Thông báo 5999/TB-BNN-VP

Thông báo số 5999/TB-BNN-VP về việc kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2007 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5999/TB-BNN-VP kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội 25/10/2007


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5999/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP 2006-2007 CÁC TỈNH PHÍA BẮC TỔ CHỨC TẠI HÀ NỘI NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2007

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh phía Bắc ngày 25 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có: đ/c Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, đ/c Nguyễn Việt Thắng và đ/c Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên, nghiên cứu viên các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm thuộc Bộ NN&PTNT; đại diện lãnh đạo, giảng viên các trường đại học và cao đẳng thuuộc lĩnh vực nông nghiệp va PTNT; đại diện một số doanh nghiệp, hội, hiệp hội và các cơ quan thông tin đại chúng; Về phía địa phương có: đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở Thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến ngư các tỉnh từ Huế trở ra. Tổng số tham dự Hội nghị có trên 250 đại biểu.

Mục tiêu của hội nghị là: (1) Giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) mới có khả năng chuyển giao vào sản xuất; (2) Đề xuất các biện pháp chuyển giao nhanh các TBKT vào phục vụ sản xuất (3) Đề xuất bổ sung các nội dung nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn sản xuất.

1. Ý kiến phát biểu và chỉ đạo Hội nghị của Bộ trưởng Cao Đức Phát:

Bộ NN&PTNT đánh giá cao kết quả nghiên cứu và chuyển giao của các Viện, Trường và Trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trong thời gian qua. Những kết quả này đã góp phần quan trong vào tăng trưởng của toàn Ngành nói chung và của các tỉnh phía Bắc nói riêng. Nhằm sử dụng có hiệu quả kinh phí nghiên cứu khoa học và tăng cường đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng của Ngành, trong thời gian tới khoa học công nghệ cần tập trung vào một số định hướng sau:

- Nghiên cứu về giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

- Trong trồng trọt: Tập trung nghiên cứu phát triển sản xuất rau, hoa, quả nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghiên cứu phát triển cây làm thức ăn chăn nuôi: cây trồng có sinh  khối lớn làm thức ăn xanh (các giống cỏ); cây cung cấp tinh bột (ngô và một số cây có củ khác); cây giàu đạm (cây bộ đậu, đặc biệt cây đậu tương). Tăng cường sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước nhằm giảm nhập khẩu và chủ động phát triển chăn nuôi theo định hướng của Ngành. Các Viện nghiên cứu về trồng trọt cần tham gia nghiên cứu chọn tạo giống cây trông làm thức ăn chăn nuôi.

- Trong chăn nuôi, bên cạnh việc nghiên cứu phát triển chăn nuôi tập trung bảo đảm an toàn dịch bệnh đối với lợn, gà, cần nghiên cứu phát triển gia súc ăn cỏ, đặc biệt ở vùng núi phía Bắc; Cần phát triển chăn nuôi gia súc đi đôi với việc trồng cỏ.

- Trong thủy sản, cần nghiên cứu phát triển nuôi trồng các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao, kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng phải bảo đảm phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế dịch bệnh.

- Trong lâm  nghiệp, cần phát triển nhanh các giống cây lâm nghiệp được công nhận vào phục vụ trồng rừng kinh tế có hiệu quả.

- Trong thủy lợi, nghiên cứu các biện páhp tưới tiết kiệm nước để ứng phó với tình trạng thiếu nước, hạn hán xảy ra và nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý và khai thác có hiệu qảu các công trình thủy lợi.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị nghiên cứu với hệ thống khuyến nông, khuyến ngư để chuyển giao nhanh kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất.

2. Ý kiến kết luận Hội nghị:

Qua 4 phiên họp, trên cơ sở các báo cáo được trình bày và ý kiến đóng góp, tham luận của các vị đại biểu, Thư trưởng Nguyễn Việt Thắng và Thứ trưởng Bùi Bá Bổng kết luận Hội nghị như sau:

1. Thông qua 14 báo cáo được trình bày trong Hội nghị và 72 báo cáo được in trong tài liệu phục vụ Hội nghị, các tiến bộ kỹ thuật có khả năng áp dụng cho các tỉnh phía Bắc đã được các tổ chức KHCN, các trường và một số doanh nghiệp giới thiệu khá đầy đủ, Bộ NN&PTNT sẽ tư liệu hoá các TBKT bao gồm: giới thiệu chi tiết, địa bàn ứng dụng, nơi cung cấp/chuyển giao TBKT… để các địa phương, các doanh nghiệp tham khảo và áp dụng trong điều kiện sản xuất cụ thể (hoàn thành trong tháng 12/2007).

2. Các tổ chức khoa học công nghệ, nhất là các tổ chức khoa học công nghệ trong vùng càn chủ động và tích cực tham gia chuyển giao TBKT vào sản xuất, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính quyêt định khi các tổ chức khoa học công nghệ chuyển sang cơ chế hoạt động theo Nghị định 115, cần quan tâm các nội dung sau:

- Phát triển hơn nữa mối liên kết giữa tổ chức khoa học công nghệ với các địa phương thông qua Sở NN&PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Hệ thống Khuyến nông - Khuyến ngư từ trung ương đến địa phương.

- Tạo mối liên kết gắn bó hơn giữa tổ chức khoa học công nghệ với doanh nghiệp, khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ lập doanh nghiệp khoa học theo Nghị định 115.

- Xây dựng và triển khai chương trình “tiếp thị” sản phẩm khoa học công nghệ của mình một cách liên tục, có hệ thống để sản phẩm KHCN thực sự có thị trường, sẽ là động lực thúc đẩy KHCN phát triển.

3. Để phát triển kết quả của Hội nghị này, Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ như sau:

- Các tổ chức KHCN cần đánh giá các sản phẩm KHCN đã được xác định trước năm 2005 xem hiện đnag tồn tại trong sản xuất như thế nào, quy mô, hiệu quả và đề xuất định hướng áp dụng trong những năm tới.

- Các giống mới được Bộ công nhận cần được nhân nhanh trong các dự án giống cây trồng và vật nuôi, giống thuỷ sản và giống cây lâm nghiệp của Bộ.

- Đối với các viện, trường và doanh nghiệp nếu kết quả nghiên cứu có sản phẩm cụ thể, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ NN&PTNT công nhận giống mới hoặc TBKT để kịp thời phục vụ sản xuất.

- Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư các địa phương trong vùng ưu tiên đưa các TBKT mới đã được xác định (Bộ công nhận) đưa vào các chương trình/dự án khuyến nông, khuyến ngư năm 2008.

4. Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức/ cá nhân trong và ngoài Bộ đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ một cách thường xuyê, các đề xuất này sẽ được xem xét để hình thành các đề tài nghiên cứu. Bộ cũng tạo điều kiện để các tổ chức khoa học công nghệ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trên cơ sở các kết quả nghiên cứu giai đoạn trước. Các Viện, trường và doanh nghiệp tiếp tục đăng ký các dự án sản xuất thử nghiệm (đến 30 tháng 11). Bộ sẽ ưu tiên xem xét các dự án có triển vọng để được cấp kinh phí thực hiện trong năm 2008.

5. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về khoa học công nghệ trong thời gian tới.

Văn phòng xin thông báo để các đơn vị biết phối hợp thực hiện./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5999/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5999/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực09/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5999/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5999/TB-BNN-VP kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội 25/10/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5999/TB-BNN-VP kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội 25/10/2007
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5999/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực09/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5999/TB-BNN-VP kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội 25/10/2007

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5999/TB-BNN-VP kết quả hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 tỉnh phía bắc tổ chức tại Hà Nội 25/10/2007

              • 09/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực