Thông báo 728/TB-BYT

Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học cổ truyền và triển khai Chiến lược Y học cổ truyền Khu vực Tây Thái Bình Dương 2011 - 2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 728/TB-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC YHCT KHU VỰC TÂY THÁI BÌNH DƯƠNG 2011 - 2020

Ngày 27/7/2012, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học cổ truyền và triển khai Chiến lược Y học cổ truyền Khu vực Tây Thái Bình Dương 2011 - 2020 tại tỉnh Bến Tre. Hội nghị dưới sự chủ trì của PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; tham dự hội nghị có: lãnh đạo và chuyên viên Vụ Y dược cổ truyền, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa giáo Văn xã Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương Khu vực phía Nam, Văn phòng WHO, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo Sở Y tế và cán bộ phụ trách Y dược cổ truyền của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của các bệnh viện Y học cổ truyền trên toàn quốc.

Tại hội nghị Vụ Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế báo cáo kết quả hoạt động hệ bệnh viện Y học cổ truyền năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; dự thảo công văn hướng dẫn đấu thầu mua dược liệu và vị thuốc YHCT; đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày dự thảo Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2013 - 2020; đại diện Văn phòng WHO trình bày Chiến lược y học cổ truyền khu vực Tây Thái Bình Dương và tham luận của một số bệnh viện.

Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, Hội nghị đã thảo luận và nhất trí một số vấn đề sau:

Nhất trí với bản báo cáo đánh giá về công tác bệnh viện y học cổ truyền (YHCT) năm 2011, 6 tháng đầu năm 2012 và trọng tâm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Vụ Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế.

Khẳng định các bệnh viện YHCT có vai trò quan trọng trong thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về y dược cổ truyền khẳng định những thành tựu các bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức hệ Y dược cổ truyền, trong thời gian qua các bệnh viện y học cổ truyền đã đạt được một số thành tựu nổi bật:

- Một số bệnh viện đã được cải tạo và xây mới, triển khai áp dụng những kỹ thuật hiện đại hỗ trợ trong chẩn đoán và điều trị kết hợp với YHCT góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nhiều bệnh viện đã bắt đầu triển khai thực hiện cơ cấu tổ chức của Bệnh viện theo Thông tư 37/2011/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện YHCT tuyến tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Từng bước triển khai thực hiện Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020 (đổi với các tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện).

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, các bệnh viện YHCT vẫn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động khám, chữa bệnh:

- Đội ngũ cán bộ chuyên ngành YDCT còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn nhiều bất cập đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên môn chuyên sâu, cán bộ điều dưỡng YHCT và dược sỹ YHCT.

- Kinh phí đầu tư cho hệ bệnh viện YHCT còn quá khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng và chiến lược phát triển của hệ bệnh viện YHCT.

- Cơ sở vật chất của nhiều bệnh viện YHCT xuống cấp trầm trọng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị vừa thiếu, vừa lạc hậu

- Việc triển khai một số chính sách liên quan đến Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện y học cổ truyền còn nhiều bất cập.

- Việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc dược liệu: sự tồn dư của hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng kim loại nặng trong dược liệu, phân biệt dược liệu thật giả, dược liệu đạt chất lượng còn gặp nhiều khó khăn.

- Việc thu mua và sử dụng các loại dược liệu và vị thuốc YHCT sẵn có tại địa phương còn gặp khó khăn về cơ chế thanh toán, không khuyến khích việc nuôi, trồng và sử dụng cây con làm thuốc một thế mạnh của YHCT Việt Nam.

- Việc triển khai công tác đấu thầu thuốc YHCT tại các bệnh viện và sản xuất bào chế thuốc YHCT phục vụ cho nhiệm vụ khám chữa bệnh còn nhiều điểm bất cập...

- Nguy cơ mất dần bản sắc YHCT: Trong chẩn đoán, điều trị (một số bệnh viện ít quan tâm đến việc triển khai các phương pháp điều trị truyền thống như: cứu, giác, cấy chỉ, xoa bóp, bấm huyệt...); công tác dược: việc bào chế dược liệu theo đúng y lý của YHCT để nâng cao hiệu quả điều trị tại một số bệnh viện dần bị mai một...

- Công tác hợp tác quốc tế của hệ thống YHCT nói chung và hệ bệnh viện YHCT nói riêng còn nhiều hạn chế

Nhận rõ về những thách thức trong thời kỳ mới đối với công tác YDCT là rất lớn, các bệnh viện cần tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch phù hợp với chính sách của Đảng và Chính phủ để phát triển YDCT đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới:

1. Vụ Y dược cổ truyền tiếp tục phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ một số công việc trọng tâm sau:

- Nghiên cứu sửa đổi, xây dựng và hoàn thiện trình Lãnh đạo bộ ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật về YDCT.

- Trong quá trình chỉnh sửa, bổ sung Luật Bảo hiểm Y tế và một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật cần lưu ý tính đặc thù trong việc khám chữa bệnh bằng YHCT.

- Khẩn trương hoàn thiện các đề án do Chính phủ giao, trong đó đặc biệt chú trọng Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa hệ bệnh viện Y học cổ truyền giai đoạn 2013 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2012.

- Từng bước hoàn thiện và ban hành Quy trình kỹ thuật, danh mục kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị.

- Quan tâm đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực cho lĩnh vực YDCT dưới nhiều hình thức và loại hình đào tạo.

- Xây dựng mô hình bệnh viện YHCT thống nhất toàn quốc về thiết kế xây dựng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của bệnh viện YHCT và công tác cung ứng, sử dụng dược liệu và vị thuốc YHCT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế thanh toán dược liệu, tạo điều kiện cho các bệnh viện YHCT được trực tiếp thu mua dược liệu trồng trọt và thu hái tại địa phương phục vụ khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quản lý được nguồn gốc, chất lượng dược liệu và đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển dược liệu.

2. Bệnh viện YHCT TW, BV Châm cứu TW và các bệnh viện YHCT:

- Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của bệnh viện YHCT

- Làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và công tác đào tạo cán bộ

- Quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học: Phương pháp điều trị mới, ứng dụng bài thuốc hay - thuốc quý trong điều trị, kết hợp YHCT với YHHĐ, ...

- Tăng cường công tác dược trong bệnh viện: Đấu thầu thuốc, quản lý dược liệu và vị thuốc YHCT, sản xuất, bào chế các sản phẩm thuốc YHCT có hiệu quả điều trị cao...

- Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: Làm đầu mối khẩn trương xây dựng đề án Công nghệ Thông tin (mạng LAN) để cung cấp cho các bệnh viện YHCT trong toàn quốc. Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến về công tác chuyên môn báo cáo Bộ Y tế (vụ YDCT) để phối hợp triển khai thực hiện

- Bệnh viện Châm cứu Trung ương xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Y tế để tiếp tục chuyển giao kỹ thuật các phương pháp điều trị không dùng thuốc cho các bệnh viện YHCT trên toàn quốc.

- Bệnh viện YHCT TW, Bệnh viện Châm cứu TW và Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Đề án theo Quyết định 2166/QĐ-TTgquyết định 2377/QĐ-BYT và báo cáo Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 9 năm 2012 để Bộ Y tế tổng hợp xin ý kiến các Bộ ngành và trình Thủ tướng chính phủ.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh và tổ chức thực hiện các công việc trọng tâm:

- Đối với các Sở Y tế có phòng quản lý Y dược cổ truyền phải tiếp tục duy trì và phát triển; các Sở Y tế chưa thành lập phòng quản lý Y dược cổ truyền phải bố trí chuyên viên chuyên trách về công tác YDCT để tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế về quản lý nhà nước lĩnh vực YDCT.

- Các tỉnh chưa có bệnh viện YHCT, tham mưu cho UBND tỉnh phấn đấu đến năm 2015 phải có bệnh viện YHCT. Các bệnh viện Đa khoa phải có khoa YHCT. Tại trạm y tế xã phải có khám chữa bệnh bằng YHCT.

- Ngành y tế các tỉnh, thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu khám chữa bệnh tại các tuyến theo quy định tại Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu với các cấp có thẩm quyền Đầu tư cho Bệnh viện YHCT.

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở hành nghề Y dược cổ truyền tư nhân: Qui chế chuyên môn, phạm vi hoạt động, chất lượng điều trị, chất lượng dược liệu...

- Quản lý chặt chẽ về công tác thông tin, quảng cáo của các cơ sở hành nghề YHCT tư nhân trên địa bàn (không quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép).

4. Công tác hợp tác quốc tế

Triển khai thực hiện khung chiến lược YHCT khu vực tây Thái Bình Dương 2011 - 2020 phù hợp với quan điểm, chính sách y dược cổ truyền của Việt Nam. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế

5. Công tác tuyên truyền:

Vụ Y dược cổ truyền phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, các bệnh viện YHCT phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về vai trò của YHCT trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế thông báo nội dung, kết luận hội nghị để các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Khoa giáo văn xã VPCP (để b/c);
- Các Vụ Cục Bộ Y tế có liên quan (để p/hợp)
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để T/hiện);
- Bệnh viện YHCT (để T/hiện);
- Lưu: VT, YDCT (05).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
Phạm Vũ Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 728/TB-BYT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu728/TB-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2012
Ngày hiệu lực24/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 728/TB-BYT

Lược đồ Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu728/TB-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Vũ Khánh
        Ngày ban hành24/08/2012
        Ngày hiệu lực24/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 728/TB-BYT kết quả Hội nghị Giao ban công tác bệnh viện Y học

           • 24/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực