Thông báo 52/TB-VPCP

Thông báo 52/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 41 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 52/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 41 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 01 tháng 3 năm 2011 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thường kỳ (phiên 41) của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng kết công tác của Hội đồng năm 2010 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2011.

Sau khi nghe đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

Năm 2010, năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010); bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước phải đối mặt những khó khăn, thách thức to lớn, đặc biệt phải ứng phó với tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự điều hành sát sao, quyết tâm của Chính phủ, nước đa đã vượt qua được những khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2010, kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế đạt 6,78%, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các chính sách xã hội được quan tâm đặc biệt, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, tiềm lực và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đạt được kết quả nêu trên, có sự đóng góp thiết thực, có hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, biểu dương, tôn vinh được các tấm gương điển hành tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng ở một số nơi vẫn chưa được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức; chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị còn hạn chế.

Năm 2011, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy kết quả đã đạt được của năm 2010, công tác thi đua, khen thưởng cần phải tập trung thực hiện tốt những nội dung cụ thể sau đây:

1. Trên cơ sở quán triệt thông báo kết luận số 83/KL-TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, các Bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch, chương trình cụ thể bám sát nhiệm vụ chính trị để tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thiết thực; hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả 6 nhóm giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

2. Gắn phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt lưu ý về việc "thực hành tiết kiệm chống lãng phí", tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng phải kịp thời, chính xác, tăng cường khen thưởng các đơn vị cơ sở, khen thưởng cho công nhân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, công tác.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, phải thường xuyên nêu gương các điển hình tiên tiến xuất sắc, các tấm gương tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua cả nước với chủ đề "Xây dựng nông thôn mới", trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các Bộ, ngành, địa phương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010 nhân kỷ niệm 63 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2011).

5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục nghiên cứu tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng theo hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.

6. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, coi đây là một giải pháp quan trọng cần tập trung chỉ đạo trong năm 2011.

7. Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT TW;
- VP Chính phủ: Bộ trưởng CN, các Phó Chủ nhiệm; Các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu52/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2011
Ngày hiệu lực15/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 52/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 52/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu52/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành15/03/2011
        Ngày hiệu lực15/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 52/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 52/TB-VPCP ý kiến kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

           • 15/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực