Thông báo 5792/TB-BNN-VP

Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5792/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 17 tháng 11 năm 2012, tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã chủ trì buổi làm việc với đồng chí Võ Kim Cự, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự buổi làm việc, về phía tỉnh có đồng chí Lê Đình Sơn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, các vị trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh; về phía Bộ Nông nghiệp và PTNT có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thủy sản (Vụ nuôi trồng thủy sản), các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, các Cục: Thú y, Chăn nuôi, các Viện: Thú y, Chăn nuôi, Nuôi trồng Thủy sản và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn năm 2012, Đề án “Quản lý an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2013­-2015, định hướng đến năm 2020” và đề xuất, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm tháo gỡ một số khó khăn tại địa phương; ý kiến phát biểu, đề xuất của lãnh đạo các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao sự quan tâm và nỗ lực, sâu sát, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cũng như những kết quả đạt được trên các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2. Về Đề án “Quản lý an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao việc tỉnh chủ động chỉ đạo xây dựng và quyết tâm thực hiện đề án này. Đề án được xây dựng toàn diện, có các giải pháp đúng đắn phù hợp với tình hình thực tế phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của địa phương. Tuy nhiên, để hoàn thiện đề án, đề nghị tỉnh bổ sung theo ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan thuộc Bộ, và một số nội dung sau:

a) Cần tạo sự thống nhất về chủ trương, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các cơ quan và nhân dân tham gia thực hiện đề án với phương châm: phòng là chính, nhân dân là chính và cơ sở là chính. Trên cơ sở các đề án về phát triển chăn nuôi và quản lý dịch bệnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề, để cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và quản lý an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát huy thế mạnh, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Về các giải pháp thực hiện đề án, đề nghị tỉnh bổ sung, cụ thể hoá, lượng hoá các giải pháp, chính sách rõ hơn (như về cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại địa phương...).

c) Xác định các giải pháp kỹ thuật đúng, triển khai đồng bộ. Trong chăn nuôi chú trọng tổ chức tiêm phòng tốt, đúng đối tượng, đúng lúc, đúng vắc xin. Trong nuôi trồng thủy sản đặc biệt quan tâm đến quản lý môi trường và con giống.

d) Về tổ chức và bộ máy: cần rà soát lại tổ chức và bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y; thủy sản từ tỉnh đến xã; bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với từng địa bàn sản xuất có ưu thế về chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản; đảm bảo kinh phí cho bộ máy hoạt động; có cơ chế, chính sách dự phòng kinh phí các loại vắc xin để chủ động xử lý bao vây, khoanh vùng, dập tắt ổ dịch kịp thời, hiệu quả.

đ) Bộ thống nhất và xác định đề án “Quản lý an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” là đề án chỉ đạo điểm phối hợp giữa Bộ và tỉnh. Theo đề xuất của lãnh đạo tỉnh, Bộ sẽ thành lập Tổ công tác của Bộ gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản, Vụ Kế hoạch, Viện Chăn nuôi, Viện Thú y, Viện Nuôi trồng Thủy sản và giao TS. Nguyễn Thanh Sơn làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tư vấn giúp tỉnh hoàn thiện đề án, xây dựng cơ chế chính sách, kỹ thuật, quản lý và tổ chức thực hiện đề án; trước mắt hoàn thiện đề án trong tháng 01/2013 để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Bộ giải quyết. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục sớm trình Bộ thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện.

e) Bộ nhất trí đề xuất, kiến nghị của tỉnh và giao Tổng cục Thủy sản, các Cục Chăn nuôi, Thú y, các Viện: Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức xúc tiến và kêu gọi đầu tư sản xuất giống và chế biến súc sản, thủy sản; hỗ trợ đầu từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng xét nghiệm chẩn đoán, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát dịch; hỗ trợ vắc xin, hoá chất sát trùng, trang thiết bị phòng chống dịch; tham gia các dự án tăng cường năng lực ngành thú y, thú y thủy sản, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ tỉnh xây dựng vùng sản xuất giống chăn nuôi, thủy sản an toàn dịch bệnh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Về việc tỉnh đề nghị Bộ bố trí vốn triển khai thực hiện một số dự án thủy lợi: Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, Dự án cống Đò Điểm và hệ thống kênh trục sông Nghèn Hà Tĩnh.

Các dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và năm 2012, nhưng đến nay chưa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thông báo vốn sớm để tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các TTr: Diệp Kỉnh Tần, Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Tổng cục: Thủy sản; Thủy Lợi;
- Các Cục: CN, TY;
- Các Vụ: KH, TC; TCCB;
- Các viện: CN, TY, TS;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở NN&PTNT Hà Tĩnh;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5792/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5792/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2012
Ngày hiệu lực26/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5792/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5792/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành26/11/2012
        Ngày hiệu lực26/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5792/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm

              • 26/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực