Thông báo 5525/TB-TCHQ

Nội dung toàn văn Thông báo 5525/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5525/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định mã số số SOL20230818/006-5 ngày 18/8/2023, công văn số 03/SLM-TCHQ/082023 ngày 18/8/2023, công văn số 01/SLM-TCHQ/102023 ngày 10/10/2023 của Công ty TNHH Solum Vina (MST: 2500562138) và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Mạch in đã lắp ráp, cổng nối nguồn (bộ phận của máy chiếu di động thông minh) - POGO Board.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mạch in đã được gắn linh kiện thực hiện cấp nguồn thông qua cổng nối chân pin POGO (8 chân) của máy chiếu di động thông minh.

Ký, mã hiệu, chủng loại: VAPGIH000W0/CO

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số và các công văn giải trình, bổ sung thông tin sản phẩm nêu trên, mặt hàng có thông tin như sau:

- Cấu tạo: Bao gồm bảng mạch PCB, mặt trên (mặt ngoài) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo Pin gồm 08 chân tiếp xúc, mặt dưới (mặt trong) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo gồm 08 chân tiếp xúc.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Mặt trên (mặt ngoài) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo Pin gồm 08 chân tiếp xúc (dạng đầu cái), có chức năng kết nối với thiết bị cấp nguồn có chân tiếp xúc phù hợp, dùng để lấy điện từ nguồn điện ngoài thông qua thiết bị cấp nguồn.

+ Bảng mạch PCB có chức năng hàn, giữ linh kiện và dẫn điện từ 08 chân tiếp xúc của đầu nối Pogo Pin (mặt trên) xuống 08 chân tiếp xúc của đầu nối Pogo (mặt dưới).

+ Mặt dưới (mặt trong) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo gồm 08 chân tiếp xúc, có chức năng kết nối với đầu nối phù hợp đã gắn cáp (cáp gồm 02 đầu nối ở hai đầu, một đầu nối để gắn vào đầu nối Pogo, đầu nối còn lại để gắn vào bảng mạch Main Board 2), dùng để dẫn điện tới Main Board 2.

Dòng điện từ nguồn diện ngoài thông qua thiết bị cấp nguồn đi vào Pogo Board và được dẫn tới Main Board. Dòng điện đầu ra (điện áp, cường độ dòng điện) không có thay đổi so với dòng điện đầu vào. Sản phẩm không có chức năng như adapter hoặc thay đổi nguồn điện, nhận điện áp (12~20V/5,3~2,5A/50W- 60W) đưa vào Main Board 2.

- Thông số kỹ thuật: POGO Board (VAPGIH000W0/CO): (18*10*1.2)mm (W*L*H). Điện áp sử dụng DC 8-20V.

- Quy trình sản xuất: Gắn linh kiện: Lắp PCB, gắn linh kiện Đầu nối Pogo pin, đầu nối Pogo → Cắt/tách từng bảng mạch đã được gắn linh kiện → Kiểm tra tính năng main → Đóng gói.

- Công dụng theo thiết kế: Pogo Board là linh kiện dùng trong sản xuất máy chiếu di động thông minh, dùng để kết nối, dẫn truyền dòng điện từ thiết bị cấp nguồn (thiết bị ngoài, sử dụng cùng với máy chiếu di động thông minh) vào Main Board 2 (là bảng mạch đã lắp ráp nằm bên trong máy chiếu di động thông minh, là linh kiện của máy chiếu di động thông minh).

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Tổng cục Hải quan xác định kết quả xác định trước mã số như sau:

Tên thương mại: Đầu nối POGO Board.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đầu nối Pogo Board, là linh kiện của máy chiếu di động thông minh, sử dụng cho điện áp dưới 1000V, dòng điện dưới 16A. Cấu tạo gồm bảng mạch PCB, mặt trên (mặt ngoài) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo Pin gồm 08 chân tiếp xúc, mặt dưới (mặt trong) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo gồm 08 chân tiếp xúc. Dùng để kết nối với chân tiếp xúc của thiết bị cấp nguồn điện ngoài (thiết bị được sử dụng cùng với máy chiếu di động thông minh) thông qua đầu nối Pogo Pin tại mặt trên của bản mạch, và kết nối với chân tiếp xúc của cáp dẫn điện đến bảng mạch Main Board 2 của máy chiếu di động thông minh thông qua đầu nối Pogo tại mặt dưới của bản mạch.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Mặt trên (mặt ngoài) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo Pin gồm 08 chân tiếp xúc (dạng đầu cái), có chức năng kết nối với thiết bị cấp nguồn có chân tiếp xúc phù hợp, dùng để lấy điện từ nguồn điện ngoài thông qua thiết bị cấp nguồn.

+ Bảng mạch PCB có chức năng hàn, giữ linh kiện và dẫn điện từ 08 chân tiếp xúc của đầu nối Pogo Pin (mặt trên) xuống 08 chân tiếp xúc của đầu nối Pogo (mặt dưới).

+ Mặt dưới (mặt trong) của bảng mạch đã gắn đầu nối Pogo gồm 08 chân tiếp xúc, có chức năng kết nối với đầu nối phù hợp đã gắn cáp (cáp gồm 02 đầu nối ở hai đầu, một đầu nối để gắn vào đầu nối Pogo, đầu nối còn lại để gắn vào bảng mạch Main Board 2), dùng để dẫn điện tới Main Board 2.

Dòng điện từ nguồn điện ngoài thông qua thiết bị cấp nguồn đi vào Pogo Board và được dẫn tới Main Board. Dòng điện đầu ra (điện áp, cường độ dòng điện) không có thay đổi so với dòng điện đầu vào. Sản phẩm không có chức năng như adapter hoặc thay đổi nguồn điện.

Ký, mã hiệu, chủng loại: VAPGIH000W0/CO

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Solum Vina

thuộc nhóm 85.36 Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hoặc bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hoặc lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đấu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang”, phân nhóm 8536.90 “- Thiết bị khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Dòng điện dưới 16A”, mã số 8536.90.94 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Solum Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Solum Vina (Lô B3, KCN Bá Thiện II, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Toàn (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5525/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5525/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(02/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5525/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 5525/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5525/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5525/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành26/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (02/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5525/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5525/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              • 26/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực