Thông báo 604/TB-VPCP

Thông báo 604/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 604/TB-VPCP

Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ủy ban Quc gia về người cao tuổi Việt Nam, đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2017

Năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành, đoàn thể, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi đạt được nhiu kết quả. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,6 triệu người cao tuổi thuộc diện chính sách; hơn 1,15 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó có 18.880 người từ 100 tuổi; 912.357 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nht 1 ln/năm; hơn 1,27 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi chăm sóc sức khỏe; 61.609 lượt người cao tuổi bị bệnh nặng đã được nhân viên y tế đến nhà chăm sóc; 202.377 lượt người cao tuổi được phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Nâng tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 92,8%, cao hơn tỷ lệ bao phủ toàn dân (85%); Hơn 540.000 lượt người cao tuổi được giảm giá vé đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không.

Nhiều địa phương đã triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi” với nhiều hoạt động hỗ trợ, chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, khó khăn; Nhiều hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ đã thu hút trên 3 triệu người cao tuổi tham gia; 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt đề án/kế hoạch nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” với nhiu hoạt động thiết thực hỗ trợ người cao tuổi.

Tuy nhiên, một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện chính sách pháp luật đối với người cao tuổi, thiếu quan tâm, chỉ đạo, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa chủ động bố trí kinh phí và triển khai thực hiện.

Việc thực hiện Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” ở nhiều địa phương còn chậm. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc khuyến khích tư nhân đầu tư các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách luật pháp chưa kịp thời, thường xuyên. Việc thông tin báo cáo của một số Bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa có cơ sở dữ liệu về người cao tuổi do vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác tng hợp, đánh giá kết quthực hiện, cũng như hoạch định và xây dựng chính sách vngười cao tuổi.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Chủ đề năm 2018 là “xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện, lng ghép các chương trình, thực hiện có hiệu quả các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành, toàn xã hội về Luật pháp, chính sách đối với người cao tuổi; đồng thời thông qua truyền thông nhằm huy động xã hội hóa để chăm sóc người cao tuổi; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; Tập trung những nhiệm vụ sau:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Hội người cao tuổi Việt Nam có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật; các Chương trình, Đề án liên quan đến người cao tuổi và trợ giúp xã hội.

b) Bộ Y tế khẩn trương có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đa phương triển khai việc thành lập khoa lão; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo quy định của Luật người cao tuổi (Điều 12, 13).

c) Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, địa phương btrí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện Luật, các chính sách, chương trình, đề án đối với người cao tuổi theo quy định Luật người cao tuổi (Điều 13, 21, 24).

d) BNội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương; Trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 1 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

đ) Các Bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, các Đề án, dự án thuộc Chương trình, các chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

e) Trung ương Hội người cao tuổi: Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động người cao tuổi Việt Nam”; Tiếp tục thực hiện tốt các cuc vận động “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi”, Chương trình: “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”, “Tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bin đảo”; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người cao tuổi và giám sát có hiệu quả việc thực hiện Luật người cao tuổi; Đánh giá tng kết và hướng dẫn xây dựng, phát triển Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”; Tiếp tục hướng dẫn việc xây dựng, nhân rộng mô hình“Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

Chủ động cân đối, phân bổ nguồn lực thực hiện đầy đủ các chính sách, chương trình, đề án về người cao tuổi theo quy định. Lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động Quốc gia vngười cao tuổi giai đoạn 2012-2020; Đề án nhân rộng mô hình “Câu lạc bliên thế hệ tự giúp nhau” giai đoạn 2016-2020; Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cơ sở; “Tháng hành động vì người cao tuổi”; Chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; Huy động nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, văn hóa tinh thn cho người cao tuổi.

h) Văn phòng Ủy ban Quốc gia tham mưu, giúp Ủy ban Quốc gia: Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai các hoạt động năm 2018; Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác người cao tuổi; Tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Công tác người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết của Ủy ban Quốc gia; Tham gia đánh giá Chương trình hành động Quốc tế về người cao tuổi (MIPAA) lần thứ 3 theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Văn phòng UBQG NCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, Vụ QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 604/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu604/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 604/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu604/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 604/TB-VPCP 2017 ý kiến kết luận Phó Thủ tướng người cao tuổi Việt Nam

           • 26/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực