Thông báo 58/TB-VPCP

Thông báo 58/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 58/TB-VPCP 2014 kết luận Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành Xây dựng. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành Xây dựng, ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành Xây dựng trong năm vừa qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, ngành Xây dựng đã có nhiều cố gắng, quyết liệt khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, góp phần quan trọng, thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, trên một số mặt công tác sau:

- Tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của ngành công nghiệp, chiếm gần 6% GDP cả nước, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước; tham gia tích cực vào các chương trình tái cơ cấu nền kinh tế (tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp) và là một trong những ngành đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm; đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng được chú trọng đã góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng công trình.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước ngành Xây dựng, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên một bước; công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách pháp luật về tại các địa phương, doanh nghiệp được quan tâm; tăng cường đối thoại, trao đổi, tiếp nhận các kiến nghị, góp ý và hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

- Công tác lập quy hoạch xây dựng được tập trung thực hiện, tốc độ phủ kín quy hoạch tăng lên đáng kể, chất lượng các đồ án quy hoạch được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ công trình xây dựng không có giấy phép, sai với giấy phép xây dựng giảm so với năm 2012 là một nỗ lực rất lớn của Bộ Xây dựng và các chính quyền địa phương. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, đặc biệt là hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng được chú trọng, việc kiểm tra, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng các công trình đặc biệt quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật phức tạp nảy sinh để đưa công trình vào khai thác, sử dụng đúng tiến độ.

- Việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ cấu hàng hóa bất động sản nhà ở được điều chỉnh phù hợp với thị trường, hướng đến người nghèo, người thu nhập thấp; các vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư phát triển nhà ở được tập trung tháo gỡ, đưa hàng loạt dự án vào hoạt động, giúp tăng thêm nguồn cung nhà ở xã hội, cùng với việc đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở khu vực nông thôn, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở người dân, đặc biệt người nghèo, người thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo được lòng tin cho nhân dân. Giá nhà ở đã giảm nhiều tạo điều kiện cho người mua.

- Lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn) tiếp tục được quan tâm, trong đó đã chú trọng các giải pháp thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước (PPP, BOT,…) cùng tham gia.

Bên cạnh những thành tích đã đạt, Bộ Xây dựng cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, công tác phát triển đô thị một số nơi còn thiếu bền vững; tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều bức xúc; tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

II. VỀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014, ngành Xây dựng cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó cần xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu của Ngành trên cơ sở tính toán hợp lý và cân đối các nguồn thực hiện; xây dựng kế hoạch, lộ trình và dự kiến kết quả đạt được đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể.

2. Tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước của Ngành, trọng tâm là các dự án Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập của hệ thống pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản.

3. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước, chú trọng các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung các đô thị. Tập trung nâng cao năng lực tư vấn lập quy hoạch trong nước; đồng thời đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch có tư vấn nước ngoài tham gia vừa qua, sử dụng tư vấn nước ngoài đảm bảo có hiệu quả, tránh lãng phí. Xây dựng quy hoạch và thiết kế đô thị mẫu tại một số đô thị theo vùng, miền để phổ biến rộng rãi cho các địa phương. Tổng hợp danh mục các tỉnh có khó khăn về kinh phí lập quy hoạch, đặc biệt một số tỉnh miền núi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, chậm tiến độ, kéo dài thời gian xây dựng, làm lãng phí các nguồn lực đầu tư. Tiếp tục siết chặt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo hướng quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, ban quản lý dự án; có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra tình trạng công trình kém chất lượng. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp quản lý như triển khai áp dụng mô hình ban quản lý dự án chuyên nghiệp; tăng cường quản lý năng lực hành nghề xây dựng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, nhất là các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế chống động đất, gió bão.

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng, tài chính trong dài hạn đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bán thấp, nhà ở cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, triển khai thực hiện tốt Nghị định 188/2013/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.

6. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, nghiên cứu áp dụng mô hình PPP và các dự án, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước khác.

7. Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng, trước hết là đáp ứng yêu cầu tư vấn thiết kế, thi công xây lắp các công trình quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia, về lâu dài phải đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế, từng bước chiếm lĩnh thị trường xây dựng trong nước, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan biết và phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu58/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2014
Ngày hiệu lực28/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 58/TB-VPCP 2014 kết luận Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 58/TB-VPCP 2014 kết luận Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu58/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành28/01/2014
        Ngày hiệu lực28/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 58/TB-VPCP 2014 kết luận Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 58/TB-VPCP 2014 kết luận Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ ngành xây dựng

           • 28/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực