Thông báo 483/TB-VPCP

Thông báo 483/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại trạm thu giá sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 483/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tình hình an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ TẠI MỘT SỐ TRẠM THU GIÁ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

1. Việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội, chúng ta đã tạo được diện mạo mới về kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực đường bộ và hàng không. Các công trình giao thông đã từng bước phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành một số dự án BOT thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư (công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án) đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, xác định tổng mức đầu tư để làm cơ sở tính giá phí; việc lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu vẫn là chỉ định thầu, năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế; công tác huy động vn còn nhiều tồn tại; thời gian thi công một số công trình còn kéo dài, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu; công tác khai thác, vận hành công trình chưa hợp lý, gây bức xúc cho người dân (vị trí các trạm thu phí, định giá phí chưa phù hợp...).

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung, hợp đồng BOT nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng theo hình thức BOT còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm, hiệu quả chưa cao; quy hoạch trạm thu phí chưa khoa học; công tác phối hợp thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh còn chưa kịp thời. Việc kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng đến khai thác, sử dụng còn thiếu chặt chẽ; năng lực, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của các nhà đầu tư còn nhiều hạn chế. Nhiều nhà đầu tư thiếu vốn, chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân hàng; nguồn lực của nhà nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn.

Đkịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh, được dư luận quan tâm, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng theo hình thức hợp tác công tư (PPP); giải quyết kịp thời các vướng mắc nảy sinh, cho phép triển khai thí điểm hình thức thu phí không dừng,... Các Bộ, ngành và các địa phương liên quan đã tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, liên quan đến việc xây dựng và quản lý khai thác các dự án BOT giao thông như: tính toán lại và rà soát quyết toán của tất cả các dự án để tính lại thời gian thu phí; rà soát lại toàn bộ hệ thống trạm thu phí để xử lý những bất cập, bố trí lại một số trạm thu phí cho hợp lý,...

2. Để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng lĩnh vực (đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không...) của quốc gia, khu vực, địa phương làm cơ sở kế hoạch hóa đầu tư theo giai đoạn. Tập trung ưu tiên đầu tư các công trình, dự án, có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các đoạn tuyến cao tc Bc - Nam.

- Phối hợp xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, trong đó có đầu tư theo hình thức PPP, đặc biệt là cơ chế huy động vốn của các tổ chức tín dụng cho phát triển hạ tầng giao thông; các chính sách đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước để hỗ trợ cho việc giảm thời gian thu phí của các dự án.

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các công trình giao thông; rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt là việc lựa chọn nhà đầu tư và kiểm soát chất lượng các dự án hạ tầng giao thông từ khâu lập, thẩm định, quyết định đầu tư đến thực hiện đầu tư, thiết kế, thi công, nghiệm thu, kiểm toán, khai thác sử dụng... Trong đó phải tính đúng, tính đủ tổng mức đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, cơ sở để tính giá phí, bố trí trạm thu phí, thời gian thu phí... nhằm bảo đảm quyền lợi của nhà nước, nhà đầu tư và đặc biệt là lợi ích của người dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải với các Bộ, cơ quan và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát tất cả các dự án BOT đã và đang đầu tư, bảo đảm chính xác về khối lượng và chi phí, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng, từ đó xác định chính xác thời gian thu, giá dịch vụ; đồng thời, rà soát vị trí đặt trạm để khẳng định những vị trí phù hợp hoặc chưa phù hợp theo quy định pháp luật.

- Quản lý tốt công tác khai thác, sử dụng các công trình giao thông, đặc biệt công tác quản lý việc thu phí, kiểm soát giá phí:

+ Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về đầu tư các công trình giao thông nói chung, các dự án BOT nói riêng, chỉ rõ mặt được và những tồn tại; nêu rõ quan điểm của Bộ Giao thông vận tải về các ý kiến khác nhau qua phản ánh của dư luận, đặc biệt là vấn đề tổng mức đầu tư, vị trí trạm thu phí và mức giá phí. Cần chủ động tham vấn ý kiến của các nhà khoa học tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Hội nghề nghiệp để đưa ra cơ sở khoa học và thực tiễn trong đầu tư các công trình giao thông theo hình thức BOT. Chủ động làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung cn tuyên truyền, đặc biệt là các vấn đề đang được dư luận quan tâm;

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu giá dịch vụ theo hình thức điện tử tự đng không dừng trên tất cả các trạm thu phí BOT trên toàn quốc;

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá, công khai về việc sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ và nhu cầu vốn cho đầu tư, bảo trì các công trình giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017;

+ Tổng hợp, rà soát lại phương án đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phù hợp, bảo đảm đặt đúng vị trí của dự án trên cơ sở đánh giá tổng thể, khách quan, khoa học, công bằng giữa các nhóm đối tượng;

+ Chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiên cứu, tổ chức phân luồng phương tiện qua các thị trấn, thị xã để bảo đảm chống ùn tắc và tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đm quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP. Nghiên cứu, quy định cụ thể quyền lựa chọn của người sử dụng hạ tng, dịch vụ trong chính sách đầu tư PPP.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (trong đó nghiên cứu, đánh giá sự hợp lý, cơ sở khoa học của quy định khoảng cách giữa hai trạm).

d) Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ để chống ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

đ) Đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đồng thuận trong xã hội; bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, cực đoan gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; chỉ đạo tăng cường phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề liên quan đến các dự án BOT đường bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: GTVT, CA, KH&ĐT, TC, XD, TP, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, KGVX, QHQT, NC, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (3)Ha.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu483/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 483/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tình hình an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 483/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tình hình an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu483/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 483/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tình hình an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 483/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tình hình an ninh trật tự tại trạm thu giá BOT

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực