Thông báo 605/TB-VPCP

Thông báo 605/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/TB-VPCP

Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ NĂM 2017; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẢN LÝ THÔNG TIN LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; xác định phương hưng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và triển khai trang thông tin điện tử (Website) quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành là y viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại biểu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo triển khai Website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Về tình hình, kết quả thực hiện năm 2017

Thống nhất với dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo, do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 phối hợp với các cơ quan chuẩn bị; Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo của Ban Chỉ đạo.

Năm 2017, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, đồng lòng triển khai tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác đạt kết quả tốt. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã đạt hiệu quả thiết thực, làm cho công tác này trở nên toàn diện, sâu sắc hơn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 2.368 hài cốt liệt sĩ; trong đó, trong nước 1.156, ở Lào 338, ở Campuchia 874; đạt gần 95% chỉ tiêu đề ra. Kết quả đó phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sự tôn kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đã đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương trong cả nước.

Biểu dương, khen ngợi tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Ban chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1237 các cấp. Đặc biệt, biểu dương cán bộ, chiến sĩ ở các Đội trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như trong báo cáo và các đại biểu đã đề cập, cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. Tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước khoảng 1.200, ở nước ngoài khoảng 800). Đthực hiện được mục tiêu trên, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; của cấp ủy, chính quyền, địa phương, của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 150 trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới phương thức, vận động cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường phối hợp tuyên truyền bảo đảm ổn định tư tưng của các tầng lớp nhân dân, nhất là gia đình thân nhân liệt sĩ trong công tác này. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo 1237 với Hội Cựu Chiến binh.

c) Các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể của năm 2018; trong đó tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; trọng điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực biên giới.

d) Hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kịp thời phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu để các địa phương có cơ sở kết luận địa bàn. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

đ) Tiếp tục kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; tổ chức lực lượng chuyên trách, lâm thời phù hợp; bảo đảm kinh phí, trang bị, phương tiện, chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.

e) Tập trung, nỗ lực tổ chức tìm kiếm có hiệu quả, nhất là các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể, mộ liệt sĩ đã rõ thông tin cả trong và ngoài nước; kết hợp chặt chẽ giữa công tác rà phá bom, mìn, vật cản nổ với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

g) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia và các cấp chính quyền của Bạn làm tốt công tác địa bàn, từng bước hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở từng tnh, từng quân khu của Bạn. Chủ động trao đổi, thống nhất với các nước có liên quan (Trung Quốc, Thái Lan, Azerbaijan...) để quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, hài cốt quân nhân.

h) Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 và sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 1237 và Hội Cựu chiến binh. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

i) Triển khai Website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tổng hợp trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) để tích hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, thân nhân liệt sĩ và kết hợp xã hội hóa để có chính sách chung trong việc chăm sóc người có công với cách mạng.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

a) Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định năm 2018.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình ở Trung ương, địa phương phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin.

- Tập trung, nỗ lực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có hiệu quả, nhất là các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể, mộ liệt sĩ đã rõ thông tin; kết hợp chặt chẽ giữa công tác rà phá bom, mìn, vật cản nổ với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp đầy đủ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

- Hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trước 30 tháng 4 năm 2018.

- Chỉ đạo triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh trong việc xác định thông tin quy tập hài cốt liệt sĩ với thông tin mộ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng để tích hợp đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và thực hiện đính chính thông tin về liệt sĩ có sai sót nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định.

- Phối hợp đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các trường đại học của Hoa Kỳ có các trung tâm nghiên cứu về Việt Nam để thu thập thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

c) Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, làm việc với Bộ Ngoại giao các nước (Trung Quốc, Thái Lan, Azerbaijan) thống nhất về chủ trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam an táng trên đất Trung Quốc, nhất là khu vực dọc biên giới đã rõ thông tin; cho phép tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dọc biên gii Campuchia - Thái Lan và cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng trên đất Thái Lan về nước; cất bốc, hồi hương hài cốt quân nhân hy sinh, từ trần ở Azerbaijan về nước.

- Tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định đối tác, cơ chế hợp tác với Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trong việc trao đi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn thiện, nâng cao chất lượng Website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ (http://thongtinlietsi.gov.vn), làm cơ sở để từng bước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tổng hợp, tích hợp, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý thống nhất.

đ) Bộ Tài chính xem xét ưu tiên bố trí kinh phí rà phá bom, mìn ở các địa bàn còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

e) Các Bộ, ngành Trung ương: Theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2018.

g) Các đơn vị, địa phương: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ, nhất là các địa phương trọng điểm, còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thành viên BCĐ quốc gia 1237;
- Ban Chỉ đạo 1237 các Quân khu;
- Văn phòng BCĐ quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu605/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu605/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 605/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

              • 26/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực