Thông báo 477/TB-BTC

Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Hải quan và Cục thuế tỉnh Đồng Nai về đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 477/TB-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HẢI QUAN VÀ CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2012, DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

Ngày 17 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã có buổi làm việc về công tác thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán NSNN năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; các đồng chí lãnh đạo Vụ DTTT Tổng cục Thuế, Cục thuế xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan. Ban lãnh đạo Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; đại diện các phòng, Chi cục Hải quan, Chi cục Thuế.

Sau khi nghe báo cáo của Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế và ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp và của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có ý kiến kết luận như sau

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Lãnh đạo Bộ Tài chính biểu dương những đóng góp tích của cán bộ công chức ngành Thuế, Hải quan Đồng Nai, thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2012 trên địa bàn. Bên cạnh đó ngành Thuế, ngành Hải quan Đồng Nai luôn luôn có những đóng góp lớn vào việc xây dựng chính sách, chế độ của ngành.

II. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỤC HẢI QUAN

1. Kiến nghị về thủ tục mua xăng dầu từ nội địa của các doanh nghiệp chế xuất, Giao Tổng cục Hải quan dự thảo văn bản trình Bộ hướng dẫn trước ngày 31/12/2012; trước ngày 30/01/2013 trình Bộ Thông tư sửa đổi Thông tư 126/2011/TT-BTC.

2. Kiến nghị về sửa đổi Quy định việc ô tô nhập khẩu chỉ được nhập khẩu về 04 cửa khẩu, vấn đề này liên quan tới Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia; đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến báo cáo Bộ về vấn đề này, lưu ý cách thức để triển khai.

3. Kiến nghị liên quan đến nơi làm thủ tục hải quan và nơi nộp thuế, vấn đề này Bộ đã giao Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ để hướng dẫn khi làm việc với Hải quan Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh,...

4. Về nơi làm thủ tục đối với loại hình phi mậu dịch: Giao Tổng cục Hải quan trình Bộ ban hành văn bản hướng dẫn trong tháng 01/2013; lưu ý theo hướng áp dụng quản lý rủi ro, doanh nghiệp ưu tiên và phân loại đối tượng,... để phù hợp với các mặt hàng doanh nghiệp nhập khẩu.

5. Về nơi làm thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài (trường hợp đủ điều kiện theo Luật môi trường), đồng ý với kiến nghị của Cục Hải quan Đồng Nai. Giao Tổng cục Hải quan tham mưu cho Bộ có văn bản kiến nghị với Bộ Tài nguyên môi trường (công văn trình Bộ ký gửi trước ngày 29/12/2012); đồng thời Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn.

6. Kiến nghị về sửa đổi chính sách ưu đãi miễn thuế ô tô của Việt kiều hồi hương. Vấn đề này Bộ đã có ý kiến chỉ đạo Tổng cục Hải quan Tổng kết thực tế, kiến nghị sửa đổi bổ sung những chế độ liên quan nhằm khuyến khích đúng đối tượng và phòng lợi dụng chính sách ưu đãi để trục lợi bất chính, đề nghị Tổng cục Hải quan sớm báo cáo Bộ.

7. Kiến nghị của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến hoạt động của ICD Tân Cảng Long Bình. Giao Tổng cục Hải quan thực hiện giải quyết trong tháng 01/2013.

III. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Về nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2012

1.1. Đối với Cục Hải quan

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai xác định mục tiêu trên tình hình thực tế, báo cáo Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, phấn đấu mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu năm 2012 đạt 12.000 tỷ đồng (Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); nếu đạt 11.500 tỷ, công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để đạt được kết quả cao nhất, trong 10 ngày của tháng cuối năm 2012 Cục Hải quan Đồng Nai phải có các giải pháp khả thi và phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ như: (i) chuyển nộp toàn bộ thuế tạm thu vào NSNN; (ii) động viên, đề nghị doanh nghiệp nộp trước (trong năm 2012) số thuế phải nộp trong hạn; (iii) rà soát các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, xác định có chuyển từ loại hình tạm nhập tái xuất sang tiêu thụ nội địa yêu cầu kê khai và nộp thuế theo văn bản của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan;...

1.2. Đối với Cục Thuế

Đề nghị Cục Thuế nỗ lực phấn đấu tăng thu thêm 500 tỷ đồng; đạt tổng thu nội địa đạt 16.500 tỷ đồng, đạt được chỉ tiêu phấn đấu này Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế ghi nhận Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đạt được kết quả cao nhất, đề nghị Cục Thuế (i) rà soát các doanh nghiệp có nguồn thu lớn, đề nghị doanh nghiệp nộp sớm các khoản thuế phải nộp; (ii) phân loại các khoản nợ thuế, xác định các doanh nghiệp có khả năng thu hồi để đôn đốc nộp vào NSNN; phấn đấu giảm số nợ thuế xuống dưới 5%; (iii) kịp thời ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại và đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời số thuế truy thu vào NSNN;...

Giao Vụ Thi đua khen thưởng và Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan kịp thời trình Bộ ngay trong tháng 12/2012 có khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị hoàn thành dự toán, khen thưởng đặc biệt đối với các đơn vị vượt dự toán và tăng khá so thực hiện năm trước.

2. Về nhiệm vụ năm 2013

+ Đề nghị Cục Thuế, Cục Hải quan Đồng Nai tham gia tích cực vào nội dung dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung. Tham gia ý kiến xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế giá trị gia tăng. Chú trọng những phát sinh từ thực tế quản lý để đóng góp những nội dung có chất lượng, gắn với tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

+ Đề nghị Cục Thuế Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá.

+ Giao Tổng cục Hải quan tập hợp, giải quyết 12 vấn đề Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Bộ để giải quyết. Thời hạn báo cáo Bộ kết quả giải quyết trước ngày 30/1/2013.

Lãnh đạo Bộ đề nghị cán bộ công chức Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2012 và năm 2013.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- TCT, TCHQ, Vụ NSNN;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để th/hiện);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 477/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu477/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2012
Ngày hiệu lực19/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 477/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu477/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trường
        Ngày ban hành19/12/2012
        Ngày hiệu lực19/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc

           • 19/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực