Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB

Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ về khen thưởng khối trường năm học 2011 - 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5510/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG KHỐI TRƯỜNG NĂM HỌC 2011-2012

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ về việc xét Thi đua, Khen thưởng cho khối Trường năm học 2011 - 2012, Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo và gửi phiếu xin ý kiến đến các thành viên Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ. Đến ngày 06/11/2012, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được phiếu của các thành viên Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ, kết quả như sau:

A. DANH HIỆU TẬP TH LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Nhất trí đề nghị khen thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” đối với 30 Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng nghề trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1;

2. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2;

3. Trường Đại học Thủy lợi;

4. Trường Đại học Lâm nghiệp;

5. Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang;

6. Trường Cao đẳng Thủy sản;

7. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc;

8. Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ;

9. Trường Trung học nghiệp vụ Quản lý Lương thực thực phẩm;

10. Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm;

11. Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ;

12. Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung;

13. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc;

14. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ;

15. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

16. Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên;

17. Trường Trung học Thủy sản;

18. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Việt Xô;

19. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ;

20. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội;

21. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc;

22. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội;

23. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp;

24. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

25. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy Lợi;

26. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản;

27. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình;

28. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ;

29. Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam Bộ;

30. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi.

B. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CỜ THI ĐUA CỦA BỘ

I. Nhất trí đề nghị khen thưởng Cờ thi đua Chính phủ đối với:

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi.

II. Nhất trí đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Bộ đối với 06 Trường:

1. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc;

2. Trường Cao đẳng Lương thực, thực phẩm;

3. Trường Trung học Thủy sản;

4. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh;

5. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi;

6. Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

III. Không nhất trí tặng Cờ thi đua đối với các Trường:

1. Không nhất trí tặng Cờ thi đua Chính phủ đi với 04 Trường:

a) Trường Đại học Lâm nghiệp, do thực hiện không hiệu quả dự án giống cây lâm nghiệp, đến nay dự án vẫn chưa được quyết toán.

b) Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, do có đơn thư tố cáo kéo dài, hiện vẫn chưa giải quyết xong.

c) Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, do thành tích của đơn vị chưa thật xuất sắc để trình Cờ thi đua Chính phủ.

d) Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, do thành tích của đơn vị chưa thật xuất sắc để trình Cờ thi đua Chính phủ.

2. Không nhất trí tặng Cờ thi đua Bộ đối vi 09 Trường:

a) Trường Đại học Lâm nghiệp, với lý do như trên.

b) Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, với lý do như trên.

c) Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ, do bị mất két tiền của Trường trong năm học 2011-2012.

d) Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, do có cá nhân là Lãnh đạo Khoa trong Trường đã vay, nợ tiền và bỏ trốn.

e) Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, do đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học.

f) Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Việt Xô, do đơn vị đang đề nghị Huân chương Độc lập hạng Ba.

g) Trường Cao đẳng nghề Cơ giới, do đang thanh tra vì có đơn thư tố cáo.

h) Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, do trong năm 2011, lãnh đạo Trường đã bị phê bình, nhắc nhở trong công tác Xây dựng cơ bản.

i) Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Kinh tế và Chế biến Lâm sản, do chưa hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học.

C. DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP BỘ

Nhất trí đề nghị Bộ trưởng khen thưởng Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ đối với 35 trường hợp:

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (04 CÁ NHÂN)

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Ông Nguyễn Quang Hà, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp.

3. Ông Vương Văn Quỳnh, Viện trưởng, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp.

4. Ông Cao Văn Phú, Giáo viên Cơ sở 2, Trường Đại học Lâm nghiệp.

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG (01 CÁ NHÂN)

5. Ông Nguyễn Văn Vượng, Trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

III. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH T HÀ NỘI (01 CÁ NHÂN)

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Lân, Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội.

IV. TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ LƯƠNG THC – THC PHẨM (02 CÁ NHÂN)

7. Ông Trần Thế Sự, Trưởng Phòng Hành chính tổ chức, Trường Trung học nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm.

8. Bà Hoàng Thị Hường, Tổ trưởng Tổ Bộ môn Chính trị, Trường Trung học nghiệp vụ Quản lý Lương thực - Thực phẩm.

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI (07 CÁ NHÂN)

9. Bà Đặng Hương Giang, Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên, Trường Đại học Thủy Lợi.

10. Bà Ngô Thị Thanh Vân, Trưởng Bộ môn Quản lý xây dựng, Khoa kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy Lợi.

11. Ông Nguyễn Trọng Tư, Trưởng Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng, Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy Lợi.

12. Ông Trương Quốc Bình, Phó Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình, Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy Lợi.

13. Ông Nguyễn Quốc Luật, Giảng viên chính Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi.

14. Ông Nguyễn Đăng Cường, Giảng viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy Lợi.

15. Ông Hoàng Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Địa tin học, Trường Đại học Thủy Lợi.

VI. TRƯỜNG TRUNG HỌC THỦY SẢN (01 CÁ NHÂN)

16. Ông Huỳnh Văn Lịch, Hiệu trưởng Trường Trung học Thủy sản.

VII. TRƯỜNG CAO ĐNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM B (01 CÁ NHÂN)

17. Ông Phan Thắng Lợi, Trưởng Khoa Điện, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ.

VIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC (01 CÁ NHÂN)

18. Ông Phạm Cân, Phó trưởng Khoa Cơ điện Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.

IX. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM B (02 CÁ NHÂN)

19. Ông Trần Chí Thành, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

X. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI NINH BÌNH (02 CÁ NHÂN)

21. Ông Lưu Đình Hướng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

22. Ông Nguyễn Văn Nhiu, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ gii Ninh Bình.

XI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI (01 CÁ NHÂN)

23. Ông Bùi Trọng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới.

XII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP (02 CÁ NHÂN)

24. Ông Phạm Ngọc Vinh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

25. Ông Lê Đức Quảng, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp.

XIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM NAM B (01 CÁ NHÂN)

26. Ông Trần Đăng Bổng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Nam bộ.

XIV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH CÔNG NGHỆ VÀ NÔNG LÂM PHÚ THỌ (01 CÁ NHÂN)

27. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Xe máy, Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

XV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN VÀ THỦY LỢI (01 CÁ NHÂN)

28. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện vả Thủy lợi.

XVI. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DNG BẮC NINH (01 CÁ NHÂN)

29. Ông Trần Đình Toàn, Phó Trưởng Khoa Điện, Điện tử, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

30. Ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng Khoa Cơ khí động lực, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

31. Ông Nguyễn Hồng Nam, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

XVII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ (02 CÁ NHÂN)

32. Ông Lê Đức Minh, Giáo viên Khoa Điện, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

33. Ông Nguyễn Văn Đào, Giáo viên Khoa điện, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

XVIII. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ (02 CÁ NHÂN)

34. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Khoa Cơ khí Động lực, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

35. Ông Bạch Kim Huệ, Tổ trưởng Bộ môn thực hành nghề, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Việt Xô.

Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ là cơ sở để triển khai tiếp thủ tục và trình cấp trên xét khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
-
TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
-
Thành viên HĐ TĐKT Bộ;
-
Vụ TCCB (để t/h);
-
Lưu: VT, TĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn
Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5510/TB-BNN-TCCB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5510/TB-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5510/TB-BNN-TCCB

Lược đồ Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5510/TB-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5510/TB-BNN-TCCB kết quả lấy ý kiến thành viên thường trực Hội đồng

              • 09/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực