Thông báo 459/TB-NHNN

Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn lớn theo Thông tư 20/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 459/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC TCTD CÓ TỶ TRỌNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LỚN THEO THÔNG TƯ 20/2010/TT-NHNN NGÀY 29/9/2010 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố Hà Nội

 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003; Luật Các tổ chức tín dụng  năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 41/2010/NĐ-CP chính sách tín dụng">14/2010/TT-NHNN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2010 của ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ báo cáo của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về tỷ trọng cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn  tại thời điểm 30/6/2010, Ngân hàng Nhà nước thông báo mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam mà Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được áp dụng trong tháng 12/2010 như sau:

1. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam là Ngân hàng được áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định tại Tiết b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Thông báo này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định và thông báo mức dự trữ bắt buộc đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

3. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có trách nhiệm thực hiện dự trữ bắt buộc theo quy định tại văn bản này về các văn bản khác có liên quan, đồng thời, định kỳ hàng tháng báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) về tình hình cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn và tỷ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn theo quy định.

Thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tín dụng thông báo để Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Các Vụ: CSTT, TCKT, CQTTrGSNH;
- Lưu VP, Vụ TD.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Hồng Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/TB-NHNN

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 459/TB-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2010
Ngày hiệu lực 08/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/TB-NHNN

Lược đồ Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 459/TB-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Trần Thị Hồng Hạnh
Ngày ban hành 08/12/2010
Ngày hiệu lực 08/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng

Lịch sử hiệu lực Thông báo 459/TB-NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng

  • 08/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực