Thông báo 576/TB-BGTVT

Thông báo số 576/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 576/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 576/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 18  tháng 12  năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 14/12/2007, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Cục Giám định & QLCL CTGT và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Sai khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình thực hiện dự án và các tồn tại vướng mắc, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Về triển khai thực hiện các dự án thành phần giai đoạn 2 làn xe:

1.1. Về công tác GPMB: Để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, giao Cục Giám định & QLCL CTGT nghiên cứu, đề xuất để Bộ có ý kiến với các tỉnh về việc bổ sung Sở GTVT là thành viên tham gia vào Hội đồng GPMB của địa phương. Đồng thời, giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đăng ký lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ với UBND các tỉnh liên quan để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc về mặt bằng. Dự kiến đầu tháng 1/2008, Bộ sẽ đi kiểm tra tiến độ thực hiện và làm việc với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và phía Nam.

1.2. Về công tác quản lý dự án:

- Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo trong tất cả các khâu theo hướng: Đối với công tác nội nghiệp cần tinh giản, nhanh gọn và tạo điều kiện cho các nhà thầu. Đối với công tác hiện trường, mỗi vùng phải có một đồng chí Lãnh đạo để chỉ đạo trực tiếp. Đồng thời, phối hợp với các Cục, Vụ liên quan khẩn trương giải quyết các thủ tục theo quy định để giữa năm 2008 có thể triển khai thi công đối với các dự án thành phần đã được phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2007. Đối với các dự án thành phần Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã trình phê duyệt dự án đầu tư như: Đoạn Chơn Thành – Đức Hòa, cầu Đầm Cùng, đoạn Năm Căn – Đất Mũi, … Vụ KHĐT khẩn trương xem xét và trình Bộ ký quyết định phê duyệt trước 31/12/2007.

- Phấn đấu trong năm 2008 cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác lập dự án đầu tư đối với các dự án thành phần mới được Bộ cho phép lập dự án đầu tư (Quyết định số 2643/QĐ-GTVT ngày 27/8/2007) để có thể triển khai xây dựng khi cân đối được vốn. Đồng thời để đảm bảo thông tuyến giai đoạn 2 làn xe theo chủ trương của Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội, giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh rà soát và báo cáo Bộ quyết định để tiếp tục triển khai công tác lập dự án đầu tư đối với các dự án thành phần còn lại trong năm 2008.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Vụ KHĐT và Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương xem xét và trình Bộ ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương đối với các vấn đề như: Công tác GPMB theo quy hoạch; sử dụng vốn dư của giai đoạn 1 để tiếp tục thi công các điểm bền vững hóa phát sinh trong năm 2007; cho phép đầu tư xây dựng ngay 1 số tuyến nhánh như đoạn Ba Bể (Bắc Kạn) – Định Hóa (Thái Nguyên) và đoạn Na rì (Bắc Kạn) –cửa khẩu Pò Mã (Lạng Sơn), …; bổ sung danh mục các dự án thành phần chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đầu tư và bố trí trong Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006; …

1.3. Về công tác đấu thầu:

- Ngày 03/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1883/TTg-CN cho phép chỉ định đầu tư tư vấn dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2010. Giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương xem xét năng lực của các đơn vị tư vấn dự kiến chỉ định thầu công tác lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và báo cáo Bộ quyết định. Đồng thời, phối hợp với Cục Giám định & QLCL CTGT nghiên cứu, đề xuất một số điều kiện về việc quy định trách nhiệm của đơn vị tư vấn và cơ chế xử lý vi phạm tiến độ hợp đồng, phải thiết kế điều chỉnh bổ sung dự án để bổ sung vào các điều khoản của hợp đồng, hoàn thành trước 31/12/2007. Bộ sẽ tổ chức họp và yêu cầu các đơn vị tư vấn được chỉ định thầu có cam kết về việc đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao.

- Vụ KHĐT và Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương xem xét và trình Bộ ký quyết định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tư vấn theo đề nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 2031/TTr-ĐHCM-DA5 ngày 07/12/2007 và Tờ trình số 2042/TTr-ĐHCM-DA5 ngày 10/12/2007.

- Rút kinh nghiệm công tác triển khai đấu thầu xây lắp trong thời gian vừa qua tránh việc phải hủy kết quả đấu thầu và đấu thầu lại cũng như để đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu, yêu cầu Cục Giám định & QLCL CTGT và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp xem xét việc phân chia gói thầu cho phù hợp, đặc biệt là việc xác định giá gói thầu theo hướng được điều chỉnh giá những loại vật tư chủ yếu như sắt thép, xi măng, nhựa đường, … theo giá tại thời điểm thi công.

1.4. Về công tác giải ngân và quyết toán giai đoạn 1:

- Song song với việc tập trung đôn đốc, chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2007, yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập danh mục đăng ký giải ngân trong năm 2008 cụ thể cho từng dự án và có cam kết với Bộ về tiến độ thực hiện kế hoạch đã đăng ký (2000 tỷ đồng). Phấn đấu giá trị giải ngân trong năm 2008 đạt khoảng từ 2700 ÷ 3000 tỷ đồng.

- Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tập trung giải ngân các khối lượng còn lại của giai đoạn 1 trong 6 tháng đầu năm 2008. Đồng thời, rà soát và báo cáo cụ thể giá trị vốn dư của giai đoạn 1, trên cơ sở đó Vụ KHĐT làm các thủ tục điều chuyển nguồn vốn cho công tác thi công bền vững hóa và các dự án thành phần khác thuộc giai đoạn 2.

- Để đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán giai đoạn 1, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo cụ thể các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để Bộ xem xét, quyết định.Giao Cục Giám định & QLCL CTGT xem xét, tham mưu về việc thanh toán chi phí vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ các trạm trộn tăng cường nhằm đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 1 đoạn Thạch Quảng – Ngọc Hội (công văn số 1934/ĐHCM-DA3 ngày 29/11/2007 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh.

2. Các vấn đề khác:

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương có văn bản hướng dẫn việc áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ đối với các dự án thành phần thuộc dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 đã được phê duyệt dự án đầu tư trước thời điểm ban hành của Nghị định kể cả khối lượng còn lại đang thi công của giai đoạn 1. Đồng thời, dự thảo chương trình thực hiện Nghị Quyết số 59/2007NQ-CP ngày 30/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ xem xét, ban hành.

- Đối với các vấn đề liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ: Trên cơ sở văn bản kiến nghị của các đơn vị tham gia xây dựng đường Hồ Chí Minh, giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Giám định & QLCL CTGT dự thảo văn bản trình Bộ ký gửi Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ đề nghị tiếp tục xem xét, giải quyết.

- Về việc thuê trụ sở làm việc: Trên cơ sở báo cáo và phương án thuê trụ sở làm việc của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2010, giao Vụ Tài chính khẩn trương xem xét và trình Bộ phê duyệt. Hoàn thành trước 31/12/2007.

- Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, Bộ sẽ tổ chức họp kiểm điểm kết quả thực hiện mỗi quý 1 lần. Mặt khác, yêu cầu Vụ KHĐT và Cục Giám định & QLCL CTGT phân công Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách công tác theo dõi và giải quyết các vấn đề thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, đồng thời khẩn trương xử lý các tờ trình, hồ sơ của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh còn tồn đọng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Chánh văn phòng (để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu576/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 576/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 576/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu576/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýBùi Nguyên Long
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 576/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 576/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh

           • 18/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực