Thông báo 5778/TB-BNN-VP

Thông báo 5778/TB-BNN-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Thông báo 5778/TB-BNN-VP 2014 hội nghị sơ kết cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5778/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ngày 11 tháng 7 năm 2014, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện của 26 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và cán bộ đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực CCHC và của các Vụ: Pháp chế, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Tổ chức cán bộ và lãnh đạo các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

1. Một số kết quả đạt được

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện có hệ thống, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo chương trình cải cách hành chính tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, Bộ đã sớm chỉ đạo ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014 ngay từ cuối quý IV/2013, kế hoạch cải cách công vụ, công chức, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã cụ thể hóa thành kế hoạch CCHC của đơn vị và triển khai nhiệm vụ ở đơn vị.

Đã hoàn thành việc đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2013 của Bộ; hoàn thành việc xây dựng, ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan hành chính thuộc Bộ; hướng dẫn chấm điểm Bộ chỉ số, chuẩn bị đánh giá chấm điểm năm 2013, 2014 tại các đơn vị.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL tiếp tục được đổi mới, trọng tâm là nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản, tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chuỗi. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành 20 Thông tư của Bộ.

Đặc biệt, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kế hoạch cải cách công vụ công chức, Bộ đã ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 là cơ sở quan trọng để triển khai nề nếp, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ các năm tiếp theo.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm tiến độ, nhất là việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn tại các đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao; việc rà soát văn bản theo chuỗi ở một số đơn vị chưa có chuyển biến mạnh.

- Kỷ cương, nề nếp, chất lượng tham mưu của cán bộ, đặc biệt là cán bộ đầu mối cải cách hành chính và pháp chế của các đơn vị tuy được tăng cường, nhưng ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến, thí điểm hải quan một cửa quốc gia cần được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014, đồng thời gắn với triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới, trong đó lưu ý một số trọng tâm công tác như sau:

1. Về cải cách thể chế

- Về xây dựng văn bản QPPL: hoàn thành tiến độ và chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch (Quyết định số 3086/QĐ-BNN-PC ngày 27/6/2014 về điều chỉnh kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2014)

- Hoàn thành việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp theo Nghị quyết 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội.

- Tập trung rà soát văn bản theo chuỗi trên các lĩnh vực tại các đơn vị; hoàn thành hợp nhất văn bản.

2. Về cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thủ trưởng các đơn vị quán triệt sâu sắc Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Quyết định số 1291/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2014) và Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 1323/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/6/2014), từ đó cụ thể hóa thành một mục riêng trong kế hoạch công tác năm 2015 của đơn vị.

3. Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

- Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu các nội dung trong Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng ISO 9001:2008 xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện.

- Các đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với tất cả thủ tục hành chính và đã được cấp Giấy chứng nhận: thực hiện việc công bố và có trách nhiệm áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

4. Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia

- Vụ Tổ chức cán bộ cần sớm có văn bản trình Lãnh đạo Bộ xin chủ trương đầu tư dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ; rà soát, điều chỉnh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

- Giao Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.

- Tiếp tục triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đánh giá chấm điểm cải cách hành chính

- Đánh giá chấm điểm CCHC năm 2013: các đơn vị hoàn thành chấm điểm CCHC năm 2013 của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/8/2014, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định và công bố kết quả xếp hạng năm 2013 trước ngày 01/10/2014.

- Đánh giá chấm điểm CCHC năm 2014: các đơn vị hoàn thành chấm điểm CCHC năm 2014 của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2014, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm định và công bố kết quả xếp hạng năm 2014 trước ngày 31/12/2014.

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức để cụ thể hóa nội dung, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ vào lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC.

- Thủ trưởng các đơn vị quan tâm bố trí đủ kinh phí chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính.

- Giao Văn phòng Bộ thông qua phần mềm Văn phòng điện tử gửi tin nhắn tới thủ trưởng các đơn vị có văn bản nợ trong tháng.

- Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, lưu ý kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị cần bám sát chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chỉ đạo của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về cải cách hành chính.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5778/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5778/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2014
Ngày hiệu lực22/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5778/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5778/TB-BNN-VP 2014 hội nghị sơ kết cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5778/TB-BNN-VP 2014 hội nghị sơ kết cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5778/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành22/07/2014
        Ngày hiệu lực22/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 5778/TB-BNN-VP 2014 hội nghị sơ kết cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 5778/TB-BNN-VP 2014 hội nghị sơ kết cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn

           • 22/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực