Thông báo 507/TB-BGTVT

Thông báo số 507/TB-BGTVT về việc nội dung của cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km321 ÷ Km385) trên địa bàn tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 507/TB-BGTVT nội dung họp Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Sơn La giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo quốc lộ 6


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 507/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA BỘ GTVT VÀ UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TỒN TẠI VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO (Km321 ÷ Km385) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Ngày 18/10/2007, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh Sơn La để thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn và giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo (Km321 ÷ Km385) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

I. THÀNH PHẦN:

I-1 Đại diện Bộ GTVT:

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA1, Tổng Công ty TVTK GTVT, các Nhà thầu thi công gói thầu số 1÷8.

I-2 Đại diện UBND tỉnh Sơn La:

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sơn La Cầm Văn Đoản; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan đơn vị Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban GPMB thị xã Sơn La, Ban GPMB huyện Thuận Châu.

II. NỘI DUNG:

Sau khi nghe báo cáo cùa Ban QLDA1, Ban GPMB thị xã Sơn La, Ban GPMB huyện Thuận Châu, Sở Tài chính Sơn La, Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La, Cục Giám định & QLCL CTGT, UBND tỉnh Sơn La, hội nghị đã thống nhất với nội dung như sau:

II-1 Các tồn tại vướng mắc về công tác GPMB Dự án cải tạo nâng cấp QL6 (Km321 ÷ Km385) trên địa bàn thị xã Sơn La và huyện Thuận Châu:

Các đoạn tồn tại vướng mắc mặt bằng, chưa thi công được là 28,4Km/tổng chiều dài 65,7Km gồm có:

- Địa bàn thị xã Sơn La: Tổng chiều dài 11,2 Km; đã bàn giao được 7,7km; chưa bàn giao được 3,5km gồm:

+ Xã Chiềng Đen: 3,2Km (Km329 + 020 ÷ Km323+220)

+ Phường Tô Hiệu: 0,3Km (Ngã ba Két nước đến lối rẽ vào Trường Ngân hàng cũ)

Ngoài ra, trong số 7,7Km mặt bằng đã bàn giao còn 0,56Km (bên trái tuyến 350m, bên phải tuyến 210m) vướng mắc.

Như vậy, tổng số mặt bằng còn vướng mắc ở thị xã Sơn La là: 4,1Km.

- Địa bàn huyện Thuận Châu: Tổng chiều dài 54,4Km; đã bàn giao 46,7Km; chưa bàn giao 7,8Km gồm:

Km334+800÷ Km335+600; Km348+200 ÷ Km349+200; Km350+250 ÷ Km350+550; Km353+100 ÷ Km355+922; Km356+753 ÷ Km357+313; Km357+413 ÷ Km358+00; Km359+00 ÷ Km360+300; Km367+700 ÷Km368+400; Km382+800 ÷ Km383+100.

Ngoài ra, trong số 46,7Km mặt bằng đã bàn giao còn 16,5Km (bên trái tuyến 7Km, bên phải tuyến 9,5Km) vướng mắc.

Như vậy, tổng số mặt bằng còn vướng mắc ở huyện Thuận Châu là: 24,3Km.

- Công trình công cộng:

+ Đường ống cấp nước: huyện Thuận Châu (Km343+420 ÷ Km357) đã thực hiện được 50% công việc.

+ Đường dây điện và cột điện: Điện lực Sơn La chưa trình Hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh 4 đoạn phải di chuyển (Km321 ÷ Km384+200) để trình duyệt; chưa triển khai thi công.

+ Đường dây điện thoại và cột của Bưu chính viễn thông: Bưu điện Sơn La đang trình Hồ sơ thiết kế và dự toán 3 đoạn phải di chuyển (Km337 ÷ Km369); chưa triển khai thi công.

+ Đường dây cáp quang của Viễn thông: vướng 3,88Km chưa di chuyển (gồm các đoạn rải rác từ Km341+327 ÷ Km355+025).

Phạm vi vướng mắc mặt bằng các công trình công cộng trùng với vướng mắc mặt bằng các hộ dân.

II-2 Biện pháp tháo gỡ, giải quyết:

Việc mặt bằng hiện nay vẫn còn vướng mắc rải rác trên nhiều đoạn, làm Nhà thầu không tập trung được lực lượng, thiết bị nhân lực thi công, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, giao thông đi lại của nhân dân trong khu vực cũng như ảnh hưởng đến tiến độ chung của của Dự án. Công tác GPMB QL6 giai đoạn 2 (Sơn La – Tuần Giáo) đang bị ảnh hưởng bởi một số cá nhân vi phạm pháp luật trong GPMB giai đoạn 1 (đoạn Hòa Bình – Sơn La). Để giải quyết dứt điểm những vấn đề này, Bộ GTVT và UBND tỉnh Sơn La thống nhất:

- Về phía UBND tỉnh Sơn La:

+ Kiện toàn và thành lập lại Ban chỉ đạo GPMB tỉnh, triển khai hoạt động để ban hành chế độ chính sách và giải quyết kịp thời các phát sinh trong công tác GPMB.

+ Trong thời gian tới, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên Môi trường, thị xã Sơn La và huyện Thuận Châu rà soát chi tiết các  tồn tại vướng mắc cụ thể để giải quyết triệt để từng nội dung công việc, với thời hạn ấn định cụ thể.

+ Tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các hộ dân còn thắc mắc, khiếu kiện. Đối với các trường hợp không chấp hành thực hiện phương án đền bù của tỉnh, sẽ xử lý cương quyết bằng biện pháp cưỡng chế. Nếu đối tượng là cán bộ, Đảng viên sẽ yêu cầu các tổ chức chính trị xã hội có biện pháp xử lý thích hợp về Đảng và Chính quyền nếu không chấp hành các quyết định của tỉnh.

+ Hoàn chỉnh cơ chế chính sách để hướng dẫn các Hội đồng đền bù các huyện thực hiện.

- Về phía Bộ GTVT:

+ Chỉ đạo Ban QLDA1 phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành của tỉnh, thị xã Sơn La và huyện Thuận Châu giải quyết các chế độ chính sách, thủ tục phê duyệt phương án, Hồ sơ đền bù GPMB, chỉ đạo Ban QLDA chuyển đủ và kịp thời kịp thời kinh phí GPMB để địa phương chi trả.

+ Cương quyết xử lý những đơn vị thi công chậm tiến độ sau khi đã được bàn giao mặt bằng và không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

II-3 Cam kết thời gian thực hiện:

- UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo bàn giao toàn bộ khối lượng còn vướng mắc về GPMB nêu tại mục II-1 trước ngày 30/11/2007.

- Bộ GTVT cam kết nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng 11/2007, sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư, các Nhà thầu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu.

Nội dung cuộc họp đã được Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo UBND Tỉnh Sơn La thống nhất thông qua, Bộ GTVT tập hợp báo cáo Chính phủ.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;
- Ban QLDA1;
- TEDI;
- Các Nhà thầu (Ban QLDA1 sao gửi);
- Ban GPMB thị xã Sơn La; Ban GPMB huyện Thuận Châu;
- Lưu: VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 507/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu507/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2007
Ngày hiệu lực01/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 507/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 507/TB-BGTVT nội dung họp Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Sơn La giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo quốc lộ 6


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 507/TB-BGTVT nội dung họp Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Sơn La giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo quốc lộ 6
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu507/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành01/11/2007
        Ngày hiệu lực01/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 507/TB-BGTVT nội dung họp Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Sơn La giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo quốc lộ 6

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 507/TB-BGTVT nội dung họp Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Sơn La giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo quốc lộ 6

              • 01/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực