Thông báo 48/TB-BTTTT

Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI TẠI CUỘC HỌP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Ngày 04 tháng 4 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình năm 2011, 2012 và tiến độ triển khai năm 2013. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Xuất bản, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí; Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình MTQG báo cáo kết quả thời gian qua, dự kiến nhiệm vụ thời gian tới và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện năm 2011:

Giao Ban Quản lý Dự án tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thanh toán, quyết toán và bàn giao tài sản các dự án thuộc Chương trình theo quy định.

- Phần kinh phí còn chưa đủ thủ tục thanh toán của năm 2012, Ban Quản lý Dự án phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất với Bộ Tài chính cho chuyển nguồn sang năm 2013 để tiếp tục thanh toán cho các dự án đã triển khai thực hiện.

- Đối với Dự án 1: Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương triển khai thực hiện nội dung còn lại và hoàn thành các thủ tục để thanh toán, quyết toán khi phí ngay sau khi Bộ Tài chính cho phép chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013.

- Đối với Dự án 2: Phần mua sắm thiết bị tác nghiệp TTTT cho cấp huyện, do đến thời điểm này không thể thực hiện tạm ứng cho các nhà thầu, yêu cầu Cục Báo chí trao đổi, đàm phán với nhà thầu để tiến hành đặt mua các thiết bị theo Hợp đồng đã ký và hoàn thiện các thủ tục cần thiết đảm bảo ngay sau khi được phép chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 để nghiệm thu, thanh toán phần kinh phí của Hợp đồng theo quy định.

- Đối với Dự án 3: Về cơ bản các nội dung của Dự án đã được triển khai thực hiện; tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm, nhất là đối với nhiệm vụ nội dung sản xuất ấn phẩm truyền thông do Cục Báo chí chủ trì triển khai, cần phải rút kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

+ Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ phê duyệt Quyết định giao nhiệm vụ cho Hội đồng nghiệm thu dịch vụ truyền hình nông nghiệp nông thôn thực hiện nghiệm thu các chương trình phát thanh, truyền hình đã đặt hàng sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo các qui định về thanh, quyết toán.

+ Đối với nội dung xuất bản sách: Cục Xuất bản đôn đốc các Nhà xuất bản khẩn trương hoàn thành các công việc theo Hợp đồng đặt hàng, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc lại với Tổng công ty Bưu điện về phí chuyển phát để chuyển sách tới các xã theo danh sách đã được phê duyệt. Trong trường hợp cần thay đổi tỉ lệ phí vận chuyển cần làm việc với Bộ Tài chính để có thỏa thuận. Trường hợp, cần bổ sung chi phí chuyển phát các xuất bản phẩm đến các Điểm Bưu Điện - Văn hóa xã, Ban Quản lý Dự án xem xét thỏa thuận với Tổng công ty Bưu điện và sử dụng nguồn kinh phí còn dư của Dự án để bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ này.

+ Đối với nội dung xây dựng Cụm thông tin đối ngoại tại Thác Bản Dốc: Cục Thông tin đối ngoại đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các công việc theo đúng Hợp đồng.

- Giao Ban Quản lý Dự án làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính để hướng dẫn các thủ tục bàn giao tài sản do Bộ đầu tư từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu cho các địa phương.

3. Về tiến độ triển khai năm 2013:

Các Cục, Vụ thực hiện Chương trình khẩn trương có văn bản đề nghị mục tiêu, phạm vi, nội dung thực hiện các dự án để Ban Quản lý dự án tổ chức xây dựng dự án (tự làm hoặc thuê tư vấn) trình Bộ phê duyệt dự án đối với phần kinh phí Chương trình do Bộ được giao thực hiện để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ thanh toán, quyết toán theo quy định. Nội dung dự án  nào của Chương trình xây dựng xong trước thì trình Bộ phê duyệt trước, không chờ xây dựng đủ cả 3 dự án mới trình phê duyệt.

4. Về kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình của Ban Quản lý Chương trình đối với việc thực hiện Chương trình tại các Bộ, ngành, địa phương:

Giao Tổ thư ký giúp việc Ban Quản lý Chương trình hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013 của Ban Quản lý Chương trình gửi xin ý kiến của các Thành viên Ban Quản lý Chương trình để hoàn thiện trước khi trình Bộ phê duyệt, trong đó cần lưu ý:

- Số lượng Đoàn kiểm tra, giám sát: Trong năm 2013 chỉ nên tổ chức khoảng 5 - 6 đoàn (Mỗi thành viên Ban Quản lý Chương trình tham gia 01 đoàn).

- Số lượng thành viên mỗi đoàn: Từ 3 - 4 người, gồm: 01 thành viên Ban Quản lý Chương trình là Trưởng đoàn; 01 - 02 cán bộ thuộc Tổ thư ký giúp việc Ban Quản lý Chương trình và 01 cán bộ của đơn vị của Bộ thuộc Ban Quản lý Dự án tham gia.

- Thời gian và số lượng địa phương kiểm tra, giám sát: Mỗi đoàn kiểm tra khoảng 2 - 3 tỉnh; mỗi tỉnh làm việc 01 ngày. Riêng đoàn kiểm tra đối với các Bộ, ngành trung ương, thực hiện 1 đợt ít nhất 2/3 số Bộ, ngành tham gia thực hiện Chương trình.

- Nội dung kiểm tra, giám sát: Kiểm tra toàn bộ các nội dung thuộc Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đã triển khai thực hiện trên địa bàn các tỉnh; đồng thời, kết hợp kiểm tra, khảo sát một số nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

5. Về danh sách các xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình MTQG:

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp tục rà soát hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo xin ý kiến Tập thể lãnh đạo Bộ trước khi trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt, trong đó cần lưu ý:

- Bám sát các tiêu chí tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật về công nhận các xã thuộc tiêu chí rà soát và có mốc thời gian cụ thể để rà soát danh sách các xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình.

- Trong báo cáo Tập thể lãnh đạo Bộ cần cung cấp đầy đủ các thông tin về việc xác định số xã thuộc phạm vi thực hiện Chương trình từ lúc xây dựng Chương trình để trình cấp có thẩm quyền cho đến thời điểm rà soát; phân tích rõ các tiêu chí, nguyên nhân tăng, giảm các xã để Tập thể lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến.

6. Về báo cáo 3 năm thực hiện chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở 2011 - 2013: Ban Quản lý Chương trình chỉ đạo, đôn đốc các địa phương báo cáo đúng yêu cầu và tiến độ.

7. Ban Quản lý Chương trình khẩn trương tổ chức xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, giám sát và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012 - 2015; xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn cán bộ quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho các bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện Chương trình sau khi đã có đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình

8. Giao Ban Quản lý Chương trình xây dựng Đề án Thông tin tuyên truyền về Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2013 - 2015.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, thường trực Ban Quản lý Chương trình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Ban Quản lý Dự án và các Cục, Vụ liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai để các Vụ, Cục, đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các Thành viên BQL Chương trình MTQG;
- VP, các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN;
- Các Cục: BC.XB, PTTH&TTĐT, TTĐN;
- Ban QLDACTMTQG đưa thông tin về cơ sở;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/TB-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu48/TB-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/TB-BTTTT

Lược đồ Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu48/TB-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Minh Phương
        Ngày ban hành16/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 48/TB-BTTTT kết luận tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu

             • 16/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực