Thông báo 4569/TB-BTP

Thông báo số 4569/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 22 tháng 10 năm 2007 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4569/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ 22/10/2007


BỘ TƯ PHÁP
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4569/TB-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO BỘ NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2007

Ngày 22 tháng 10 năm 2007, cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký, giúp việc Lãnh đạo Bộ. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo kết quả công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19/10 và kế hoạch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26/10 năm 2007; ý kiến của các đồng chí dự họp và ý kiến phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XII và phiên họp Chính phủ tháng 10 năm 2007, phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) và Tờ trình để chuẩn bị cho việc thẩm tra chính thức của Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị Báo cáo rút gọn về công tác thi hành án trình bày trước Quốc hội (hoàn thành trước ngày 25/10/2007). Báo cáo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác thi hành án, nhất là các nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, chú trọng giải pháp mang tính đột phá. Rà soát để nắm lại các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp, đương sự khiếu nại bức xúc, kéo dài và những vụ vi phạm pháp luật hình sự của Chấp hành viên ở TP. Hồ Chí Minh, Lai Châu...

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 liên quan đến ngành Tư pháp được đề cập trong Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cho năm 2008 như: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan trong quá trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, phấn đấu khi Quốc hội ban hành luật, pháp lệnh thì Chính phủ có các văn bản hướng dẫn thực hiện, tập trung xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành; tập trung sức phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp tới đại học với phương châm đào tạo theo nhu cầu của xã hội; khẩn trương nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét nguyện vọng hai quốc tịch của người Việt Nam đang định cư sinh sống ở nước ngoài; hoàn thiện các quy định pháp luật về việc kết hôn với người nước ngoài, bảo đảm hôn nhân tự nguyện, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, bảo vệ quyền lợi hợp pháp sau hôn nhân của người phụ nữ…

Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Hành chính tư pháp chuẩn bị các vấn đề có thể Quốc hội sẽ yêu cầu Chính phủ giải trình về tình hình thực hiện Luật Hôn nhân - gia đình liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, của Bộ Tư pháp trong việc hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật, những giải pháp đã áp dụng nhằm lành mạnh hoá quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

3. Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Hợp tác quốc tế, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nước nói tiếng Pháp được tổ chức tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, kết hợp với thăm chính thức Lào của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam.

4. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị xây dựng pháp luật chuẩn bị để tổ chức hai toạ đàm về những giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý cho các văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2007); Viện Khoa học pháp lý, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về nội dung, chuẩn bị báo cáo dẫn đề, báo cáo các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực.

5. Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Trường về việc phân cấp quản lý cán bộ, hợp tác quốc tế, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ các trường đại học và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Bản thân Trường cũng cần tích cực, chủ động hơn trong việc triển khai công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

6. Phân công đồng chí Hoàng Thế Liên chỉ đạo Vụ Hành chính tư pháp nắm bắt những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để hướng dẫn địa phương thực hiện, đồng thời có Báo cáo nhanh cho Thủ tướng Chính phủ nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai các văn bản pháp luật về công chứng, chứng thực, nhất là khó khăn về đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã để Thủ tướng Chính phủ có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

7. Các đơn vị được giao nhiệm vụ soạn thảo các đề án, văn bản gấp rút hoàn tất các công việc để trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định, hạn chế tối đa việc xin gia hạn thời gian trình văn bản. Để khắc phục triệt để tình trạng vi phạm tiến độ, yêu cầu các đơn vị khi đăng ký thực hiện các đề án, văn bản phải cân nhắc kỹ sự cần thiết và khả năng thực hiện của đơn vị mình, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ và các nhiệm vụ khác do yêu cầu bức xúc của thực tiễn, có vai trò thúc đẩy hoạt động của Bộ, của Ngành.

8. Văn phòng Bộ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ý kiến đóng góp của các đơn vị để tiếp tục hoàn chỉnh Quy chế văn hoá công sở tại cơ quan Bộ Tư pháp, sớm trình Thứ trưởng thường trực Hoàng Thế Liên ký ban hành.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 22 tháng 10 năm 2007, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Các Thứ trưởng (báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm Tin học (để đưa tin lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Lãm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4569/TB-BTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4569/TB-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4569/TB-BTP

Lược đồ Thông báo 4569/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ 22/10/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4569/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ 22/10/2007
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4569/TB-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Duy Lãm
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 4569/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ 22/10/2007

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 4569/TB-BTP kết luận Bộ trưởng Hà Hùng Cường cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ 22/10/2007

           • 24/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực