Thông báo 542/TB-VPCP

Thông báo 542/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 542/TB-VPCP 2017 cơ chế chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THÀNH CÁC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU UY TÍN TRONG NƯỚC VÀ KHU VỰC

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực. Tham dự có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trưng, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bình Dương; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nng.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng; ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng và của đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng có vai trò trọng yếu trong hệ thống giáo dục và đào tạo, cần phải đi tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đại học góp phần đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho đất nước, trước hết là cho ba vùng theo yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đ tương xng với vị trí và vai trò nêu trên, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, ưu tiên phát triển ba đại học này thành các trung tâm đào tạo, nghiên cu uy tín trong nước và khu vực, được vào bảng xếp hạng các trường đại học của thế giới. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng cần không ngừng vươn lên, đổi mới, sáng tạo với khát vọng và quyết tâm cao nhất để xứng đáng với vị trí và vai trò trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam.

2. Chính phủ tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Cùng với ba đại học này, trong các đô thị đại học còn có các trường đại học có năng lực hợp tác quốc tế, các trường cần di dời ra khỏi các vùng nội đô; các trường đại học của các nhà đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu của các đại học nước ngoài; các trường đại học hình thành trên cơ sở hợp tác quốc tế.

a) Đồng ý về chủ trương vay ODA khoảng 300 triệu USD từ tổ chức tài chính quốc tế để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm, cấp bách cho ba khu đô thị đại học. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng và các cơ quan liên quan thống nhất, đề xuất phương án cụ thể theo yêu cầu cấp bách của từng trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng xây dựng các Đề án phát triển, tái cấu trúc ba đại học này thành các đại học lớn mang tầm quốc tế, trong đó, xác định rõ sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu toàn diện về phát triển đào tạo, khoa học công nghệ, xếp hạng quốc tế, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực cho công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nng, Quảng Nam, Bình Dương có các chính sách hỗ trợ thiết thực, cụ thể về vốn, đầu tư xây dựng một số công trình công cộng như ký túc xá, hệ thống xe buýt nội bộ, trung tâm thể dục thể thao... trong các đô thị đại học trên địa bàn quản lý.

d) Đồng ý Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng được lập các dự án hợp tác công - tư (PPP) để xây dựng các công trình hạ tầng cần thiết trong khu đô thị đại học, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư:

a) Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng cần rà soát lại ngay các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phù hợp với mục tiêu phát triển và tình hình thực tế.

b) Tập trung nguồn lực để hoàn thành dứt điểm thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét lại các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu, đề xuất việc sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đhỗ trợ công việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đã Nng, Quảng Nam, Bình Dương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đại học trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định của pháp luật.

4. Về một số kiến nghị của Đại học Đà Nng:

a) Đồng ý về nguyên tắc Đại học Đà Nng được áp dụng các cơ chế tương tự như hai Đại học Quốc gia. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, giải quyết cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đồng ý thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn thuộc Đại học Đà Nng trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và một số đơn vị khác của Đại học Đà Nng. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chtrì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nng; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, K
HĐT, TC, NV, KHCN, TNMT, XD, TP;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Đà N
ng, Quảng Nam, Bình Dương;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia TP. HCM;
- Đại học Đà N
ng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TCCV, KTTH, CN, NN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 542/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu542/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 542/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 542/TB-VPCP 2017 cơ chế chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 542/TB-VPCP 2017 cơ chế chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu542/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 542/TB-VPCP 2017 cơ chế chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 542/TB-VPCP 2017 cơ chế chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia

              • 22/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực