Thông báo 482/TB-UBDT

Thông báo 482/TB-UBDT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Tập thể Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 482/TB-UBDT 2021 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Ngày 20/4/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì làm việc với Tập thể Lãnh đạo Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Sau đây gọi tắt là “Văn phòng điều phối CTMTQG”); tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông và Thủ trưởng một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban (có danh sách kèm theo). Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng điều phối CTMTQG và ý kiến của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kết luận như sau:

1. Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc ghi nhận các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng điều phối CTMTQG đã chủ động trong công việc, khắc phục khó khăn, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

2. Giao Văn phòng điều phối CTMTQG:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch- Tài chính thực hiện việc rà soát các nhiệm vụ đã được giao cho các vụ, đơn vị tại Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị để khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban giao nhiệm vụ cụ thể cho việc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các Dự án, Tiểu dự án và Nội dung cụ thể của CTMTQG (hoàn thành trước ngày 30/4/2021);

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đầu mối của các bộ, ngành liên quan và các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc nghiên cứu hoàn thiện gp Báo cáo giải trình kèm hồ sơ văn bản có liên quan đến Báo cáo Nghiên cứu khả thi CTMTQG đtrình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban (hoàn thành trước ngày 30/4/2021);

- Chủ động phối hợp với Vụ Chính sách Dân tộc triển khai việc xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện CTMTQG trung hạn và hằng năm theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg , ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác chi tiết năm 2021 kèm kinh phí hoạt động và phân công nhiệm vụ tới từng công chức của Văn phòng điều phối CTMTQG gửi Vụ Kế hoạch- Tài chính thẩm định kinh phí, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện;

- Tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CTMTQG thực hiện việc kim tra, đôn đốc các nhiệm vụ được giao liên quan đến thực hiện Đề án Tng thvà CTMTQG; xây dựng dự thảo báo cáo công tác theo tuần, tháng, quý, năm về tình hình triển khai thực hiện để báo cáo Đng chí Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Trung ương và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

3. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phi CTMTQG căn cứ Kết luận của Ban Cán sự Đảng, Đề án và Quyết định số 117/QĐ-UBDT, ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Tổ chức lại Văn phòng điều phối Chương trình 135 thành Văn phòng điều phối CTMTQG, khẩn trương báo cáo Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ủy ban kiện toàn nhân sự, kiện toàn tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Văn phòng điều phối CTMTQG trong thời gian sớm nhất;

- Tổ chức xin ý kiến thẩm định và trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành các quyết định: Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng điều phi, Quy chế làm việc của Văn phòng điều phi, Đề án kèm Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng điều phi, hoàn thành trước 30/4/2021;

- Tham mưu điều động toàn bộ công chức của Văn phòng điều phối Chương trình 135 về công tác tại Văn phòng điều phối để thực hiện các nhiệm vđược giao trên cơ sở Quyết định số 117/QĐ-UBDT, ngày 03/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Phối hợp với Văn phòng điều phối CTMTQG tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban phân công lại một số nhiệm vụ công tác đã giao năm 2021 cho các vụ, đơn vị (theo Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) trên cơ sở đảm bảo nguyên tc các vụ, đơn vị được giao các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Dự án, Tiểu dự án và Nội dung cụ thể của CTMTQG theo đúng chức năng, nhiệm vụ; Văn phòng điều phối CTMTQG là đầu mi điều phối và chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Đề án và CTMTQG;

- Phối hợp với Văn phòng điều phối CTMTQG thẩm định, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phi CTMTQG, đảm bảo đVăn phòng điều phi thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định và phù hợp với tính chất công việc của Văn phòng điều phi CTMTQG là đơn vị có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối CTMTQG tham mưu Lãnh đạo Ủy ban triển khai việc xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình trung hạn và hằng năm theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg , ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo, giải trình với Thủ tướng Chính phủ về việc chậm tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ được giao (trình Thủ tướng trong Quý IV năm 2020) và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức việc xây dựng và ban hành quyết định tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện CTMTQG theo quy trình rút gọn để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng phê duyệt, Quyết định đầu tư CTMTQG trước kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.

6. Văn phòng Ủy ban chủ trì, tham mưu bố trí phòng làm việc và các trang thiết bị, phương tiện để Văn phòng điều phối CTMTQG làm việc trên cơ sở định biên Văn phòng điều phối được giao và đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Tập thể Lãnh đạo Văn phòng điều phối CTMTQG, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ b/c);
- Các Thứ trư
ng, Phó Chủ nhiệm (để b/c);
- Các vụ, đơn vị thuộc
UBDT;
- Thường trực Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng BCS Đ
ng & Đng ủy;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, HCTK, VPCPMTQG.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lò Quang Tú

 

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO ỦY BAN VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC VỤ, ĐƠN VỊ DỰ HỌP
(Kèm theo Thông báo kết luận số 482/TB-UBDT, ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

 

2

Nông Quốc Tuấn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

 

3

Hoàng Thị Hạnh

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

 

4

Y Thông

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm

 

5

Lò Quang Tú

Chánh Văn phòng UB

 

6

Nguyễn Mạnh Huấn

Vụ trưng Vụ KHTC

 

7

Cầm Văn Thanh

Vụ trưởng Vụ TCCB

 

8

Bùi Văn Lịch

Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng, CN

 

9

Hà Việt Quân

Chánh VP ĐPCT MTQG

 

10

Nguyễn Văn Thức

Phó Chánh VP ĐPCT MTQG

 

11

Đặng Tiến Hùng

Phó Chánh VP ĐPCT MTQG

 

12

Nguyễn Thị Nga

Phó Chánh VP ĐPCT MTQG

 

Ghi chú:

Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đi công tác./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 482/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu482/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2021
Ngày hiệu lực27/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(29/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 482/TB-UBDT

Lược đồ Thông báo 482/TB-UBDT 2021 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 482/TB-UBDT 2021 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu482/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýLò Quang Tú
        Ngày ban hành27/04/2021
        Ngày hiệu lực27/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (29/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 482/TB-UBDT 2021 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 482/TB-UBDT 2021 phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

              • 27/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực