Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT

Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/TB-BTNMT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC GIỮA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 17 tháng 02 năm 2011, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì buổi làm việc về công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.
Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế; Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin; về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ, Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ và Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin.
Sau khi nghe Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và định hướng trong thời gian tới của công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông, hai Thứ trưởng đã thống nhất kết luận một số nội dung sau:

1. Về xây dựng, hoàn thiện, triển khai thể chế chính sách

Đây là vấn đề quan trọng, tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong các Bộ, ngành đi đầu trong nhiệm vụ này. Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường. Các nội dung trọng tâm phối hợp giữa hai Bộ bao gồm: ngân sách về công nghệ thông tin; định mức kinh tế - kỹ thuật - đơn giá, xác định giá trị phần mềm; cơ chế kế hoạch, tài chính quản lý giám sát các hoạt động ứng dụng phát triển; tiêu chuẩn, quy chuẩn; an ninh, an toàn, bảo mật thông tin; tính năng kỹ thuật của các phần mềm sử dụng rộng rãi (phần mềm dùng chung), thẩm định phần mềm chuyên ngành, kiến trúc và phát triển các hệ thống thông tin. Tùy thuộc lĩnh vực cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nội dung và cử đại diện làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,...) cùng tham gia từ đầu quá trình xây dựng văn bản. Đối với các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhu cầu cấp thiết, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản thỏa thuận đồng ý để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành áp dụng trong lĩnh tài nguyên và môi trường.

Trước mắt, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông và có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin - truyền thông” theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về phát triển, hoàn thiện hạ tầng thông tin

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm thích đáng và đúng hướng đến phát triển, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông ủng hộ và sẽ tạo điều kiện để tăng cường đầu tư, áp dụng các công nghệ tiên tiến cho lĩnh vực này. Hai Bộ sẽ phối hợp thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin cho các lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông xanh (green ICT), biến đổi khí hậu, cảnh báo giảm nhẹ thiên tai, quan trắc tài nguyên và môi trường. Trong quá trình thực hiện cần chú trọng đến an ninh, an toàn và bảo mật đối với cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông.

3. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hai Bộ phối hợp chặt chẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng và năng suất tiến tới xây dựng chính phủ điện tử trong ngành tài nguyên và môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chú trọng đến thực hiện các nội dung trong Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, sớm triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đẩy mạnh đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử, cổng điện tử trong ngành.

Hai Bộ giao các cơ quan chức năng theo dõi, điều phối hoạt động tại địa phương nhằm phối hợp, tăng cường hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Về đào tạo và hợp tác quốc tế

Trong khả năng của mình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công nghệ thông tin trên cơ sở các các yêu cầu của các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian trước mắt, sẽ tiến hành phối hợp mở các lớp quản lý dự án công nghệ thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hai Bộ tiếp tục phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nói chung và trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin nói riêng. Đối với dự án phối hợp với Hàn Quốc, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Công nghệ thông tin tìm hiểu, đề xuất nội dung tham gia hợp tác phía Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ủng hộ tạo điều kiện để Cục công nghệ thông tin tham gia nhánh Chính phủ điện tử hợp tác với Hàn Quốc cho ngành tài nguyên và môi trường.

5. Đầu mối phối hợp

Đầu mối phối hợp phía Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cục Công nghệ thông tin; Bộ Thông tin và Truyền thông là Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin. Hai đơn vị đầu mối thường xuyên phối hợp, cộng tác thực hiện các công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Văn phòng hai Bộ định kỳ trao đổi, cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo lãnh đạo hai Bộ về việc thực hiện các nội dung của Thông báo này.

Căn cứ Kết luận tại Thông báo này, đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thông tin và Truyền thông nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quý Kiên

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
các Vụ, Tổng cục, Cục, VP Bộ, Trung tâm, Viện;
- Bộ Thông tin và Truyền thông: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
các Vụ: KH-TC, CNTT, KHCN, HTQT, Cục ƯDCNTT, VP Bộ;
- Lưu VT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/TB-BTNMT-BTTTT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu60/TB-BTNMT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2011
Ngày hiệu lực31/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/TB-BTNMT-BTTTT

Lược đồ Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu60/TB-BTNMT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Quý Kiên, Nguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành31/03/2011
        Ngày hiệu lực31/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 60/TB-BTNMT-BTTTT kết quả làm việc về công tác ứng dụng

           • 31/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực