Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD

Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD về thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5841/TB-SXD-QLKTXD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG.

(Theo Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng)

Công tác đăng ký và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 15/07/2010 về sau được thực hiện theo các quy định pháp lý sau:

1/ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ (Nghị định 112/2009/NĐ-CP) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2010)

2/ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng (Thông tư 05/2010/TT-BXD) hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2010).

Để tạo thuận lợi cho cá nhân lập hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể các nội dung liên quan đến điều kiện và thành phần hồ sơ pháp lý khi đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá  xây dựng như sau :

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : Phòng nhận và trả hồ sơ- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: Tầng trệt, số 60 đường Trương Định, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 39326214 xin số 500 (hoặc 412 hoặc 415).

- Fax: (08) 39325269.

- Lịch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, (từ thứ hai đến sáng thứ bảy, trừ chiều thứ sáu hàng tuần và các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết được nghỉ trong năm theo qui định).

- Đơn vị thụ lý hồ sơ : Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng – Sở Xây dựng T.p Hồ Chí Minh.

II/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1/ Cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định tại điều 20 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

2/ Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng đủ điều kiện quy định của Nghị định 112/2009/NĐ-CP; việc hành nghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về công chức.

3/ Người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do nước ngoài cấp còn giá trị thì được công nhận và sử dụng để hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do nước ngoài cấp phải được dịch ra tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải gửi cho Sở Xây dựng tại địa phương nơi hành nghề để theo dõi, quản lý.

4/ Quyền và nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá thực hiện theo Điều 16 – Thông tư 05/2010/TT-BXD.

III/ ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG:

A- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG 2:

1/ Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 :

Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 phải có đủ các điều kiện sau :

a/ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

b/ Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật, cử nhân kinh tế do các tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

c/ Có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng theo qui định của Bộ Xây dựng;

d/ Đã tham gia hoạt động xây dựng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. Riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành, thời gian hoạt động xây dựng ít nhất là 03 năm.

e/ Đã tham gia thực hiện ít nhất 5 công việc trong số các công việc sau (nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 112/2009/NĐ-CP):

+ Lập, thẩm tra tổng mức đầu t­ư (của dự án đầu tư xây dựng công trình);

+ Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức, đơn giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

+ Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình;

+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng;

+ Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu t­ư xây dựng công trình;

 f/ Có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng phù hợp theo hướng dẫn tại mục 2 khoản A Phần này dưới đây;

2/ Thành phần Hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, gồm:

a/ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

b/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

c/ Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp nếu có bản gốc để đối chiếu của các văn bằng (cao đẳng, đại học, trên đại học), giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ.

d/ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông báo này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc của chủ đầu tư.

B- CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG HẠNG 1:

1/ Điều kiện được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1:

a/ Có chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 ;

b/ Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ  kỹ sư định giá xây dựng hạng 2.

c/ Đã tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng.

d/ Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại tiết e – Mục 1 – Khoản A – Phần này.

e/ Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2, thì người đề nghị được cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại tiết e – Mục 1 – Khoản A – Phần này.

2/ Thành phần Hồ sơ đăng ký cấp hoặc nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, gồm :

a/ Đơn đề nghị cấp hoặc cấp nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 hoặc phụ lục số 2 ban hành theo Thông báo này;

b/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp hoặc cấp nâng hạng;

c/ Bản sao chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đối với trường hợp đề nghị cấp nâng hạng (trừ trường hợp quy định tại tiết e – Mục 1 – Khoản A – Phần này). Khi nhận chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, nộp lại bản chính chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

d/ Chứng nhận tham gia khoá đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý chi phí và cơ chế chính sách đầu tư xây dựng (đối với trường hợp nâng hạng).

e/ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ khi được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành theo Thông báo này có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

C- CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG :

Việc cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng chỉ thực hiện đối với các chứng chỉ đã được Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cấp, khi các chứng chỉ này bị rách, nát hoặc bị mất.

1/ Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng:

a/ Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông báo này;

b/ Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát hoặc bản sao có chứng thực trước khi bị rách nát (khi nhận chứng chỉ mới được cấp lại sẽ nộp bản chính). Có giấy xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

c/ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

2/ Thủ tục cấp lại chứng chỉ :

a/ Người xin cấp lại chứng chỉ nộp 01 bộ hồ sơ theo các thành phần quy định nêu trên. Sở Xây dựng Tp. HCM chỉ xem xét, cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đã nộp đủ thành phần hồ sơ theo Quy định.

b/ Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi đúng như chứng chỉ cũ (nhưng có ghi  cấp lại lần thứ 2,3...).

c/ Nộp lệ phí theo quy định (nêu tại phần V – Về một số thông tin khác).

IV/ THU HỒI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG :

1/ Người được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng sẽ bị thu hồi chứng chỉ khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

a/ Tự ý tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng chỉ, cho mượn hoặc cho thuê chứng chỉ để hành nghề;

b/ Vi phạm đạo đức nghề nghiệp;

c/ Sau 3 năm liên tục kể từ khi được cấp chứng chỉ, không hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

2/ Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu vi phạm các quy định của của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng (kể từ ngày 15/07/2010) thì tùy mức độ vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định của thông tư này có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

3/ Quy trình thu hồi:

a/ Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng, có vi phạm trong quá trình hành nghề, đã bị cơ quan thẩm quyền xử lý vi phạm đến mức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng do Sở Xây dựng cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng, căn cứ nội dung xử lý vi phạm, Sở Xây dựng sẽ ban hành Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng đã cấp, thời hạn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của cá nhân vi phạm theo quy định tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng (01 năm hoặc 03 năm hoặc không thời hạn).

Đối với trường hợp thu hồi có thời hạn, khi hết hạn, nếu cá nhân có đơn đề nghị và cam kết còn đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, không bị cấm hành nghề hoạt động xây dựng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù thì được Sở Xây dựng xem xét, quyết định về việc trả lại chứng chỉ hành nghề cho đương sự.   

b/ Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng của Sở Xây dựng được công bố trên website của Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 24/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

V/ MỘT SỐ THÔNG TIN  KHÁC:

1/ Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ KSĐGXD cho mỗi lần cấp (cấp mới, cấp lại , cấp nâng hạng) là 200.000 đồng.

2/ Hồ sơ đăng ký cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng được in bằng máy vi tính, không được viết tắt, tẩy xoá, hoặc viết chèn thêm nội dung điều chỉnh, bổ sung trên hồ sơ. Cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nộp và nhận kết quả tại phòng nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xét cấp mới, cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng trong thời gian tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Sở Xây dựng sẽ có văn bản thông báo cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

4/ Sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giá xây dựng, vào ngày 15/12 hàng năm người được cấp chứng chỉ đã và đang hoạt động tư vấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động có liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông báo này.

5/ Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng, tại số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ Phòng Quản lý kinh tế xây dựng, điện thoại số 39326214 xin số 412 hoặc 413 hoặc 415.

6/ Các biểu mẫu phụ lục ban hành kèm theo thông báo này gồm Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5.

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1/ Xử lý chuyển tiếp:

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 - Thông tư 05/2010/TT-BXD Cụ thể:

- Đối với những hồ sơ nộp trước ngày 15/07/2010 thì vẫn thực hiện theo các văn bản quy định trước đây.

- Đối với hồ sơ nộp từ ngày 15/07/2010 về sau sẽ thực hiện theo quy định của Thông tư 05/2010/TT-BXD và Thông báo này.

2/ Hiệu lực thi hành:

Thông báo này thay thế thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD ngày 27/10/2008 của Sở Xây dựng TP.HCM và được thực hiện kể từ ngày 15/07/2010./.

 

 

Nơi nhận:
Ban Giám đốc Sở Xây dựng;
Các phòng chức năng thuộc Sở;
Niêm yết tại phòng nhận và trả hồ sơ;
Hệ thống City Web thuộc Sở (để đăng tải);
Lưu VP, QLKTXD;
N.V.H.
Đình kèm Phụ lục 1,2,3,4,5.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5841/TB-SXD-QLKTXD

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5841/TB-SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2010
Ngày hiệu lực15/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5841/TB-SXD-QLKTXD

Lược đồ Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu5841/TB-SXD-QLKTXD
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Tấn Bền
       Ngày ban hành26/07/2010
       Ngày hiệu lực15/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 5841/TB-SXD-QLKTXD thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

          • 26/07/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/07/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực