Thông báo 57/TB-BTP

Thông báo 57/TB-BTP năm 2016 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 57/TB-BTP kết luận Thứ trưởng Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2017 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/TB-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN TIẾN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2017

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự (THADS) năm 2017 tại Thủ đô Hà Nội. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tư pháp; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Tổng cục THADS, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên chính, Chuyên viên chính; đại diện Cục Thi hành án - Bộ Quốc phòng, Thi hành án quân khu và tương đương; Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác THADS năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017, phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long, tham luận và ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã kết luận:

1. Về công tác tổ chức Hội nghị

Sau một ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã vinh dự được nghe đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo công tác THADS với 06 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị đã nghe 18 tham luận, ý kiến của các đại biểu khách mời, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, các cơ quan THADS địa phương. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị đã tập trung phân tích sâu sắc những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016

2.1. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước năm qua vẫn còn nhiều khó khăn, số việc, tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với năm 2015, song kết quả THADS tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Số việc và tiền giải quyết xong đều cao hơn năm 2015 (tăng 30.388 việc và trên 7.800 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 78,53% về việc (vượt 8,53%), 33,74% về tiền (vượt 3,74%) trên số có điều kiện thi hành. Số án chuyển kỳ sau giảm cả về việc và về tiền so với năm 2015 (14,66% về việc và 19,05% về tiền). Công tác phân loại án ngày càng chính xác, đạt tỷ lệ cao (82,25% về việc và 64,55 % về tiền). Như vậy, năm 2016, Hệ thống THADS đã hoàn thành cả 04 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành đã có sự đổi mới, sâu sát, quyết liệt hơn. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đội ngũ lãnh đạo trong toàn Hệ thống về cơ bản đã được kiện toàn, một số địa phương đã mạnh dạn, chủ động luân chuyển vị trí công tác. Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong THADS tiếp tục được quan tâm và ngày càng sâu, rộng. Công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tham nhũng, đến án tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo hiệu quả và có tiến bộ. Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ ngày càng hướng về cơ sở, góp phần tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắc mang tính đin hình trong toàn Hệ thống và ngày càng được nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra được đặc biệt chú trọng, tăng cường với phương châm kiên quyết xử lý nghiêm đối với các sai phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tcáo được quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Toàn Hệ thống đã triển khai thành công nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng tới Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.

Kết quả này đã phản ánh nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thủ trưởng các cơ quan THADS trong năm 2016.

2.2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém: (i) Mặc dù kết quả THADS vượt chỉ tiêu được giao về việc và tiền nhưng sviệc, tiền có điều kiện thi hành phải chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tin (trên 57.000 tỷ đồng); một số địa phương có kết quả thi hành án xong về tin đạt rt thp; (ii) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, có nơi Lãnh đạo đơn vị còn chưa ý thức được trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về chức trách được giao; còn hiện tượng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, không theo sát, không nắm chắc được diễn biến, tình hình thực tế, nể nang; việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nguyên tc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong các lĩnh vực công tác có nơi còn chưa tt; (iii) Việc áp dụng trình tự, thủ tục về THADS của các Chp hành viên tại địa phương, nht là ở các Chi cục vẫn còn nhiều sai sót, vi phạm. Thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp của công chức trực tiếp tiếp công dân có lúc có nơi còn thiếu chuyên nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu; (iv) Công tác kiểm tra, tự kiểm tra chưa thực sự hiệu quả, có trường hợp sai phạm của Chấp hành viên, công chức THADS còn chưa được phát hiện kịp thời để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý; (v) Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, nhiều sai phạm đã được chỉ ra từ những năm trước, đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để như còn hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm xác minh điều kiện thi hành án, gây phin hà cho người dân, tùy tiện trong áp dụng trình tự, thủ tục về THADS; số lượng công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật còn nhiều, đặc biệt là ở cấp Chi cục khiến niềm tin của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức đối với Hệ thống bị suy giảm; (vi) Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điu hành của toàn Hệ thống còn chưa thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cu “điện tử hóa” góp phn cải cách thủ tục hành chính.

Yêu cầu Tổng cục THADS và các Cục, Chi cục THADS cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế của mình, chỉ rõ và phân tích kỹ lưỡng, sâu sc các nguyên nhân của những hạn chế, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ tư tưởng, ý thức kỷ luật của công chức, người làm công tác thi hành án và có biện pháp mạnh mẽ để khắc phục hiệu quả, xử lý triệt để.

3. Về nhiệm vụ công tác năm 2017

Bước sang năm 2017, trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng, kinh tế xã hội có nhiều biến chuyển tích cực, đất nước đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển. Song song đó công tác THADS dự báo cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, quan trọng hơn là đòi hỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân và yêu cầu thực tiễn hiện nay cao hơn rất nhiều, vì vậy, áp lực đối với công tác THADS ngày càng lớn. Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghquyết của Đảng, góp phần xây dựng một Chính phủ “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Ngành Tư pháp nói chung và Hệ thống THADS nói riêng cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác THADS, Kết luận của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác THADS và chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Buổi làm việc với Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2016 và truyền thống 70 năm THADS, triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ THADS, hành chính hàng năm được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, trong đó trọng tâm tập trung vào các nội dung: (i) Chú trọng việc xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật; (ii) Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong cao hơn so với năm 2016 về việc và tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; (iii) Chỉ đạo, theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực thi nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật này.

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCSĐ, xây dựng đội nêu công chức THADS, đặc biệt là đội ngũ công chức có chức danh tư pháp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ công chức; tiếp tục thực hiện biệt phái, điều động, luân chuyển công chức, Chấp hành viên hỗ trợ các địa phương còn nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác THADS; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn Hệ thống theo hướng sâu sát, kịp thời với phương châm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan trong Hệ thống THADS kịp thời, toàn diện theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan THADS địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án, đặc biệt trong việc thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán...; Chấp hành viên phải kiểm sát quá trình bán đấu giá của các tổ chức, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trước phiên mở bán đấu giá, bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với những sai phạm, thiếu sót, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất trong quản lý ngành dọc; tập trung xử lý 11.084 việc đã kê biên bán đấu giá không thành, 340 việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản.

Bn là, nâng cao chất lượng và hiệu quả, thái độ, ý thức trách nhiệm, kỹ năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Cục trưởng, Chi cục trưởng cần tăng cường trực tiếp tiếp công dân, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 03/11/2016 của Văn phòng Chính phủ. Không để tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người kéo dài xảy ra, kiên quyết hạn chế tới mức thấp nhất đơn thư khiếu nại.

Năm , tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành từ trung ương đến địa phương; các cơ quan THADS tăng cường sự chủ động tích cực trong tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án... trong tổ chức thực hiện công tác THADS trên địa bàn, đặc biệt là trong việc tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thừa phát lại tại địa phương triển khai hoạt động có hiệu quả.

Sáu , tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung các nguồn lực thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó chú trọng triển khai nghiêm túc, đầy đủ cơ chế một cửa và dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan THADS các địa phương; tiếp tục đề xuất những dịch vụ hành chính công có khả năng cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên; nghiên cứu, triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Tổng cục THADS tiếp thu ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và Chương trình công tác trọng tâm trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2017, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung Kết luận tại Hội nghị; tổng hợp các kiến nghị của địa phương, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

4. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ, Ngành Tư pháp và Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2017, các cơ quan THADS triển khai xây dựng Kế hoạch công tác năm 2017 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017 tại địa phương; đồng thời, các cơ quan THADS thực hiện giao chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS năm 2017 trong toàn Hệ thống đến từng Chấp hành viên.

Trên đây là ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2017, Bộ Tư pháp thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thu
c TW (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của BTP;
- Cổng thông tin điện tử của TCTHADS;
- Lưu: VT, VP, B
TK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn
Quốc Hoàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/TB-BTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu57/TB-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/TB-BTP

Lược đồ Thông báo 57/TB-BTP kết luận Thứ trưởng Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 57/TB-BTP kết luận Thứ trưởng Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2017 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu57/TB-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Quốc Hoàn
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 57/TB-BTP kết luận Thứ trưởng Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 57/TB-BTP kết luận Thứ trưởng Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự 2017 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực