Thông báo 6872/TB-BNN-VP

Thông báo 6872/TB-BNN-VP năm 2016 kết luận của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6872/TB-BNN-VP tổng điều tra kiểm kê rừng 2013 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6872/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HÀ CÔNG TUẤN TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN TỔNG ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016(sau đây viết tắt là dự án) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo dự án, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Điều tra Quy hoạch rừng. Sau khi nghe Tổng cục Lâm nghiệp (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) báo cáo, phát biểu của các thành viên Ban Chđạo và các đơn vị, Thứ trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo dự án kết luận, như sau:

Ban Chỉ đạo dự án đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện dự án. Dự án đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, huy động được các nguồn lực từ trung ương đến địa phương tham gia thực hiện, sử dụng công nghệ tiên tiến về viễn thám, công nghệ thông tin tổ chức quá trình thực hiện và kiểm tra giám sát tốt. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, 60 tỉnh có rừng đã triển khai thực hiện điều tra, kiểm kê rừng, trong đó có 40 tỉnh đã hoàn thành, kết quả kim kê rừng đã được tích hợp vào hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS); 20 tỉnh đang tiến hành kiểm kê rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2016. Những kết quả dự án đã hoàn thành đều đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, đồng thời bước đầu phục vụ ngay công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ tập trung hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê rừng còn lại của 20 tỉnh, tổng hợp kết quả kiểm kê rừng trên phạm vi cả nước, nghiệm thu, tổng kết dự án và báo cáo Thủ tưng Chính ph trong năm 2016. Ngoài ra, khai thác và sử dụng triệt để thành quả của dự án cho định hướng chiến lược ngành, quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như cho tổ chức sản xuất kinh doanh trong ngành lâm nghiệp và các ngành liên quan.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương thực hiện các công việc sau đây:

1. Tổng cục Lâm nghiệp (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo)

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kiểm kê rừng 20 tỉnh, trong tháng 9/2016;

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm điều tra, kiểm kê rừng 20 tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2016;

- Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016 và tổ chức tổng kết dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016;

- Đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành công tác tài chính theo quy định, trong đó chủ động tổ chức kiểm toán; thực hiện việc thanh quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành;

- Kế thừa thành quả kiểm kê rừng để thiết lập cơ sở dữ liệu về rừng thống nhất từ Trung ương tới địa phương và quản trị trong hệ thống FORMIS để khai thác, sử dụng dữ liệu và chia sẻ thông tin phục vụ cho định hướng chiến lược ngành, quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như cho tổ chức sản xuất kinh doanh trong ngành lâm nghiệp và các ngành liên quan.

2. Các Bộ, ngành liên quan (Thành viên Ban Chỉ đạo)

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện tổng hợp kết quả kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016, tổ chức tổng kết dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Tchức khai thác, sử dụng thành quả kiểm kê rừng; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tại địa phương (theo ngành dọc) khai thác sử dụng có hiệu quả thành quả kiểm kê rừng trong lĩnh vực quản lý của ngành.

3. Các địa phương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 20 tỉnh chưa hoàn thành kim kê rừng phải khẩn trương hoàn thành kiểm kê rng, lập hồ sơ quản lý, cơ sở dữ liệu; tchức nghiệm thu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả kiểm kê rừng; bàn giao kết quả kiểm kê rừng tỉnh cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Lâm nghiệp) trước 30/9/2016.

Ủy ban nhân dân các tỉnh sau khi hoàn thành kiểm kê rừng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng kết quả kiểm kê rừng phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức sản xuất kinh doanh, cụ th như sau:

- Thiết lập cơ sdữ liệu về lâm nghiệp của địa phương kết nối với hệ thng FORMIS toàn quốc; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp, các chủ rừng thực hiện cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm để công bố hiện trạng rừng hàng năm;

- Sử dụng kết quả kiểm kê rừng làm cơ sở để giao trách nhiệm cụ thể cho chính quyn cơ sở và các bên có liên quan trong việc bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Sdụng kết quả kiểm kê rừng làm cơ sở để các địa phương rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng cho phù hợp với thực tế;

- Đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang tranh chấp giữa các chủ rừng hoặc người sử dụng (giữa các hộ gia đình với hộ gia đình, giữa hộ gia đình với các tổ chức) trong quá trình kiểm kê đã ghi nhận, đề nghị tỉnh sớm xây dựng phương án giải quyết dứt điểm tình trạng trên;

- Đối với phần diện tích rừng và đất lâm nghiệp đang tạm giao cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, bảo vệ cần có phương án tổ chức giao, cho thuê cho hộ gia đình và cộng đồng quản lý và sử dụng ổn định, lâu dài, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp;

- Sử dụng kết quả kiểm kê rừng để triển khai thực hiện Quyết định 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 về phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; phục vụ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Thứ trưng Hà Công Tuấn (để b/c);
- Các thành viên BCĐ dự án;
- UBND; S NN&PTNT 60 tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lưu, VT, TCLN (150).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6872/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6872/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6872/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6872/TB-BNN-VP tổng điều tra kiểm kê rừng 2013 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6872/TB-BNN-VP tổng điều tra kiểm kê rừng 2013 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6872/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành15/08/2016
        Ngày hiệu lực15/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 6872/TB-BNN-VP tổng điều tra kiểm kê rừng 2013 2016

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 6872/TB-BNN-VP tổng điều tra kiểm kê rừng 2013 2016

           • 15/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực