Thông báo 63/TB-VPCP

Thông báo 63/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 63/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 77


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 77 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 77 của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Thanh Mn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận như sau:

I. Năm 2020, trong bối cảnh đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, nht là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta vẫn thực hiện thành công và toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân. Niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Các phong trào thi đua với nòng cốt là 04 Phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, chủ động, kịp thời phát hiện và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích, có đóng góp cho xã hội, người lao động trực tiếp.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng hơn. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hoạt động của Hội đồng và cơ quan Thường trực Hội đồng đạt được nhiều kết quả tốt, bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Hội đồng và các Thành viên Hội đồng đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với nhiều đổi mới, sáng tạo được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao.

II. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 còn có nhng hạn chế. Nội dung các phong trào thi đua chưa phong phú, thiết thực. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, công tác phát hiện các điển hình là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp tuy đã có sự chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các bộ, ngành, địa phương.

III. Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương. Tổng kết phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua mới trong giai đoạn tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Phát huy vai trò tích cực các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhất là các điển hình phòng chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập, các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

4. Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động...

5. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tinh gọn, hiệu quả, theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng, có phẩm chất chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực tham mưu, nghiên cứu, thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, chống tiêu cực, nhũng nhiễu

6. Bộ Nội vụ tập trung công tác xây dựng thể chế, khẩn trương hoàn thiện Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tiến độ; chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưng; báo cáo việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện KSND tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành vi
ên Hội đồng TĐKTTW;
-
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu:
Văn thư, TCCV (3). LHN

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu63/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực26/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 63/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 77


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 63/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 77
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu63/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành26/03/2021
        Ngày hiệu lực26/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 63/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 77

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 63/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 77

              • 26/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực