Thông báo 59/TB-VPCP

Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ trì cuộc họp chuyên đề về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-TW của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công". Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trong thời gian vừa qua và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Định hướng chung:

Khoa học và công nghệ là lĩnh vực quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những bước đổi mới, chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục kiên trì và nhất quán trong định hướng đổi mới để phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, gắn kết phát triển khoa học với sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, từ đó tạo tiền đề để thúc đẩy khoa học và công nghệ thực sự là động lực của phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các định hướng đổi mới cụ thể:

Trong thời gian qua, lĩnh vực khoa học và công nghệ đã có những bước đổi mới nhất định. Tuy nhiên do đây là lĩnh vực khó, có nhiều rủi ro nên khó có thể áp dụng cơ chế, chính sách chung cho tất cả các mô hình hoạt động khoa học và công nghệ. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần xây dựng các định hướng đổi mới phù hợp với đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu theo hướng như sau:

- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện phân loại hoạt động khoa học và công nghệ, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp (cơ chế đặt hàng, cơ chế mua hàng hay giao nhiệm vụ). Trên cơ sở đó phân loại và công bố lộ trình chuyển đổi các đơn vị khoa học và công nghệ công lập theo nhóm: đơn vị được Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động; đơn vị phải thực hiện chuyển đổi ngay; đơn vị chuyển đổi theo lộ trình và công bố thời gian nhất định cho hoạt động chuyển đổi, đồng thời giảm dần tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị khoa học và công nghệ công lập.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, trước mắt đảm bảo kinh phí cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập hoạt động nghiên cứu cơ bản, đồng thời nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phải chuyển đổi ngay.

- Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đã tạo ra những nét đổi mới trong hoạt động của các đơn vị khoa học và công nghệ công lập nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, nhiều nội dung mới chưa phù hợp với tình hình thực tiễn. Do vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cần đánh giá khách quan quá trình triển khai các Nghị định, nêu những tồn tại vướng mắc, trường hợp cần thiết thì tổ chức hội thảo để tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý.

- Trong thời gian qua, quá trình đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ triển khai còn chậm; lộ trình thực hiện tự chủ toàn bộ về nhiệm vụ, biên chế, quản lý, tài chính và hợp tác quốc tế chưa cụ thể và chưa có cơ chế đủ mạnh. Vì vậy, trước mắt cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đồng thời với triển khai thực hiện Kết luận số 37/TB-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 theo hướng khuyến khích, thúc đẩy nhanh và mạnh hơn, cụ thể:

+ Tiếp tục khuyến khích các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập chuyển đổi để tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, tài chính, có cơ chế gắn chặt với “sản phẩm”, bao gồm sản phẩm Nhà nước giao, sản phẩm nghiên cứu cụ thể và sản phẩm ứng dụng.

+ Giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ quản lý và bảo toàn, xác định cụ thể khấu hao hay không khấu hao.

+ Về đất đai, tiếp tục nghiên cứu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

+ Về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: cần xác định cụ thể các nội dung về khoán chi, đặt hàng và mua sản phẩm để các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ tự xác định, lựa chọn cơ chế thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, xác định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán sản phẩm để thực hiện khoán chi, đặt hàng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các Bộ: KHCN, GDĐT, TC, Y tế, KHĐT, NNPTNT, TP, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu59/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2014
Ngày hiệu lực06/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu59/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành06/02/2014
        Ngày hiệu lực06/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 59/TB-VPCP năm 2014 kết luận đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập

           • 06/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực