Thông báo 6362/TB-BNN-VP

Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển thủy lợi khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng cao đức phát tại Hội nghị


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6362/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 11 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị phát triển thủy lợi khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị.

Thành phần tham dự:

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và MT, Cục Quản lý xây dựng công trình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Ban Quản lý TW các dự án thủy lợi, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 9, Ban Quản lý đầu tư và XDTL 10).

- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

- Đại diện 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chi cục Thủy sản).

- Các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo chuyên đề, ý kiến phát biểu của các đại biểu, thay mặt chủ trì Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

Quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng được hoàn thành trên cơ sở tập trung, quy tụ trí tuệ, kiến thức thủy lợi của các đơn vị và các chuyên gia trong ngành thủy lợi, cùng với sự tham gia góp ý của các Bộ, Ban, ngành, địa phương. Quy hoạch được duyệt mang tính kế thừa quy hoạch các giai đoạn trước, trong đó có đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế tồn tại, đồng thời có xem xét các dự báo tác động nhiều chiều: định hướng phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản biến đổi khí hậu - nước biển dâng, tác động từ thượng nguồn, v.v... qua đó đã đề xuất các giải pháp tổng thể về thủy lợi phục vụ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu - nước biển dâng theo các giai đoạn. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị các địa phương và các cơ quan trong Bộ cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÙNG ĐBSCL

- Thông báo rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân tại địa phương biết nội dung quy hoạch để tham gia triển khai, giám sát thực hiện quy hoạch.

- Trong năm 2013, các địa phương bố trí kinh phí và tổ chức lập, rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch thủy lợi chi tiết trên cơ sở định hướng chung tại quy hoạch tổng thể thủy lợi đã được phê duyệt nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp trên địa bàn (hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển trạm bơm điện, đê bao, bờ bao, v.v...) từ đó xác định các nhiệm vụ ưu tiên (chương trình, dự án, tổ chức quản lý, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, v.v...).

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương huy động nguồn lực của Nhà nước và sự tham gia của nhân dân, tập trung đầu tư hoàn thành các công trình đang xây dựng ddang, hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng để sớm phát huy hiệu quả công trình.

- Rà soát việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác thủy lợi (Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Luật Đê điều, v.v...) tăng cường củng cố hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về thủy lợi ở địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.

- Rà soát bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi và đề xuất các cơ chế, giải pháp hỗ trợ tăng cường năng lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi.

- Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng các sản phẩm chủ lực, như: lúa, tôm, cá tra, cây ăn trái. Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp phải phù hợp với cơ cấu cây trồng và thời vụ tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi địa phương.

II. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC THỦY LỢI

- Giao Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam làm đầu mối giúp các địa phương triển khai xây dựng quy hoạch thủy lợi chi tiết. Trước mắt ưu tiên lập Quy hoạch hệ thống trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ và Quy hoạch hệ thống đê bao, bờ bao phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu phương án giao Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam là cơ quan thường trực của các Hội đồng quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, trước mắt là Hội đồng quản lý hệ thống Quản Lộ - Phụng Hiệp. Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý phù hợp đối vi các hệ thống công trình thủy lợi liên tỉnh trong vùng.

- Tổ chức làm việc chuyên đề với các địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục, huyện, xã) để rà soát hệ thống tổ chức quản lý nhà nước và hệ thống quản lý khai thác công trình thủy li ở các đa phương nhm phân công phân cấp rõ ràng, đồng thời có kế hoạch củng cố, hoàn thiện các tổ chức và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thủy lợi ở địa phương, đặc biệt là cán bộ cấp huyện, xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn tổ chức, hoạt động của tổ chức bộ máy về thủy lợi ở các địa phương.

- Nghiên cu đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển thủy lợi nội đồng, phát triển trạm bơm điện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu chuyển giao mô hình tưới tiết kiệm nước cho lúa (Nông-L-Phơi) nhằm tiết kiệm nước tưới và tăng năng suất lúa, đồng thời giảm phát thải khí mê tan; đề xuất chính sách phù hợp để nhân rộng trong thực tế.

- Hướng dẫn các tỉnh ven biển trong việc bảo vệ hành lang quản lý đê biển và rừng phòng hộ tuyến đê theo đúng qui định Luật đê điều và Luật bảo vệ và phát triển rừng.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý khai thác công trình thủy lợi có xét đến dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu - nước biển dâng.

- Tham mưu trình Bộ văn bản đề nghị Bộ Giao thông giao quản lý cống Tắc Thủ về địa phương.

- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các địa phương và các đại biểu tham dự để triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp phát triển thủy lợi phù hợp theo tình hình thực tế các giai đoạn góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
-
Ban Ch đạo Tây Nam Bộ;
- UBND, Sở NN&PTNT 13 tỉnh ĐBSCL;
- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Vụ: KH, TC, KHCN&MT;
- Cục Quản lý XDCT;
- Viện KHTL Việt Nam;
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Các Ban: Ban CPO, Ban 9, Ban 10;
- Lưu VT, TCTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6362/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6362/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6362/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng cao đức phát tại Hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng cao đức phát tại Hội nghị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6362/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực21/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng cao đức phát tại Hội nghị

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 6362/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng cao đức phát tại Hội nghị

             • 21/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực