Thông báo 5125/TB-VPCP

Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Nghị quyết 57/2010/QH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2010/QH12 CỦA QUỐC HỘI

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội). Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và Chánh Văn phòng của các Bộ, cơ quan ngang bộ; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triên Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; tại 63 đầu cầu trực tuyến ở địa phương có đại diện Lãnh đạo: y ban nhân dân, Văn phòng y ban nhân dân, các sở, ngành của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Báo cáo của Văn phòng Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức; sự ủng hộ, tham gia của đông đảo tầng lp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, công tác kim soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực thi giai đoạn 3 của Đán 30 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng nghìn TTHC đã được thực thi đơn giản hóa; hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC mới được thành lập đã thực hiện có kết quả một khối lượng công việc rất lớn, bao gm việc kiện toàn bộ máy tchức, cán bộ của các cơ quan kim soát TTHC từ Trung ương tới các địa phương; xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, quy chế, công cụ hoàn chỉnh đế thực hiện công tác kim soát TTHC. Nhờ vậy, công tác cải cách TTHC đã có những chuyn biến về chất, chất lượng các TTHC mới được ban hành được nâng cao, quy định về TTHC từng bước được cập nhật và công khai minh bạch. Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang từng bước trở thành hiện thực trong toàn bộ hệ thống cơ quan hành pháp từ Trung ương xuống địa phương, bước đầu được sự đón nhận tích cực của nhân dân, tchức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, các Bộ, ngành đã ban hành theo thm quyền và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thm quyền để đơn giản hóa 3.037 TTHC trên tổng số khoảng 4.800 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỷ lệ 63%, trong đó, số TTHC đã được ban hành thành văn bản quy phạm pháp luật đthực thi lên tới 1.882 TTHC, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp; y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành văn bản thuộc thm quyền đthực thi phương án đơn giản hóa của 3.636 TTHC đang được thực hiện tại các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương đã trin khai nhiệm vụ kim soát TTHC, xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... và các địa phương: TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tây Ninh, Đà Nng, Sóc Trăng, Lào Cai, Đồng Nai, Điện Biên, An Giang, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Long An, Cần Thơ, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Quảng Ninh... là những Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều cố gng, đạt kết quả tích cực trong việc thực hiện Đ án 30 và trin khai nhiệm vụ kim soát thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả ni bật nêu trên, vẫn còn một số Bộ, ngành, địa phương chậm trễ hoặc thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, công khai và minh bạch các TTHC; việc cập nhật những TTHC này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC; chế độ thông tin báo cáo,... Nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương thiếu quan tâm và chưa chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức được giao trách nhiệm trin khai còn thiếu chủ động trong tham mưu, đề xuất và chưa đề cao tinh thần trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đnghị các địa phương: Ninh Bình, Trà Vinh, Hà Nội, Hà Giang rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ thành lập và kiện toàn nhân sự Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, gây ảnh hưởng đến việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

2. Hiện vẫn còn tồn tại hạn chế trong nhận thức của cán bộ, công chức ở một sBộ, ngành, địa phương thời gian qua về nội dung và phạm vi của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính[1]. Bên cạnh đó, vấn đề kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp, các ngành cũng chưa được chú trọng, gây khó khăn không nhỏ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đthống nhất nhận thức về hoạt động kim soát thủ tục hành chính bảo đảm hiệu quả, chất lượng của công tác này, các ngành, các cấp cần khắc phục những tồn tại nêu trên thông qua các biện pháp cụ th như sau:

Thứ nhất, bảo đảm thực hiện đúng phạm vi hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trong đó bao gồm cả các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyêt thủ tục hành chính cho cá nhân, tchức.

Thứ hai, bên cạnh việc nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, bảo đảm dễ hiu, để thực hiện còn phải chú ý nghiên cứu, đánh giá, cho ý kiến về quy định nội dung liên quan của các quy định đó, bao gồm cả cơ chế, chính sách gắn với từng thủ tục hành chính. Thông qua việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ nhng hạn chế, bất cập của thể chế.

Thứ ba, chú trọng vào việc đôn đốc, kim tra việc thực hiện, công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên cơ sở xây dựng kế hoạch, nội dung và cách thức kim tra cụ th đtạo bước chuyn v cht trong công tác này, góp phn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, mang lại niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

3. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, coi đây là công việc trọng tâm, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi đơn vị và cán bộ, công chức trực thuộc, không phải nhiệm vụ riêng của cơ quan, đơn vị kim soát thủ tục hành chính. Chú trọng quán triệt ti toàn thđội ngũ cán bộ, công chức tinh thần cốt lõi của cải cách thủ tục hành chính là việc nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, cht lượng hệ thống thể chế ngày một cao hơn, nguồn lực xã hội phải được sử dụng hiệu quả, là giải pháp quan trọng góp phần thúc đy phát trin kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiện đại và vì dân.

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa đ Phòng Kim soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhanh chóng kiện toàn nhân sự có chất lượng cho Phòng Kim soát thủ tục hành chính, đáp ứng các yêu cầu của công tác kim soát thủ tục hành chính.

c) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đánh giá tác động đối với các quy định về thủ tục hành chính dự kiến ban hành. Đnghị Bộ Tư pháp kiên quyết trả lại những dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa được đánh giá tác động và chưa lấy ý kiến tham gia của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ kiên quyết trả lại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa thực hiện đánh giá tác động hoặc đánh giá tác động còn hình thức đối với các quy định về thủ tục hành chính dự kiến ban hành.

d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời công bố công khai và minh bạch thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tchức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu cho dân; kịp thời biu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

đ) Ưu tiên nguồn lực thích hợp cho hoạt động kim tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tchức chính trị - xã hội, các tchức xã hội trong việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như của cơ quan hành chính các cấp.

e) Tchức kim tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các vụ, cục, sở, ngành, y ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo các nội dung tại Mục 2 Công văn số 4667/VPCP-KSTT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

g) Định kỳ báo cáo đánh giá, kim điểm trách nhiệm thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định s 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp trong Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

4. Đnghị các thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính chủ động, tích cực huy động các thành viên trong hệ thống tổ chức, cơ quan, hiệp hội và đông đảo nhân dân, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, đồng hành cùng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp thực hiện thành công nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chủ động tư vấn, hỗ trợ cho Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc đề xuất những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; chủ động giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền và kịp thời phản ánh về những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính.

5. Đnghị các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương có những hoạt động thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011; dành thời lượng phù hp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về nội dung và tình hình, kết quả trin
khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời biểu dương những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo sự ủng hộ trong toàn xã hội đối với công tác này.

6. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ theo dõi, kim tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, xin thông báo đcác Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ quan: Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển VN, Bảo hiểm Xã hội VN, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình VN, Thông tấn xã VN;
- VPQH (Vụ Pháp luật);
- UBPL của Quốc hội;
- Các thành viên Hội đồng tư vấn CCTTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (5) TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngô Hải Phan

 


[1]Thủ tục hành chính phải được kiểm soát là toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, bao gồm cả các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tchức, như thủ tục tăng lương, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức, thi nâng ngạch..., thủ tục giữa các quan, đơn vị để giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5125/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5125/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2011
Ngày hiệu lực27/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5125/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5125/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNgô Hải Phan
        Ngày ban hành27/07/2011
        Ngày hiệu lực27/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 5125/TB-VPCP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính

           • 27/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực