Thông báo 516/TB-BGTVT

Thông báo số 516/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 516/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Số: 516/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 10/2007

Ngày 05/11/2007 tại Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban thường kỳ tháng 10/2007. Khách mời dự họp có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Dự họp có các Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT VN, Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Viện, Thường trực phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm tin học, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2007, trọng tâm công tác tháng 11/2007; ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị … Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Bộ trưởng phê duyệt nội dung công tác tháng 11/2007 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

1. Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2007 trong các tháng còn lại, đồng thời xây dựng kế hoạch và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ năm 2008. Vụ Kế hoạch đầu tư khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch năm 2008, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/11/2007.

2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án, thực hiện cơ chế chính sách:

- Bộ đã có văn bản số 7029/BGTVT-VP ngày 02/11/2007 về việc giao nhiệm vụ xây dựng các đề án quý IV/2007, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng soạn thảo, không xin lùi vì bất cứ lý do gì.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu tham gia sửa đổi Nghị định 86/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; khẩn trương hoàn thành phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ một số cơ quan tham mưu, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

- Cục Đường sắt VN phối hợp với Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh một số vấn đề bất cập liên quan đến quản lý nhà nước đối với hạ tầng đường sắt.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo điều chỉnh cơ chế, chính sách (NĐ/99/2007/NĐ-CP 16/2005/NĐ-CP 111/2006/NĐ-CP…): Cục Giám định chủ trì, các Cục quản lý chuyên ngành, các Ban QLDA cần tập trung nghiên cứu, tham gia nghiêm túc vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình triển khai các dự án của ngành.

- Liên quan đến các Ban QLDA: Bộ trưởng sẽ làm việc với từng Ban QLDA trực thuộc Bộ về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007.

Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Giám định khẩn trương hoàn thành dự thảo Quy định về tổ chức và mô hình hoạt động của các Ban QLDA và Quy định về phân cấp ủy quyền trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng, trình lãnh đạo Bộ trong tháng 11/2007 để phê duyệt và triển khai thực hiện từ đầu năm 2008.

- Liên quan đến các Tổng công ty XDCT: Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chủ trì làm việc với các Tổng công ty về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, vấn đề xử lý tài chính cho các gói thầu.

3. Công tác quản lý xây dựng cơ bản:

- Đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết hoàn thành kế hoạch 2007, thực hiện bằng được kế hoạch giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ.

- Chính phủ sẽ sớm ban hành nghị quyết về một số giải pháp cấp bách nhằm xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.

- Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo Bộ trưởng tình hình các dự án BOT đang triển khai thực hiện, các dự án đã đưa vào danh mục đầu tư theo hình thức BOT.

- Các dự án hàng không: Cục Hàng không VN tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án nâng cao năng lực hạ tầng hàng không:

+ Cảng hàng không Đà Nẵng: khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng nhà ga mới vào tháng 12/2007 và dự án kéo dài đường băng, trước mắt cần chỉnh trang lại nhà ga hiện tại đảm bảo đủ điều kiện hoạt động của một nhà ga hàng không quốc tế.

+ Xúc tiến dự án mở rộng cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

+ Cảng hàng không Đồng Hới: khẩn trương hoàn thành đưa vào khai thác đầu năm 2008.

+ Cảng hàng không Dương Tơ: khẩn trương hoàn thành quy hoạch để thực hiện đầu tư xây dựng.

- Cục Hàng không VN chuẩn bị nội dung, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức sẽ chủ trì cuộc họp rà soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách thực hiện các dự án của Cục.

- Dự án đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân: Tiến độ dự án hiện nay rất chậm, đặc biệt khâu GPMB, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định và Cục Đường sắt VN rà soát lại toàn bộ các thủ tục liên quan, áp dụng các cơ chế, chính sách mới nhất vào quản lý thực hiện dự án. Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo thực hiện.

- Vụ Kế hoạch đầu tư chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

- Vụ KHĐT chủ trì rà soát lại danh mục các cầu yếu đã đưa vào các dự án. Thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn từ năm 2008 để khôi phục các cầu yếu chưa đưa vào danh mục dự án. Đối với cầu Hương An xin cơ chế đặc biệt để triển khai thực hiện gấp.

- Quyết toán XDCB: Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tài chính khẩn trương hoàn thành việc lập bộ phận chuyên trách công tác quyết toán để đi vào hoạt động ngay.

4. Công tác vận tải, an toàn giao thông:

- Vụ Vận tải khẩn trương hoàn thành dự thảo đề án lập lại hành lang an toàn giao thông, trình Bộ trưởng trước 10/11/2007.

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ VN và Văn phòng UBATGTQG có kế hoạch tuyên truyền việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy kể từ ngày 15/12/2007.

- Vụ Vận tải tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại đường ngang giao cắt với đường sắt.

- Vụ Vận tải chủ trì tham mưu những nội dung cần phối hợp với thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp chống ùn tắc giao thông tại hai thành phố này, trình Bộ trưởng trước 10/11/2007 để báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp.

- Cục Đường sắt VN chủ trì soạn thảo quy định về việc phân cấp cấp phép mở đường ngang qua đường sắt.

- An ninh, an toàn hàng không: Cụ Hàng không VN triển khai thực hiện đầy đủ các quy định mới của ICAO, tổ chức tuyên truyền tới từng hành khách đi máy bay.

- Cục Đường sắt VN, Cục Đường bộ VN rà soát lại Dự án an toàn giao thông đường ngang qua đường sắt và Dự án hành lang an toàn giao thông giữa đường sắt và đường bộ (đã được phê duyệt từ năm 2002), đề xuất phương án khởi động lại các dự án này, trình lãnh đạo Bộ quyết định.

5. Công tác thanh tra:

- Thanh tra Bộ rà soát, chấn chỉnh lại công tác phối hợp trong quá trình thanh tra, giải trình, xử lý kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành … liên quan đến GTVT; chấn chỉnh công tác tổng hợp, thống kê các số liệu liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

- Đối với các lực lượng thanh tra chuyên ngành: quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các lực lượng thanh tra còn thiếu cụ thể, chặt chẽ, Thanh tra Bộ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế.

- Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lập kế hoạch và triển khai thanh tra lại một số công trình, dự án về công tác quản lý lao động, công tác an toàn lao động trên công trường; hướng dẫn các Sở GTVT (GTCC) tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác này.

- Cục Hàng không VN phối hợp với Thanh tra Bộ đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra của Tổng công ty Hàng không VN, giúp Tổng công ty chấn chỉnh, ổn định tổ chức.

6. Các công tác khác:

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần lưu ý nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Cục Đường sông VN chủ trì chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trong tháng 11/2007, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo.

- Các Cục quản lý chuyên ngành tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lũ bão. Thường trực PCLB & TKCN soạn thảo văn bản gửi các Sở GTVT miền Trung và Nam Bộ về công tác phòng chống lũ bão, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ.

- Cục Đường bộ VN phối hợp với Cục Giám định và Vụ Vận tải soạn thảo quy định về tổ chức giao thông và khai thác đối với các dự án cầu đường chuẩn bị hoàn thành đưa vào khai thác.

- Vụ Tài chính phối hợp với Cục Đường bộ VN làm việc với Bộ Tài chính về việc bố trí kế hoạch vốn kinh tế sự nghiệp đường bộ năm 2008.

- Cục Hàng không VN khẩn trương giải quyết thủ tục cấp phép thành lập các hãng hàng không mới, lưu ý vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của các hãng hàng không trong nước.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- Lưu: VT, TH (6b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 516/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu516/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực07/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 516/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 516/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 516/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu516/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành07/11/2007
        Ngày hiệu lực07/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 516/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 516/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cuộc họp giao ban Bộ tháng 10/2007

           • 07/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực