Thông báo 741/TB-SGTVT

Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định vận tải khách bằng taxi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 741/TB-SGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI KHÁCH BẰNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;
- Căn cứ công văn số 6340/SGTVT-VTCN ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc Vướng mắc khi triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vận tải đường bộ.

Sở giao thông vận tải triển khai việc thực hiện quy định về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. VỀ CẤP GIẤP PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ (GIẤY PHÉP):

a) Đối tượng được cấp Giấy phép:

Các doanh nghiệp taxi là các đơn vị (bao gồm doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng taxi theo quy định của pháp luật và có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp taxi).

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:

Thực hiện theo Điều 19 về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Riêng hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc bao gồm:

- Đăng ký và sử dụng hợp pháp tần số vô tuyến điện;

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc.

Trường hợp doanh nghiệp taxi có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép, doanh nghiệp taxi phải nộp hồ sơ về sự thay đổi đó để được cấp lại Giấy phép

Ghi chú: Danh sách xe đăng ký được chép vào kèm đĩa mềm hoặc USB (USB sẽ trả lại đơn vị);

c) Thu hồi Giấy phép: Thực hiện theo Điều 21 về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

d) Thời gian có giá trị của Giấy phép:

Giấy phép có giá trị 07 (bảy) năm.

đ) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép:

Sở Giao thông vận tải (Phòng Quản lý Vận tải đường bộ); trụ sở cơ quan: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; điện thoại: 38.292.184.

e) Thời hạn thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép:

Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. VỀ ĐĂNG KÝ MÀU SƠN, BIỂU TRƯNG (LOGO) CỦA XE TAXI:

a) Đối tượng đăng ký: Các doanh nghiệp taxi là các đơn vị (bao gồm doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh vận tải khách bằng taxi theo quy định của pháp luật và có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp taxi).

- Đối với các doanh nghiệp taxi đã đăng ký màu sơn, kiểu sơn thân xe theo quyết định 17/2007/QĐ-BGTVT: thì tạm thời giữ nguyên như cũ nhưng khi có tăng xe hoặc thay thế xe thì thay đổi theo một màu sơn đăng ký.

- Riêng đơn vị là tập đoàn hoặc doanh nghiệp mẹ được đăng ký màu sơn hoặc kiểu sơn thân xe đặc trưng chung áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trực thuộc, hoặc mỗi doanh nghiệp trực thuộc được đăng ký 01 (một) màu sơn hoặc kiểu sơn thân xe đặc trưng riêng. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải khuyến khích doanh nghiệp sử dụng chung một màu sơn thống nhất.

- Đối với các doanh nghiệp taxi chưa đăng ký màu sơn, biểu trưng (logo) thì chỉ được đăng ký một màu sơn thống nhất của doanh nghiệp.

b) Hồ sơ để được công nhận màu sơn, biểu trưng (Logo):

- Thực hiện theo điều 33 Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

- Hình chụp màu sơn, biểu trưng (logo) cho từng chủng loại xe (mỗi chủng loại xe gửi 4 hình) và kèm theo dĩa mềm hoặc thẻ USB cho tất cả hình chụp (thẻ USB sẽ trả lại đơn vị).

c) Cơ quan tiếp nhận đăng ký và công nhận màu sơn, biểu trưng (Logo):

Sở Giao thông vận tải (Phòng Quản lý Vận tải đường bộ); trụ sở cơ quan: số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; điện thoại: 38.292.184.

3. VỀ CẤP PHÙ HIỆU CHO XE TAXI:

a) Hồ sơ để được cấp, đổi phù hiệu:

Thực hiện theo khoản 1, 2 Điều 41 quy định về việc cấp, đổi phù hiệu, biển hiệu tại Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Lưu ý: kèm theo bản photo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (lần đầu hoặc khi có thay đổi nội dung của Giấy phép);

b) Thời gian cấp phù hiệu: tối đa 01 (một) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Thời hạn có giá trị của phù hiệu:

- Phù hiệu có giá trị 12 tháng; khi được cấp phù hiệu mới thì không thu hồi phù hiệu cũ. Trường hợp doanh nghiệp vận tải đề nghị cấp với thời hạn ngắn hơn 12 tháng thì cấp theo đề nghị của doanh nghiệp vận tải (để thuận tiện cho công tác quản lý, Trung tâm có thể thỏa thuận với doanh nghiệp vận tải để thống nhất thời gian đề nghị cấp, nếu doanh nghiệp vận tải không đồng ý thì Trung tâm cấp theo đề nghị của doanh nghiệp vận tải).

- Đối với trường hợp đổi phù hiệu do mờ hoặc hỏng thì cấp đúng thời gian cũ của phù hiệu bị mờ hoặc hỏng. Đối với trường hợp này phải phu hồi lại phù hiệu bị mờ hoặc hỏng

d) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phù hiệu:

Sở Giao thông vận tải giao cho Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và cấp phù hiệu cho xe taxi. Trụ sở Trung tâm đặt tại số 102 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM; điện thoại: 38.214.096.

đ). Thời gian tiếp nhận hồ sơ và thu tiền ấn chỉ phù hiệu taxi:

- Thời gian bắt đầu cấp phù hiệu kể từ ngày 01/11/2010;

- Thu tiền ấn chỉ phù hiệu taxi bao gồm tiền mua phôi phù hiệu taxi, chi phí vận chuyển phôi và chi phí quản lý.

Các phù hiệu cũ được cấp theo Quyết định 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận tải khách bằng taxi được sử dụng đến hết thời hạn được ghi nhưng không quá ngày 31/12/2010.

- Trong thời gian các đơn vị vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Trung tâm tạm thời cấp phù hiệu taxi có thời hạn tối đa là 30/6/2011. Những đơn vị vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô sẽ được cấp phù hiệu taxi tối đa là 12 tháng theo đúng quy định, trừ trường hợp đơn vị vận tải đề nghị cấp thời gian ngắn hơn.

4. YÊU CẦU VỀ BÁO CÁO:

Thời gian tiếp nhận báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp taxi:

- Trước ngày 05 của tháng tiếp theo, các doanh nghiệp taxi có báo cáo về kết quả hoạt động vận chuyển hành khách của tháng trước gửi về Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

- Trường hợp các doanh nghiệp taxi không thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng báo cáo và nêu những kiến nghị biện pháp cụ thể với Sở Giao thông vận tải để xử lý kịp thời.

Thông báo này thay thế các thông báo số 945/TB-SGTCC ngày 20 tháng 8 năm 2007 về việc triển khai thực hiện quy định về vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thông báo số 627/TB-SGTCC ngày 27 tháng 6 năm 2008 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố. Sở Giao thông vận tải thông báo triển khai thực hiện quy định này đến các doanh nghiệp taxi, các cơ quan liên quan để tiến hành thực hiện./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Dương Hồng Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 741/TB-SGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu741/TB-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2010
Ngày hiệu lực07/12/2010
Ngày công báo01/01/2011
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 741/TB-SGTVT

Lược đồ Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định vận tải khách bằng taxi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định vận tải khách bằng taxi
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu741/TB-SGTVT
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýDương Hồng Thanh
       Ngày ban hành07/12/2010
       Ngày hiệu lực07/12/2010
       Ngày công báo01/01/2011
       Số công báoSố 4
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định vận tải khách bằng taxi

        Lịch sử hiệu lực Thông báo 741/TB-SGTVT triển khai Quy định vận tải khách bằng taxi

        • 07/12/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2011

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 07/12/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực