Thông báo 64/TB-VPCP

Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 2020 tại cuộc họp 5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 64/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 5 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (Ban Chỉ đạo). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo; ý kiến của các Thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013

Năm 2013 các Bộ, ngành, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được kết quả khá, đã huy động được các tầng lớp nhân dân, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức tham gia thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể như sau:

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản; quản lý động vật hoang dã; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm so với năm 2012, cụ thể:

+ Phá rừng trái phép: phát hiện 2.071 vụ phá rừng trái phép, giảm 39% về số vụ; diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 694 ha rừng, giảm 471 ha (giảm 40%) so với cùng kỳ năm 2012;

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến: phát hiện 249 vụ cháy rừng, giảm 138 vụ so với cùng kỳ năm 2012; thiệt hại 965 ha (cùng kỳ năm 2012 là 1.325 ha).

- So với năm 2012, công tác phát triển rừng đã được các địa phương quan tâm, đặc biệt là trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và chăm sóc rừng trồng: cả nước đã trồng được 227.349 ha rừng tập trung, đạt 89% kế hoạch năm, bằng 115% so với năm 2012.

- Về khai thác, chế biến lâm sản: khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 8,0 triệu m3, đạt 100 % kế hoạch, tăng 33,3 % so với năm 2012. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2013 ước đạt 5,381 tỷ USD, tăng 25,1 % so với kế hoạch, tăng 15,24 % so với cùng kỳ năm 2012.

- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang thực sự trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng của ngành lâm nghiệp: năm 2013, cả nước đã thu được trên 1.068 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trung ương thu 850 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2013, các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thu được 218 tỷ đồng. Tổng diện tích rừng thuộc đối tượng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là 4,1 triệu ha.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 vẫn còn một số tồn tại chủ yếu sau:

- Tình trạng khai thác gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ, còn diễn ra gay gắt, phức tạp ở một số địa phương còn nhiều rừng tự nhiên và còn nhiều gỗ có giá trị thương mại cao.

- Số vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng được đưa ra xét xử còn thấp, chỉ mới xét xử được 42 vụ (chiếm 14% tổng số vụ vi phạm); sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc xử lý chưa tốt và chưa nghiêm.

- Việc bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư và hỗ trợ cho các địa phương không tương ứng với các chỉ tiêu nhiệm vụ.

- Kết quả trồng rừng năm 2013 chưa đạt kế hoạch đề ra.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014

Nhằm nâng độ che phủ rừng toàn quốc đạt khoảng 41,5% vào năm 2014, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Bộ, ngành Trung ương

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án đã được giao tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua; tập trung triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên từ năm 2014 và tiếp tục hoàn thiện Đề án kiểm lâm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự thảo Đề án trồng rừng ven biển báo cáo Ban Chỉ đạo để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2014.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi bổ sung Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9945/VPCP-KTN ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2014.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách thực hiện tốt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

- Các Bộ, ngành trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ được phân công theo chức năng nhiệm vụ của mình.

2. Đối với các địa phương

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014 theo Văn bản số 2808/BNN-TCLN ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014.

- Rà soát việc phân bổ vốn ngân sách cho các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, ưu tiên bố trí vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực rất xung yếu.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn bản số 3791/BNN-TCLN ngày 22/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên trong thời gian cao điểm của mùa khô, đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

- Tăng cường giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư trong việc thực hiện trồng bù lại rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đặc biệt đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản; Văn phòng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện trồng bù rừng và các mô hình bảo vệ phát triển rừng bền vững tại các địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, KGVX, NC, TH,
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu64/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 2020 tại cuộc họp 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 2020 tại cuộc họp 5
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu64/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành08/02/2014
        Ngày hiệu lực08/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 2020 tại cuộc họp 5

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 64/TB-VPCP năm 2014 kết luận Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011 2020 tại cuộc họp 5

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực