Thông báo 614/TB-BGTVT

Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 614/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

VỀ NỘI DUNG HỌP XEM XÉT NỘI DUNG DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH

Ngày 18/10/2012, tại Trụ sở Bộ GTVT, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ đã chủ trì cuộc họp xem xét nội dung dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về Bến xe khách” do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì xây dựng.

I. Thành phần tham gia cuộc họp: Đại diện của các Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ Môi trường, Tổng cục Đường bộ VN, các sở Giao thông vận tải các Tỉnh - Thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan (có danh sách cụ thể kèm theo).

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Quyền - Phó tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN và ông Trần Quang Bình trình - Vụ trưởng Vụ Vận tải - Pháp chế Tổng cục ĐBVN bày Thuyết minh xây dựng QCVN về Bến xe khách và giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quy chuẩn, các đại biểu dự họp đã trao đổi và thống nhất các ý kiến như sau:

1. Thống nhất sự cần thiết ban hành áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách;

2. Một số góp ý cụ thể đối với nội dung Dự thảo:

- Tại Điều 1.3. Tài liệu viện dẫn: Đề nghị trình bày đầy đủ tên cơ quan, ngày, tháng, năm ban hành của các tài liệu viện dẫn; bổ sung thêm Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc;

- Tại Điều 1.4. Giải thích từ ngữ: Xác định cụ thể về loại hình đơn vị trực tiếp quản lý bến xe khách: có thể là đơn vị kinh doanh, đơn vị sự nghiệp kinh tế, đơn vị sự nghiệp công ích,... để làm rõ đối tượng áp dụng của Quy chuẩn; Bổ sung định nghĩa thuật ngữ: “Tài chuyến”

- Tại khoản 2.1.1.: Chỉnh sửa câu “xây dựng phù hợp với Quy hoạch bến xe khách” thành “xây dựng theo Quy hoạch bến xe khách”; làm rõ “Quy hoạch bến xe khách” trong nội dung này, xác định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm phù hợp với quy hoạch giao thông chung, tính ổn định lâu dài;

- Tại khoản 2.1.2.: Bổ sung nội dung quy định việc đấu nối với đường cao tốc;

- Tại khoản 2.1.3.: Bổ sung tài liệu viện dẫn quy định kỹ thuật đối với đường ra, vào bến xe;

- Tại khoản 2.2.1. Các công trình bắt buộc phải có: Chỉnh sửa tên Mục này thành “Các công trình, hệ thống bắt buộc phải có”; bổ sung các hạng mục kỹ thuật sau:

+ Hạng mục kỹ thuật phục vụ gửi hành lý của hành khách;

+ Hệ thống chiếu sáng;

+ Hệ thống cấp thoát nước;

+ Hệ thống phòng chống cháy;

+ Hệ thống công trình thu gom xử lý nước thải

- Tại khoản 2.3.1. Phân loại bến xe khách:

+ Làm rõ ý nghĩa của việc phân loại bến xe;

+ Rà soát các nội dung liên quan đến các vấn đề như: xe khách liên tỉnh; xe khách quốc tế; các hạng mục kỹ thuật phục vụ người khuyết tật; bãi đỗ xe ô tô qua đêm,... để bổ sung thêm vào khoản này các quy định sau:

a) Quy định về loại bến xe được đón xe khách liên tỉnh - xem xét đối với bến xe loại I, II;

b) Quy định về loại bến xe được đón xe khách quốc tế - xem xét đối với bến xe loại I, II;

c) Quy định về loại bến xe phải có các các hạng mục kỹ thuật phục vụ người khuyết tật - xem xét đối với bến xe loại I, II;

d) Quy định về loại bến xe có khu vực (diện tích) dành cho vận tải hành khách công cộng như xe ô tô buýt, taxi,... - xem xét đối với bên xe loại I, II;

e) Quy định về loại bến xe phải có bãi đỗ xe ô tô qua đêm - xem xét đối với bến xe loại I, II;

f) Quy định về loại bến xe phải được phủ sóng điện thoại di động;

g) Quy định về giá dịch vụ theo phân loại bến xe,...

+ Xem xét điều chỉnh diện tích của các khu vực như sau: Tăng diện tích tối thiểu của các khu vực đón trả khách vì quy định như trong dự thảo là quá nhỏ và tách khu vực này thành 2 khu riêng biệt; “Đến” và “Trả”; Giảm diện tích Bãi đỗ xe qua đêm;

- Tại khoản 2.3.8. Quy định về hệ thống cung cấp thông tin:

+ Chỉnh sửa tên Mục này thành: “Quy định về cung cấp thông tin” và trong nội dung Mục này cần được tách thành 2 phần riêng biệt: Quy định về trang thiết bị thông tin và Quy định về các thông tin cung cấp;

- Tại khoản 2.4.2. Đề nghị làm rõ khả năng áp dụng việc phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với bến xe khách;

- Tại khoản 3.1.1. Quy định về loại hình đơn vị vị trực tiếp quản lý bến xe khách: Đề nghị làm rõ các căn cứ quy định về nội dung này và xem xét phương án quản lý bến xe khách có thể là do các cá nhân;

- Tại khoản 3.1.2. Thẩm quyền công bố đưa bến xe khách vào khai thác:

+ Nội dung điểm a) của khoản này trùng lặp với nội dung điểm b) của khoản 3.2.3, đề nghị chuyển nội dung này vào nội dung của Điều 3.2. và quy định cụ thể về thời hạn gửi văn bản công bố về Tổng cục ĐBVN

- Tại khoản 3.1.3, Thủ tục công bố:

+ Trong Mục 3.1.3.1., điểm b): Bổ sung vào hồ sơ đề nghị công bố các văn bản sau: Văn bản quy hoạch bến xe khách, Biên bản nghiệm thu xây dựng; Giấy phép kinh doanh; Quyết định đầu tư xây đựng, Hồ sơ thiết kế, Quy chế quản lý khai thác bến xe khách.

Làm rõ nội dung quy định trong “Bản đối chiếu nội dung các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn kỹ thuật này với các công trình của bến xe khách”

+ Trong mục 3.1.3.1., điểm c): Làm rõ căn cứ xác định thời hạn 3 năm có giá trị của Quyết định công bố.

+ Sau Mục 3.1.3.1.: Đề nghị bổ sung một Mục quy định về thủ tục thu hồi công bố bến xe khách

+ Trong Mục 3.1.4.1., điểm a): Sửa lại cách hành văn, làm rõ các điều kiện xe được vào bến;

+ Trong Mục 3.1.4.2. Bố trí tài chuyến và đón khách: Xem xét lại sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với các nội dung quy định trong Mục này;

+ Trong Mục 3.1.4.2: đối với điểm a) Bổ sung thêm cá nhân quản lý, khai thác bến xe khách; đối với điểm đ) đề nghị làm rõ việc xếp loại công bố bến xe căn cứ các tiêu chí nào? Và mục tiêu của việc xếp loại;

- Tại khoản 3.2.1., điểm đ): Làm rõ lộ trình thực hiện các nội dung quy định;

- Tại khoản 3.2.2., điểm a): Cần bổ sung quy định về tính ổn định của Quy hoạch bến xe (có thể từ 15 - 20 năm);

Tại khoản 3.3.2 Trách nhiệm của đơn vị khai thác bến xe khách: Bổ sung nội dung quy định về xây dựng Quy chế quản lý khai thác bến xe khách.

Trên đây là các ý kiến đã được các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí. Đề nghị Tổng Cục Đường bộ VN khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Dự thảo nêu trên trước này 26/10/2012 để gửi Bộ KHCN thẩm định công bố QCVN theo quy định. Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các cơ quan dự hợp;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin (để đăng trên trang thông tin điện tử Bộ GTVT)
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 614/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu614/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2012
Ngày hiệu lực19/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 614/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu614/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành19/10/2012
        Ngày hiệu lực19/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 614/TB-BGTVT xem xét nội dung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

              • 19/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực