Thông báo 58/TB-VPCP

Thông báo 58/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 58/TB-VPCP kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2014 phương hướng 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237 TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ NĂM 2014; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành là Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 báo cáo kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; ý kiến tham luận của các Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và đại biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động, tích cực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự phối hợp đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt biểu dương nỗ lực của các Đội Chuyên trách đã khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Về kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 được cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và địa phương chuẩn bị chu đáo, toàn diện, phản ánh đầy đủ các nội dung.

Trong năm đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới phải triển khai, song kết quả đạt được rất đáng ghi nhận; về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đến năm 2014, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; cụ thể:

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; kịp thời nghiên cứu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án. Công tác thông tin tuyên truyền - vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ có nhiều cố gắng. Bộ Quốc phòng đã tổ chức tổng kết việc giải mã. Ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh và chuyển giao kết quả cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị, địa phương. Việc tăng cường lực lượng cho cơ quan chuyên trách đã được quan tâm hơn. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực, đã từng bước hướng trọng tâm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập vào địa bàn trong nước; tổ chức nhiều đợt tìm kiếm những nơi có thông tin với quy mô, cấp độ ngày càng rộng lớn. Năm 2014, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước đạt được khả quan hơn, nhất là những địa bàn trọng điểm (Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk…) đã tìm kiếm, quy tập được 2.382 hài cốt liệt sĩ (ở Lào: 329, Campuchia: 945, trong nước: 1.108). Công tác hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được mở rộng. Cơ chế, chính sách và công tác bảo đảm thực hiện Đề án ngày càng tốt hơn; đặc biệt là việc mua sắm ô tô chuyên dụng trang bị cho các Đội Chuyên trách, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các quân khu và Văn phòng Ban Chỉ đạo, Quốc gia. Tích cực, chủ động giải quyết hiệu quả các vướng mắc, khó khăn liên quan đến tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả thực hiện Đề án năm 2014 đã và đang đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Đề án là các tỉnh: Đồng Nai (Quân khu 7); Quảng Trị (Quân khu 4); Quảng Ngãi, Đắk Lắk (Quân khu 5); Lạng Sơn (Quân khu 1).

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng; việc tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện Đề án ở một số nơi chưa cụ thể; còn chậm so với quy định, nhất là ở cấp xã. Việc bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ và danh sách liệt sĩ của nhiều đơn vị, địa phương chưa chủ động. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước chưa đồng bộ và quyết liệt. Việc vận động cung cấp thông tin và tổ chức khảo sát về mộ liệt sĩ triển khai ở một số địa phương còn hạn chế. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo có đơn vị, địa phương chưa kịp thời.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do nhận thức về chủ trương mới, quy định mới trong nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ; quan tâm chỉ đạo chưa kịp thời, đúng mức; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế; cá biệt, có đơn vị, địa phương còn giao khoán cho cơ quan chuyên môn. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.

3. Để triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn, các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện theo phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo của Ban Chỉ đạo đã nêu, các Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, theo hướng: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời, quan tâm coi trọng công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy tìm kiếm thông tin và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm ngày thành lập nước, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thông tin, tuyên truyền; phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ. Theo đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Bộ Quốc phòng

- Tiếp tục chỉ đạo các quân khu, các đơn vị, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án và các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong năm 2015.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp; từng bước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho các đơn vị, địa phương và nhân dân. Hướng dẫn và triển khai thí điểm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số địa phương để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bổ sung cán bộ chuyên trách và thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất về cơ chế hợp tác với Hoa Kỳ và các nước có liên quan (Thái Lan, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, Phi-lip-pin...) để trao đổi thông tin, kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tiếp tục thống nhất mức chi một số nội dung (được quy định tại Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như: đền bù thiệt hại về công trình, cây cối, hoa màu (nếu có).

- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng phát sóng Chương trình "Đi tìm đồng đội" trên kênh VTV2 và kênh Quốc phòng Việt Nam; vận hành có hiệu quả trang Web của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

- Tổ chức Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện Đề án ở một số đơn vị, địa phương sau 02 năm triển khai.

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường quan hệ quốc tế, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Cam-pu-chia; quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định của pháp luật.

- Tổ chức sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015, bổ sung nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 vào cuối quý IV năm 2015; chủ động đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu việc hằng năm tổ chức Hội nghị chuyên đề về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

b) Bộ Ngoại giao

- Chủ trì làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định đối tác phù hợp để hợp tác với Ban Chỉ đạo 1237 (Bộ Quốc phòng) trong việc tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 và Bộ Quốc phòng nghiên cứu cơ chế, các nội dung hợp tác cụ thể với Hoa Kỳ theo hướng cùng có lợi; thúc đẩy mối quan hệ và tăng cường trao đổi thông tin với các nước có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo cơ quan Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 xác minh, kết luận và sớm báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc cất bốc, hồi hương 11 phần mộ liệt sĩ hy sinh giai đoạn 1946 - 1958, hiện an táng tại nghĩa trang Việt kiều, huyện Phôn-vi-xảy, tỉnh Nọng Khai, Thái Lan.

c) Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, các cơ quan báo chí thực hiện hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành mình về công tác tuyên truyền tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin thông qua các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác về việc cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chú ý các hình thức, các thời điểm tuyên truyền để phát huy hiệu quả.

- Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) nâng cao chất lượng Chương trình "Đi tìm đồng đội" phát sóng trên kênh VTV2 và kênh Quốc phòng Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng tin thanh bar chạy chân màn hình tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân biết, tham gia Chương trình.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với các Đội Chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước khi an táng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng về việc tập huấn, hướng dẫn các địa phương và các Đội Chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Sớm chuyển giao cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 để tích hợp, đối chiếu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Đồng ý đề nghị về việc ký hợp đồng với các trung tâm, cơ sở đủ năng lực, bảo đảm kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Bộ Tài chính

- Bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách, trang bị và phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

e) Các Bộ, ngành liên quan và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

g) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn số 99/HD-BTGTW ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

h) Ban Chỉ đạo 1237 của các quân khu và các địa phương

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 phù hợp với thực tiễn. Chú trọng việc bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ và danh sách liệt sĩ; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thống kê số liệu liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số liệu hài cốt liệt sĩ đã quy tập, dự kiến khu vực cần tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ đã xác định.

i) Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237

- Đề xuất và triển khai các giải pháp tăng cường công tác thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ; vận hành có hiệu quả trang Web của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chủ động và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án của các đơn vị, địa phương, nhất là việc nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, cung cấp thông tin, tổ chức tìm kiếm ở thực địa; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện Đề án tại một số đơn vị, địa phương trọng điểm.

- Nghiên cứu, hướng dẫn các Bộ, ngành, các quân khu, các địa phương sơ kết 02 năm (giai đoạn 2013-2015) thực hiện Đề án vào quý III năm 2015; chuẩn bị Hội nghị sơ kết toàn quốc cuối quý IV năm 2015; hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo hướng thiết thực, thuận lợi.

- Mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo ký, ban hành Quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thành viên BCĐ Quốc gia 1237;
- Văn phòng BCĐ Quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b), md.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu58/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 58/TB-VPCP kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2014 phương hướng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 58/TB-VPCP kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2014 phương hướng 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu58/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành14/02/2015
        Ngày hiệu lực14/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 58/TB-VPCP kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2014 phương hướng 2015

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 58/TB-VPCP kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2014 phương hướng 2015

           • 14/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực