Thông báo 75/TB-VPCP

Thông báo 75/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 75/TB-VPCP 2021 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về một số kiến nghị liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới. Cùng dự với Phó Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

I. Ninh Thuận là địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy hoạch xây dựng 02 nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện một số cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. Tuy nhiên, do Nghị quyết số 115/NQ-CP nêu trên được ban hành sau khi Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nên nhiu cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa được triển khai. Do vậy, cần thiết có sự hỗ trợ của Trung ương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tỉnh Ninh Thuận nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 đã đề ra.

II. Về các kiến nghị của tỉnh:

1. Về việc đầu tư hoàn chỉnh nút giao kết nối đường Tỉnh lộ 709 với cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thuộc huyện Thuận Nam trong giai đoạn 1, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2022 là cần thiết nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả kết nối giao thông giữa tuyến đường cao tốc Bắc Nam đến Cảng biển nước sâu Cà Ná và khu kinh tế phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Giao Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn từ nguồn kết dư hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai đầu tư nút giao thông nêu trên đồng bộ với Dự án cao tốc Bắc Nam (đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo) giai đoạn 1, hoàn thành trong năm 2022.

2. Về bổ sung quy hoạch cảng hàng không dân dụng Thành Sơn (sân bay lưỡng dụng) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Về phê duyệt Đán ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 và hỗ trợ ngoài số vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Ninh Thuận theo tiêu chí trong giai đoạn 2021-2025:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án trên cơ sở sử dụng hiệu quả khu đất đã quy hoạch 02 Nhà máy điện hạt nhân vào mục đích chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân như giao thông, thủy lợi...và xây dựng các công trình kinh tế - xã hội khác, nhưng phải đảm bảo khi cần thiết thì vẫn có thể bố trí khu đất này cho các công trình quan trọng quốc gia.

- Giao Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 400/TTg-NN ngày 01 tháng 4 năm 2021, trong đó đề xuất điều chỉnh Quyết định số 906/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển Điện hạt nhân giai đoạn 2030 để làm cơ sở sửa đổi các quyết định phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 và 2.

- Về hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác cho Tỉnh ngoài số vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương phân bổ cho Tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

4. Về cơ chế đặc thù đối với chủ trương thành lập Khu công nghiệp Cà Ná: Đồng ý về nguyên tắc vận dụng cơ chế đặc thù; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định hồ sơ Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về điều chỉnh đưa các khu vực titan ra khỏi Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xử lý kiến nghị của Tỉnh theo quy định tại Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ.

6. Về áp dụng tỷ lệ cho vay lại với mức 10% đối với các dự án ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ: Giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2362/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 4 năm 2021.

7. Về hỗ trợ vốn đối ứng ngân sách Trung ương cho các dự án ODA, hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như quy định đối với các tỉnh Tây Nguyên theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ:

- Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ cơ quan liên quan xem xét đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh ngoài số vốn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương phân bcho Tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 cho các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (trong đó có tỉnh Ninh Thuận) theo hướng hỗ trợ các dự án Cụm công nghiệp mới.

8. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án quan trọng cấp bách của Tỉnh (đường vành đai phía Bắc; đường vành đai phía Đông Nam; nâng cấp mở rộng đường 21/8; đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; đường Văn Lâm - Sơn Hải; hạ tầng khu du lịch Vĩnh Hy, Dự án liên thông từ hồ Tân Giang đến hồ Sông Biêu...):

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận căn cứ các quy định hiện hành để rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021.

- Đồng ý nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư các dự án quan trọng cấp bách của Tỉnh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn khác ngoài số vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh theo tiêu chí quy định trong giai đoạn 2021-2026, đảm bảo đầu tư hoàn thành các dự án theo tiến độ được duyệt.

9. Về hỗ trợ đầu tư dự án Đường nối từ cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển Cà Ná từ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021- 2025: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, đề xuất hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về tiếp tục thực hiện cơ chế xã hội hóa đầu tư hạ tầng truyền tải, trước mắt cho chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV Thuận Nam - Chơn Thành: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện cơ chế xã hội hóa đầu tư hạ tầng truyền tải đầu tư dự án đường dây 500kV (trong đó có Thuận Nam - Chơn Thành) để giải tỏa công suất phù hợp với quy mô phát triển nguồn điện giai đoạn 2021-2030.

11. Về hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 để xây dựng hệ thống liên hồ chứa từ cuối hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tới hồ Bà Râu và hồ sông Trâu; từ hồ Sông Than tới hồ Lanh Ra, Tà Ranh, Bầu Zôn: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về tham gia hoạt động kinh doanh xổ số khu vực thị trường Miền Nam: Giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của Tỉnh theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

13. Về Dự án xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý kiến nghị của Tỉnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo
dục và Đào tạo, Quốc phòng, Y tế;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, NC, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). Thg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu75/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2021
Ngày hiệu lực07/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 75/TB-VPCP 2021 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 75/TB-VPCP 2021 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu75/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành07/04/2021
        Ngày hiệu lực07/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 75/TB-VPCP 2021 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 75/TB-VPCP 2021 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ninh Thuận

              • 07/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực