Thông báo 522/TB-BGTVT

Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 522/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC STCW78 SỬA ĐỔI 2010

Ngày 07/12/2011, tại phòng họp số 17 Nhà A, Cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; các Cục: Hàng hải VN, Đăng kiểm VN; Y tế GTVT; các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Hàng hải I, Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (có danh sách đại biểu tham dự cuộc họp kèm theo).

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ bản thống nhất với những nội dung của báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Vụ Tổ chức cán bộ trình bày;

2. Để hoàn thành tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011; trong đó lưu ý:

a) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì việc thẩm định nội dung, trình các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên; các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trình Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, ban hành;

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

- Chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 tới các chủ tàu, thuyền viên;

- Chủ trì thẩm định Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010 do các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên xây dựng.

b) Cục Hàng hải Việt Nam:

- Hoàn thiện dự thảo 04 Thông tư thay thế các văn bản quy phạm pháp luật liên qua đến công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên trước ngày 01/01/2012, trình Bộ GTVT và Bộ Y tế thẩm định, ban hành.

Trong đó lưu ý:

+ Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung vào Thông tư thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ- BGTVT nội dung quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển;

+ Phối hợp với Cục Y tế GTVT để trình Bộ Y tế ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và chủ trương lập Đề án triển khai Công ước, Cục Hàng hải Việt Nam lập Đề án triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 báo cáo Bộ GTVT;

- Hoàn thiện dự thảo báo cáo IMO của Việt Nam gửi Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 01/8/2012;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên tuyền, phổ biến về những sửa đổi của Công ước STCW78 tới các chủ tàu, thuyền viên sau khi các văn bản quy phạm pháp luật về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 được ban hành;

- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện bản dịch Công ước STCW78 sửa đổi 2010 trước ngày 01/04/2012.

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam:

- Hoàn thiện dự thảo Chương trình huấn luyện Sĩ quan an ninh tàu biển trước ngày 01/01/2012 trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt và ban hành;

- Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung vào Thông tư thay thế Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT nội dung quy định về huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sĩ quan an ninh tàu biển;

- Dự thảo báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01/7/2012.

d) Cục Y tế GTVT:

- Chủ trì việc thẩm định nội dung, trình Bộ Y tế dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cục Hàng hải Việt Nam là cơ quan trình dự thảo) trước ngày 01/02/2012 để Bộ Y tế ban hành Thông tư trước ngày 01/04/2012.

đ) Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên:

- Khẩn trương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trước ngày 01/07/2012.

- Căn cứ các tiêu chuẩn về cơ sở đào tạo quy định tại Công ước và các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được ban hành, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc xây dựng Đề án nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước và trình Bộ GTVT trước ngày 01/07/2012;

- Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, giáo trình, tài liệu giảng dạy, cơ sở vật chất để triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện theo đúng quy định của Công ước STCW78 sửa đổi 2010 (Trường Đại học Hàng hải và Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo, huấn luyện được tất cả các khóa đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010). Khuyến khích các trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện thuyền viên;

- Dự thảo báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công và gửi Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 01/7/2012;

- Hàng năm các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên phải có đánh giá về việc thực hiện Công ước STCW78 sửa đổi 2010;

- Trước ngày 01/8/2012, Bộ sẽ tổ chức đi kiểm tra tổng thể các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì);

- Trường Đại học Hàng hải xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện Tiếng Anh hàng hải (theo quy định của IMO model course 3.17 - Maritime English), trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành làm chương trình chuẩn áp dụng thống nhất trong các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên trong cả nước.

e) Đối với chủ tàu, thuyền viên:

Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam tuyên tuyền, phổ biến về những sửa đổi của Công ước STCW78 tới các thuyền viên trực thuộc sau khi các văn bản quy phạm pháp luật về việc triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 được ban hành;

3. Kinh phí hoạt động:

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Tài chính thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí;

- Trong năm 2012, Bộ Giao thông vận tải được bố trí 2 tỷ đồng để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập dự toán, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí.

4. Định kỳ 03 tháng họp Ban Chỉ đạo 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Thừa lệnh lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Tđt).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Phượng

 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU THAM DỰ CUỘC HỌP
(Kèm theo Thông báo số 522/TB-BGTVT ngày 15/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hồng Trường

Thứ trưởng

Bộ GTVT

2

Trần Bảo Ngọc

Phó Vụ trưởng

Vụ TCCB, Bộ GTVT

3

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên viên

4

Vũ Xuân Cựu

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính, Bộ GTVT

5

Nguyễn Hoàng

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ GTVT

6

Nguyễn Hồng Việt

Chuyên viên

7

Trần Việt Hà

Chuyên viên

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ GTVT

8

Phạm Thị Phượng

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Bộ GTVT

9

Bùi Thiên Thu

Phó Cục trưởng

Cục Hàng hải Việt Nam

10

Bùi Duy Tùng

Chuyên viên Phòng TCCB

11

Nguyễn Vũ Hải

Phó Cục trưởng

Cục Đăng kiểm Việt Nam

12

Đào Ngọc Xuất

Giám đốc Trung tâm Đào tạo

13

Nguyễn Thành Vinh

Đánh giá viên trưởng

14

Hoàng Thị Hiếu

Phó Cục trưởng

Cục Y tế GTVT

15

Nguyễn Thanh Hiếu

Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y dược và TTBYT

16

Đinh Xuân Mạnh

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Hàng hải

17

Trịnh Bá Trung

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

18

Nguyễn Văn Thư

Hiệu trưởng

Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh

19

Phan Văn Tại

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Hàng hải I

20

Đỗ Hồng Hải

Phó Trưởng Xưởng - Đội tàu

21

Lưu Việt Hùng

PGĐ Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực và Xuất khẩu lao động

22

Trần Văn Giáp

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 522/TB-BGTVT

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 522/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2011
Ngày hiệu lực 15/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 522/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 522/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Phạm Thị Phượng
Ngày ban hành 15/12/2011
Ngày hiệu lực 15/12/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Lịch sử hiệu lực Thông báo 522/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

  • 15/12/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/12/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực