Thông báo 497/TB-BGTVT

Thông báo số 497/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban công tác an toàn giao thông tháng 9 năm 2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 497/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giao ban công tác an toàn giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 497/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 9 NĂM 2007

Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm công tác an toàn giao thông tháng 9 và triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cục, vụ và đơn vị có liên quan. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: các Cục trực thuộc Bộ, Vụ Vận tải, Thanh tra Bộ, Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Quản lý dự án An toàn giao thông, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Vụ Vận tải về tình hình tai nạn giao thông và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tháng 9, báo cáo và kiến nghị của đại diện các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

Sau hơn 03 tháng triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều tiến bộ, tai nạn giao thông đã bước đầu được kiếm chế (9 tháng đầu năm 2007 so với cùng kỳ năm 2006 đã giảm được về số vụ và số người bị thương), các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng đã giảm hẳn; một số giải pháp tại Nghị quyết 32/2007/NQ-CP đã được triển khai thực hiện tốt như đội mũ bảo hiểm, tổ chức giao thông đô thị, bổ sung các công trình phòng ngừa TNGT tại các vị trí đèo dốc …, điều này cho thấy các cấp, các ngành đã có sự quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ hơn đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại như: tiến độ thực hiện các đề án, giải pháp được giao còn chậm, kém hiệu quả mà nguyên nhân là do công tác triển khai thiếu đồng bộ, chỉ đạo chưa sát sao và nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan còn yếu kém và chưa chặt chẽ. Vì vậy, trong thời gian tới, yêu cầu các Cục, Vụ, các cơ quan có liên quan phải tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo mạnh mẽ việc thực hiện các kế hoạch và giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện được mục tiêu kiềm chế TNGT, cụ thể:

1. Cục Đường bộ Việt Nam

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại các Thông báo giao ban trước mà triển khai còn chậm, chưa có báo cáo.

- Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là phải triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống các hiện tượng đấu nối trái phép, tái lấn chiếm hành lang ATGT, phát hiện kịp thời và đình chỉ ngay các trường hợp vi phạm, thông báo cho chính quyền địa phương và yêu cầu xử lý tháo dỡ, nếu sau 15 ngày địa phương không giải quyết thì chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ kiên quyết rào chắn để bảo đảm ATGT, trước mắt tập trung làm trên Quốc lộ 1.

- Tiếp tục rà soát và lắp đặt các công trình phòng ngừa TNGT tại các vị trí đèo dốc nguy hiểm; Xây dựng kế hoạch cụ thể (có thời gian, lộ trình, biện pháp …) để giải quyết tổng thể các vị trí đèo dốc nguy hiểm trên hệ thống quốc lộ trình Bộ trước tháng 12 năm 2007.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Vụ có liên quan thuộc Bộ để triển khai “đề án giáo dục quản lý đạo đức người lái xe”.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án an toàn giao thông của WB.

2. Cục Đường sắt Việt Nam

- Tổ chức cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì, thành phần tham dự gồm Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt, Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải để thống nhất kế hoạch và giải pháp giải quyết triệt để 146 đường ngang nguy hiểm cần phải nâng cấp ngay mà Cục Đường sắt Việt Nam đã báo cáo.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 32/2007/NQ-CP trong ngành đường sắt, cụ thể là việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, bảo đảm an toàn chạy tàu, thực hiện biện pháp rào chắn các đường ngang dân sinh bất hợp pháp, không bảo đảm an toàn; Kiên trì thông báo yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các vi phạm phát sinh và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm đường gom, xử lý các vấn đề ATGT đường sắt.

3. Cục Đường sông Việt Nam

- Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ cho hội nghị tổng kết việc tổng điều tra phương tiện thủy nội địa, sơ kết đánh giá cuộc vận động thí điểm mặc áo phao khi đi đò qua sông và sơ kết thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP trong ngành đường thủy nội địa dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tới và phải có các nội dung sau: các văn bản pháp luật cần ban hành để quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa (Dự thảo ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung); đánh giá thực tế kết quả cuộc vận động mặc áo phao đồng thời đề xuất mô hình mới để bảo đảm ATGT cho người đi đò qua sông.

- Tiếp tục nghiên cứu trình Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoặc kêu gọi vốn đầu tư (đưa vào dự án giao thông nông thôn…) để nâng cao điều kiện ATGT của các bến đò ngang.

- Dự thảo tiêu chuẩn ngành về bến khách ngang sông phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở cho việc chấn chỉnh các bến khách ngang sông; Dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa trình Bộ trong năm 2007.

4. Cục Hàng hải Việt Nam

Chủ trì phối hợp với các Vụ có liên quan làm rõ kinh phí cứu hộ tàu thuyền trên biển.

5. Cục Đăng kiểm Việt Nam

Báo cáo và đề xuất biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong việc đăng kiểm đối với xe 3 bánh các loại.

Đẩy nhanh tiến độ các đề án thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ của ngành đăng kiểm

6. Vụ Vận tải

- Tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan về “kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt” và phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam để chỉnh sửa, chú ý rà soát và làm rõ kinh phí cho từng hạng mục và giai đoạn. Hoàn thành trình Bộ trong tuần đầu tháng 11 năm 2007 để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Đôn đốc Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải hoàn chỉnh trình Bộ “Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến năm 2010” và thực hiện các thủ tục để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trong tuần đầu tháng 11 năm 2007.

- Chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ có liên quan trình Bộ dự thảo văn bản hướng dẫn các loại xe công nông phải loại bỏ sau ngày 01/01/2008 theo Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục họp bàn với các cơ quan có liên quan để xử lý các vướng mắc về dự thảo thông tư liên tịch thẩm định an toàn giao thông đối với công trình đường bộ trước khi đưa vào khai thác sử dụng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, V.Tải (Đ)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu497/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2007
Ngày hiệu lực26/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 497/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giao ban công tác an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 497/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giao ban công tác an toàn giao thông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu497/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành26/10/2007
        Ngày hiệu lực26/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 497/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giao ban công tác an toàn giao thông

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 497/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp giao ban công tác an toàn giao thông

           • 26/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực