Thông báo 52/TB-VPCP

Thông báo 52/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 52/TB-VPCP 2021 phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/TB-VPCP

Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Ngày 11 tháng 3 năm 2021 tại Trụ s Chính phủ, Thtướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam Trần Thanh Mn chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phi hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2020, trin khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đng chí Phó Thủ tướng Chính ph; Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đc Đam; đồng chí ĐVăn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc; đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chnhiệm Văn phòng Chính ph; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính ph; các Phó Chtịch, y viên Đoàn Chủ tịch, Chnhiệm các Hội đng tư vn ca y ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau khi nghe đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chtịch - Tng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chnhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả phi hợp thực hiện ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2020, ý kiến của các đại biu dự hp, phát biểu của đồng chí Trần Thanh Mn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2020

Thực hiện Luật Mặt trận Tquốc Việt Nam năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ (sa đi, b sung) năm 2019 và Quy chế phối hợp công tác, sự phi hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng thiết thực với các hoạt động phong phú, đa dạng, có ý nghĩa và có tinh thn trách nhiệm cao trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Hai cơ quan đã tham gia đóng góp ý kiến, phối hợp huy động các nguồn lực đthực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát trin kinh tế - xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, khơi dậy khát vọng phát trin, đng tâm hiệp lực, đoàn kết, nỗ lực, phấn đu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thử thách và đã đạt những kết ququan trọng rất đáng khích lệ, cụ th:

Trong giai đoạn 2016 - 2020, nền kinh tế Việt Nam tăng 15 bậc (từ thứ hạng 55 lên thuộc nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới) với quy mô kinh tế vượt qua Singapore và Malaysia. Năm 2020, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 16 nền kinh tế mới ni thành công nhất thế giới, thuộc nhóm 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới, là 1 trong 2 nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt giá trị khoảng 319 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2019. Các cân đi lớn của nn kinh tế được bo đảm, ci thiện tích cực. Lạm phát được duy trì mức thp, dưới mục tiêu Quốc hội đã đra. Nợ công được kim soát, giảm từ 64,8% đầu nhiệm kỳ còn khoảng trên 55%. Dự trữ ngoại hối đạt klục. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 545,4 t USD, xuất siêu gn 20 tUSD. Việt Nam đã ký kết nhiu Hiệp định thương mại tự do thế hmới, mở rộng thị trường mới, thúc đy sn xuất, xut khu, nhập khu hàng hóa. Đặc biệt, nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng đã được Việt Nam chtrì tổ chức thành công, nâng cao vị thế ca đất nước trong khu vực và trên thế giới. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thdục ththao, xã hội đạt nhiều thành quả tích cực, an sinh xã hội được bo đảm, đời sng nhân dân được nâng lên.

Năm 2020 vừa qua, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa như: Cuộc vận động "Toàn dàn đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chương trình “Cnước chung tay vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: phi hợp xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, phát huy dân chủ, giám sát và phn biện xã hội, đy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gii quyết khiếu nại, tcáo và những vấn đề bất cập, nổi cộm trong xã hội; phối hợp vận động người dân, doanh nghiệp và các cấp, các ngành trong phòng, chng dịch Covid-19. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 02 Hội nghị trực tuyến, phát động kêu gọi toàn dân tham gia phòng chng dịch Covid-19, quyên góp được hơn 2.600 tỷ đồng bng tiền và hiện vật, kịp thời hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia công tác chống dịch Covid-19 và những đi tượng yếu thế bị tác động bi dịch Covid-19. Nhiều tấm gương quý, nhân văn đã xuất hiện trong nhân dân, thhiện một tinh thần Việt Nam tương thân tương ái, truyền thống tt đẹp “lá lành đùm lá rách” ca dân tộc ta.

Chính phủ, Thtướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin, quan tâm lắng nghe, nắm bt tình hình nhân dân. Các kỳ hp thường kỳ của Chính phủ luôn có Chtịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự, tham gia phát biểu ý kiến.

Đạt được nhng thành tựu nêu trên là công sức chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong đó nhiều kết quả có được từ sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Mặt trận Tquốc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biu dương và đánh giá cao những thành tựu, sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tquốc Việt Nam các cấp trong công cuộc đi mới, xây dựng và bo vệ Tquốc hiện nay.

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021 VÀ THỜI GIAN TỚI

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bi cảnh tình hình quốc tế, dịch bệnh, thiên tai din biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội toàn cu, đòi hi công tác phối hợp gia Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần phải được nâng lên một tầm cao mới với mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới cho sự phát trin của đt nước; Chính phủ và y ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất tập trung phối hợp thực hiện các trọng tâm công tác sau:

1. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, kim soát dịch Covid-19 với phương thức sáng tạo và cách làm phù hợp. Các Bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp tốt vi MTTQ Việt Nam các cp thực hiện tuyên truyền ý thức tự giác và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid - 19 theo phương thức mới "Vắc-xin kết hợp 5K", không được phép lơ là, chquan dù đã có vắc-xin.

2. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mi; tchức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng, hp trực tuyến và kết nối chia sdữ liệu; đa dạng hóa phương thức nm bắt dư luận, tình hình, tâm tư, nguyện vọng ca nhân dân phù hợp xu hướng hiện nay.

3. Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, ngưi Việt Nam nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu svà cốt cán phong trào trong tôn giáo; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện h thng văn bản quy phạm pháp luật đ phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội.

4. Phối hợp thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào đtriển khai thực hiện hiệu quNghị quyết Đại hội Đảng XIII theo tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đã xác định; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đra cho năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

5. Cng c, mrộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; đy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng p, gii quyết khiếu nại, t cáo ca công dân; tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa thtục hành chính, nâng cao cht lượng phục vụ nhân dân; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến Chính phủ xem xét, giải quyết, có biện pháp xử lý cụ thể.

6. Tổ chức Hội nghị tng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch s 88/NQLT-CP-ĐCTU BTWMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016 v phi hợp thực hiện gim nghèo bền vng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rà soát, nâng cao hiệu qucác phong trào, các cuộc vận động ở cơ s; ban hành và trin khai thực hiện quy định v tiêu chun, trình tự, thủ tục công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn đô thị văn minh; tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 về vận động và giám sát bo đảm an toàn thực phm giai đoạn 2016 - 2020.

7. Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát huy vai trò tham gia xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm đồng bộ, thng nhất, đáp ứng quyn lợi và nguyện vọng chính đáng ca nhân dân. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch s 403 ngày 15/6/2017 giữa y ban Thường vụ Quốc hội, Chính phvà Đoàn Chủ tch y ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục tháo gỡ, xử lý, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo ý kiến chđạo của Thtướng Chính phủ tại Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính ph.

2. Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch s 88/NQLT-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016 về phi hợp thực hiện gim nghèo bền vng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam chtrì, phối hợp với các Bộ, ngành: Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu, đề xuất với Chính ph và Đoàn Chtịch y ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định.

3. Về việc ban hành tiêu chuẩn, trình tự, thtục công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn đô thị văn minh: Giao Bộ Tư pháp khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thtướng Chính phủ tại Văn bn số 10843/VPCP-CN ngày 25 tháng 12 năm 2020, báo cáo Th tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2021; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực y ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về phương án sp xếp lại, xử lý 02 cơ snhà, đất tại địa chsố 176 và 188 đường Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với y ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp 02 cơ sở nhà, đất nêu trên trong phương án tng thsắp xếp lại, x lý nhà, đt là Văn phòng đại diện và nhà khách ca các b, cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đúng chđạo của Thtướng Chính phủ tại Công văn s 06/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2019, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về chính sách đi với cốt cán trong tôn giáo: Giao Bộ Tài chính chtrì, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu về việc htrợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có chính sách đi với cốt cán phong trào tôn giáo bo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyn xem xét, quyết định.

6. Về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện: Đồng ý về chtrương; giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, quan liên quan đánh giá việc thực hiện Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thtướng Chính phủ; trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tiễn, báo cáo Thtướng Chính phủ theo quy định.

7. Đnghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất khen thưng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác ca Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Văn phòng Chính phthông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Th tướng CP;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tnh, thành ph trực thuộc TƯ;
-
VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; Trợ lý, Thư ký các PTTgCP, các Vụ, Cục; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu52/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2021
Ngày hiệu lực23/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 52/TB-VPCP 2021 phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 52/TB-VPCP 2021 phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu52/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/03/2021
        Ngày hiệu lực23/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 52/TB-VPCP 2021 phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 52/TB-VPCP 2021 phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

          • 23/03/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/03/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực