Thông báo 505/TB-VPCP

Thông báo 505/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tiến độ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, đánh giá tác động của khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ lên nợ công giai đoạn 2018-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 505/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng ADB


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ ĐÀM PHÁN CÁC DỰ ÁN VAY VỐN ADB; ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KHOẢN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI LÊN NCÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020

Ngày 23 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về tiến độ đàm phán các chương trình, dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đánh giá tác động của các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ lên nợ công giai đoạn 2018-2020. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

- Nhìn chung, các dự án ODA và vốn vay ưu đãi do các nhà tài trợ đã được sử dụng hiệu quả và có đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Theo dự kiến, Việt Nam sẽ tốt nghiệp nguồn vốn ADF của ADB (vốn ODA) vào ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong giai đoạn 2017-2018, Việt Nam dự kiến tiếp nhận tổng số 950,65 triệu USD từ nguồn vốn vay ADF. Theo quy định của ADB, để có thể sử dụng hết toàn bộ số vốn nêu trên, phía ADB cn phải phê duyệt ít nhất 356,5 triệu USD vốn ADF (tương ứng 37,5%) trong năm 2017, số còn lại được sử dụng trong năm 2018. Đđạt được điều kiện nêu trên, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định cần được đàm phán trong đầu tháng 11 năm 2017 để kịp tiến độ phê duyệt của ADB.

- Trong thời gian vừa qua, một số chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng còn vướng mắc về thủ tục thẩm định, đánh giá tác động của khoản vay lên nợ công, chưa thống nhất giữa các cơ quan trong chủ trương đàm phán, ký kết Hiệp định vay với các nhà tài trợ.

Đhuy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ADF ưu đãi mà ADB phân bcho Việt Nam trước khi tốt nghiệp nguồn vốn này từ năm 2019 và xử lý những vướng mắc trong phê duyệt, giải ngân các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Về 05 chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi do ADB tài trợ tài khóa 2017:

a) Tiến độ đàm phán, ký kết đối với 3 Dự án: “Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng toàn diện các tỉnh Đông Bắc và Dự án “Cơ sở hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” và Dự án “Chương trình phát triển đô thị loại II (các đô thị xanh)”:

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

+ Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kịp đàm phán, ký kết các Hiệp định của 3 Dự án nêu trên, đảm bảo kịp tiến độ và đạt tỷ lệ phê duyệt của ADB (37,5%) nhằm tận dụng hết các khoản vay vốn ADF ưu đãi.

+ Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu phương án sử dụng vốn ADF của các dự án khác chậm triển khai và phải hủy để thay thế cho nguồn vốn OCR của các dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

- Đgiảm dư nợ ngân sách nhà nước cho các địa phương tham gia Dự án “Cơ sở hạ tầng cơ bản cho Tăng trưởng toàn diện các tỉnh Đông Bắc và “Cơ sở hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”: Giao Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 12 năm 2017 về việc chuyển nợ trong Dự án năng lượng nông thôn II (RE II) tại các tỉnh đã hoàn thành bàn giao tài sản cho các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, rà soát, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 năm 2018 để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với khoản vay của 3 Dự án nêu trên và các dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cn thiết khác theo quy định; bảo đảm không vượt trần nợ công, nợ Chính phủ, chỉ tiêu bội chi ngân sách đã được Quốc hội phê duyệt.

b) Về các chương trình vay hỗ trợ ngân sách gồm: “Chương trình Phát triển ngành tài chính và tài chính toàn diện - Tiểu chương trình 1”, “Chương trình nâng cao chất lượng chi tiêu công”, vay vốn ADB và Chương trình vay dựa trên chính sách phát triển về quản lý tài khóa, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB): Bộ Tài chính đề xuất phương án và chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về huy động nguồn lực trong nước với lãi suất hợp lý hơn vay vốn OCR của ADB, IBRD của WB với tổng vốn vay là 582,7 triệu USD (đbù đắp nguồn vốn trong nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được Quốc hội phê duyệt).

c) Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 4”: Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về chủ trương thực hiện Dự án theo phương thức tự vay, tự trả.

2. Về báo cáo hạn mức vay, báo cáo tác động các khoản vay ODA và vốn vay ưu đãi lên nợ công và định hướng thu hút, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020:

a) Giao Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo hạn mức vay nợ ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020 (trong đó nghiên cứu khả năng tái cơ cấu nợ công nhằm tăng dư địa cho vay ODA và vốn vay ưu đãi đối với các Bộ ngành, địa phương).

- Báo cáo đánh giá tính ưu đãi, sự phù hợp của nguồn vốn vay OCR của ADB, IBRD của WB so với các nguồn vốn khác huy động trong nước.

Hoàn thiện các báo cáo trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

b) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất về số liệu và hoàn chỉnh Báo cáo tác động lên nợ công đối với các loại dự án (đã ký Hiệp định nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; đã đàm phán; đã phê duyệt chủ trương đầu tư) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2684/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2017.

- Thúc đẩy tiến độ để hoàn thiện Báo cáo cập nhật định hướng thu hút ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020 theo hướng: Chvay vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi cho đầu tư phát triển, lĩnh vực cơ sở hạ tầng thiết yếu và cần thiết, không vay cho chi thường xuyên và tăng cường năng lực; cân nhắc kỳ một số chương trình, dự án lĩnh vực y tế, giáo dục; khuyến khích các doanh nghiệp trong nước (như trong lĩnh vực năng lượng) trao đổi, thống nhất với ADB, WB để thực hiện vay vốn theo phương thức tự vay, tự trả; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB tiếp tục rà soát, cập nhật tiến độ chuẩn bị dự án, xem xét điều chỉnh phần vốn ADF của các dự án chuẩn bị chậm tiến độ, chưa thực sự quan trọng, cấp bách để điều chuyển cho các chương trình, dự án có tiến độ chuẩn bị tốt hơn nhằm đảm bảo tận dụng hết nguồn vốn ADF trước khi Việt Nam tốt nghiệp vốn ADF của ADB (ngày 01 tháng 01 năm 2019), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các thành viên BCĐQG về ODA và Vốn vay
ưu đãi;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, QHĐP, P
L, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 505/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu505/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 505/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 505/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng ADB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 505/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng ADB
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu505/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 505/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng ADB

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 505/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ đàm phán dự án vay vốn Ngân hàng ADB

              • 27/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực