoàng

- Địa chỉ: SN 114, tổ 4, phuờng Thanh Bình.

- Giám đốc: Trần Quang Bình.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thm tra) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xung; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiếm định công trình xây dựng.

+ Chưa đđiều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Không thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông.

19. Công ty cổ phần tư vấn & đầu tư xây dng A&T

- Địa chỉ: T9, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Ngô Cương Quyết.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chúng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

20. Công ty TNHH vấn & xây dựng An Toàn Phát.

- Địa chỉ: SN 115, tổ 6, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Trn Phan An.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trxuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

21. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng Bắc - Nam.

- Địa chỉ: SN 380, tổ 8, phường Him Lam.

- Giám đốc: Ngô Trí Sơn.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp cp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với các loại công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Được thực hiện tư vấn kim định chất lượng công trình xây dựng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

22. Chi nhánh công ty cổ phn tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc tại Điện Biên.

- Địa chỉ: SN 19, C17, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

- Giám đốc: Phạm Đức Giang.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa cht ca công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng dân dụng; được thiết kế (hoặc thẩm tra) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xung; lập báo cáo KTKT đi với các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành thy lợi.

23. Công ty cphần tư vấn thiết kế xây dựng và công nghĐiện Biên.

- Địa chỉ: SN 159, tổ 9, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Lê Thanh Hải.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện qun lý Báo cáo kinh tế - kthuật xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trxuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng dân dụng; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp IV trở xung; lập báo cáo KTKT đối với công trình giao thông.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành thủy lợi, hạ tầng, kỹ thuật.

24. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đất Việt.

- Địa chỉ: SN 20, tổ 10, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Đỗ Mạnh Hùng.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất ca công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng giao thông cấp IV trxuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình giao thông; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, xây dựng dân dựng cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đđiều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc báo cáo KTKT) công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

25. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại Anh.

- Địa chỉ: SN 173, tổ 9, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Đình Tuấn.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng

- Lĩnh vực đủ điểu kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình công nghiệp cấp IV trở xuống; được lập dự án nhóm B trở xuống đối với công trình xây dựng dân dụng; được lập báo cáo KTKT đối với công trình công nghiệp.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

26. Công ty TNHH vấn xây dựng Sơn Nam.

- Địa chỉ: SN 334, tổ 4, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Bùi Đình Nam.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất của công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình xây dựng dân dụng.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đđiều kiện thực hiện qun lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

27. Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Hoàng Gia tại Điện Biên.

- Địa chỉ: SN 110, tổ 2, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Quách Đăng Tân.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trxuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; được giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình thy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

28. Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Ánh Tuyết.

- Địa chỉ: SN 104, tổ 8, phường Thanh Bình.

- Giám đốc: Ngô Văn Bút.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa cht công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lc, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

29. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Minh.

- Địa chỉ: SN 98, t7, phường Noong Bua.

- Giám đốc: Trần Đức Thụ.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý Báo cáo KTKT xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình hạ tng kthuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thc hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

30. Công ty TNHH tư vấn & xây dựng Bắc Dương tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: SN 104, tổ 15, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Nguyễn Trọng Bắc.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình xây dựng dân dụng.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; được giám sát thi công xây dựng các loại công trình thuộc chuyên ngành Giao thông, thy lợi, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựngng trình hạ tầng kthuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

31. Công ty cphần thương mại và phát triển công nghệ xây dựng.

- Địa chỉ: SN 01, tổ 17, phường Mường Thanh.

- Giám đốc: Hoàng Huy Hoàng.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện quản lý báo cáo KTKT xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ kho sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kthuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

32. Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Hưng.

- Địa chỉ: SN 77, tổ 1, phường Nam Thanh.

- Giám đốc: Hà Quang Hưng.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xuống với công trình giao thông; thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

33. Công ty c phn tư vấn và xây dựng Hải Đăng.

- Địa chỉ: SN 20, tổ 15, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Phạm Thế Khoa.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thm tra): Được thiết kế (hoặc thm tra) công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công công trình giao thông, thy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực kho sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

34. Một số thông tin chính của các tổ chức, đơn vị:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thiên Phú.

- Địa chỉ: SN 18, tổ 12, phường Tân Thanh.

- Giám đc: Đỗ Công Tưấn.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện tư vấn quản lý Báo cáo KTKT xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa cht công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thm tra) công trình giao thông, thy lợi cấp II trở xuống; được lập dự án nhóm B trxuống đối với công trình giao thông, thủy lợi; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát thi công công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.

+ Chưa đủ điều kiện thục hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

35. Công ty CPTV thiết kế và dịch vụ xây dựng thương mại Điện Biên.

- Địa chỉ: SN 80, tổ 18, phường Tân Thanh.

- Giám đốc: Đào Ngọc Hải.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Được thực hiện tư vấn quản lý Báo cáo KTKT xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực khảo sát: Được thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình cấp IV trở xuống.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, xây dựng dân dụng cấp II trở xuống; lập dự án nhóm B trở xung đối với công trình giao thông, xây dựng dân dụng; được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình thủy lợi, công nghiệp cấp IV trở xuống; được lập báo cáo KTKT đối với công trình thủy lợi, công nghiệp.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát công trình giao thông cấp II trxuống; giám sát thi công công trình thủy lợi, xây dựng dân dụng, công nghiệp cấp IV trxuống.

+ Được thực hiện tư vấn kim định công trình xây dựng.

+ Được thực hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thẩm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình hạ tầng kỹ thuật.

36. Công ty TNHH 3-2

- Địa chỉ: t6, phường Him Lam.

- Giám đốc: Lê Tiến Sỹ.

* Lĩnh vực hoạt động tư vấn xây dựng.

- Lĩnh vực đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Được thiết kế (hoặc thẩm tra) công trình giao thông, xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống; lập báo cáo KTKT đối với công trình giao thông, xây dựng dân dụng.

+ Lĩnh vực giám sát: Được giám sát công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng cấp IV trở xuống.

- Lĩnh vực chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn xây dựng:

+ Chưa đđiều kiện thực hiện tư vấn kiểm định công trình xây dựng.

+ Chưa đủ điều kiện thục hiện tư vấn chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực khảo sát: Chưa đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất công trình xây dựng.

+ Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án: Chưa đủ điều kiện thực hiện tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình.

+ Lĩnh vực giám sát: Chưa đủ điều kiện giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

+ Lĩnh vực lập dự án, thiết kế (hoặc thẩm tra): Chưa đủ điều kiện thiết kế (hoặc thm tra), lập dự án (hoặc Báo cáo KTKT) công trình thủy lợi, công nghiệp, hạ tng kỹ thuật.

Đối với những đơn vị tư vấn xây dựng đăng ký hoạt động tại tnh Điện Biên, nhưng chưa được kim tra hoặc chưa tuân thủ quyết định kim tra và không có tên trong danh sách tại thông báo này, là đơn vị chưa đủ điều kiện năng lực đhoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đnghị các cơ quan thẩm định dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, các cơ quan thm tra phê duyệt quyết toán và các tchức, cá nhân có liên quan đến công cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác hoạt động tư vấn xây dựng, căn cứ vào kết quả đánh giá năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị của Sở Xây dựng, kiểm tra xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá điều kiện năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của một số tổ chức, đơn vị tư vấn xây dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên, để đại diện chủ đầu tư và chủ đầu tư biết và làm cơ sở để lựa chọn các đơn vị tư vấn khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bn./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh (Thay B/c);
- B
Xây dựng (Thay B/c);
-
UBND các huyện, thị;
-
Cơ quan đoàn thể, ban ngành tỉnh;
-
WEBSITE - Sở Xây dựng;
-
Lưu QLHĐXD, VP.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 450/SXD-QLHDXD

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 450/SXD-QLHDXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2012
Ngày hiệu lực 04/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 450/SXD-QLHDXD

Lược đồ Thông báo 450/SXD-QLHDXD năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức đơn vị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 450/SXD-QLHDXD năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức đơn vị
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 450/SXD-QLHDXD
Cơ quan ban hành Tỉnh Điện Biên
Người ký Hoàng Văn Minh
Ngày ban hành 04/09/2012
Ngày hiệu lực 04/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 450/SXD-QLHDXD năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức đơn vị

Lịch sử hiệu lực Thông báo 450/SXD-QLHDXD năng lực hoạt động tư vấn xây dựng của tổ chức đơn vị

  • 04/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực