Thông báo 535/TB-VPCP

Thông báo 535/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 535/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ hạn chế qua kết quả kiểm toán dự án BOT


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 535/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BẤT CP, HẠN CHẾ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUA KẾT QUẢ KIM TOÁN CÁC DỰ ÁN BOT, BT VÀ CÔNG TÁC CỔ PHN HÓA, LIÊN DOANH LIÊN KẾT

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết. Tham gia họp có các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là nền tảng của mỗi quốc gia, trong đó, kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn qua, Chính phủ đã tập trung nguồn vốn ngân sách, vốn ODA... cho đầu tư phát triển hạ tầng; tạo lập nhiều cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực từ xã hội, qua đó đã thu hút được nguồn lực xã hội hóa vào phát triển hạ tầng giao thông, đô thị qua các hình thức đầu tư BOT, BT, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết. Hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, chất lượng công trình ngày càng được nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, việc thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là hình thức đầu tư BOT và BT cũng đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần tập trung khắc phục để bảo đảm các mục tiêu phát triển, hiệu quả kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hình thức đầu tư này.

2. Hoan nghênh và đánh giá cao báo cáo của Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện độc lập, khách quan về một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết trong giai đoạn vừa qua. Nội dung báo cáo đã đề cập toàn diện các mặt tích cực cũng như những điểm còn hạn chế và “sơ hở” trong quy định của pháp luật liên quan.

3. Đ hoàn thiện chính sách, pháp luật, bảo đảm phát huy hiệu quả việc đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết, giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

- Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước, đề xuất sửa đổi hoàn thiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

b) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định bán cổ phần theo lô.

- Thường xuyên tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm trong công tác cổ phần hóa; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

c) Bộ Giao thông vận tải:

- Khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu lực; hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là quản lý quá trình thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BOT, BT.

- Tiếp tục rà soát toàn diện, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, gắn với đề án tái cấu trúc ngành, hướng tới phát triển hài hòa các phương thức vận tải; chủ trì xây dựng, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư theo hình thức PPP trong tất cả các lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, đường thủy nội địa); định hướng lập các trạm thu phí, khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập xảy ra trong giai đoạn qua.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành các quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư; thực hiện quyết toán các công trình theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát thời gian thu phí hợp lý các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

4. Các Bộ, cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công tác cphần hóa, liên doanh liên kết bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; triển khai các phương án xử lý kịp thời những tồn tại, yếu kém và kiểm điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện.

5. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương tổng kết việc triển khai thực hiện các mô hình đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có hình thức Hợp đồng BOT và BT thời gian qua, đánh giá toàn diện những mặt được và những hạn chế, bất cập, đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục hữu hiệu trong giai đoạn tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, GTVT, TC, CT
, TP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, V.I, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 535/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu535/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 535/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 535/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ hạn chế qua kết quả kiểm toán dự án BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 535/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ hạn chế qua kết quả kiểm toán dự án BOT
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu535/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 535/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ hạn chế qua kết quả kiểm toán dự án BOT

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 535/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng Chính phủ hạn chế qua kết quả kiểm toán dự án BOT

           • 16/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực