Thông báo 75/TB-VPCP

Thông báo 75/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 75/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2016, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, định hướng triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tập thể Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các Bộ, cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

Trong thời gian qua, Ngành tài chính đã tích cực, chủ động đề xuất với Chính phủ, Quốc hội các giải pháp về tài khóa nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng trưởng GDP, thu hút vốn đầu tư. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Ngành tài chính đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng thể chế, hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Chính sách thu được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập; đẩy mạnh chống thất thu, chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán quốc hội giao và tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên cho mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và phát triển con người. Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tái cơ cấu thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, từng bước thực hiện chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Triển khai thực hiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ công đã góp phần tích cực tái cơ cấu, bố trí lại nguồn lực ngân sách nhà nước một cách hiệu quả. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung vốn hoàn thành các công trình quan trọng, cấp bách và đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia được cơ cấu lại bước đầu và trong giới hạn theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành tài chính trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, điều hành chính sách công khai minh bạch, luôn đoàn kết, sáng tạo, kịp thời khắc phục hạn chế, khó khăn, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tài chính-ngân sách còn nhiều hạn chế, khó khăn. Thu ngân sách từ dầu thô và xuất nhập khẩu giảm mạnh. Sử dụng ngân sách Nhà nước chưa hiệu quả; ứng chi và nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Chưa bố trí đủ nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu... Cơ cấu chi ngân sách nhà nước chưa hợp lý. Bội chi ngân sách không đạt mục tiêu đề ra (4,5% GDP vào năm 2015). Dư nợ công tăng sát trần cho phép (65% GDP). Nợ Chính phủ tương đương 50,3% GDP, vượt trần quy định (50% GDP).

Để phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn nêu trên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, yêu cầu Bộ Tài chính tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chưa điều chỉnh các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế và tài chính-ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Khẩn trương đổi mới công tác lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu đối tượng thuế. Lập dự toán chi NSNN theo hướng tinh giản biên chế, tăng cường khoán chi, khuyến khích tiết kiệm chi, khuyến khích tăng thu ở những nơi có nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ chi.

3. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh. Quyết liệt chỉ đạo chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, các đối tượng nộp thuế theo hình thức khoán thuế ở các thành phố lớn. Các cơ sở kinh doanh đều phải có hóa đơn hạch toán theo quy định. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát xác định giá tính thuế hải quan, chống chuyển giá, giảm nợ đọng thuế. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí theo hướng mở rộng cơ sở thuế, bao quát các nguồn thu, đơn giản thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế.

4. Nâng cao hiệu quả chi tiêu công, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách. Phổ biến tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và toàn thể xã hội. Có lộ trình phù hợp để cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo tỉ lệ hợp lý giữa chi thường xuyên, chi đầu tư và chi trả nợ. Thực hiện cơ chế khoán chi thường xuyên trong các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ động xây dựng Đề án cơ cấu lại ngân sách và bảo đảm an toàn nợ công, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

5. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm phát triển nhanh thị trường chứng khoán gắn với quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước. Đưa thị trường cổ phiếu, trái phiếu trở thành kênh huy động vốn dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Nghiên cứu phát hành trái phiếu trong nước để huy động nguồn ngoại tệ nhàn rỗi trong nền kinh tế, phù hợp với quy định của pháp luật. Phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng ổn định, bền vững, đa dạng hóa các sản phẩm, phục vụ tốt hơn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

6. Đề xuất giải pháp đột phá trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công trong lĩnh vực: tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công, tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ tài chính đất đai của tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và khai thác, sử dụng các loại tài nguyên.

7. Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường thế giới và trong nước. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để có lộ trình, phương án điều chỉnh giá các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước còn quản lý giá, nhất là giá điện, dịch vụ y tế - giáo dục, tránh tập trung cùng một thời điểm, gây tác động bất lợi đến kinh tế vĩ mô. Nâng cao năng lực và chất lượng công tác phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường, chủ động có giải pháp ứng phó có hiệu quả. Thực hiện đồng bộ, kiên quyết các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm quy định của pháp luật về giá, gây biến động giá bất thường, lạm phát tâm lý nhất là đối với các mặt hàng quan trọng thiết yếu như: xăng dầu, sắt thép, phân bón, thuốc chữa bệnh..., bảo đảm mức lạm phát theo đúng mục tiêu đã được Quốc hội phê duyệt.

8. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các Đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan quản lý chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước.

9. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch. Bán vốn nhà nước ở doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ theo lộ trình hợp lý; rà soát, giám sát chặt chẽ công tác định giá doanh nghiệp, bảo đảm tính đúng tính đủ vào giá trị doanh nghiệp những lợi thế về đất đai, thương hiệu; kiểm soát nguồn thu cổ phần hóa, việc nhượng quyền khai thác cảng biển, sân bay.

10. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là thuế và hải quan, góp phần thiết thực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, bảo đảm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

11. Đẩy mạnh cải cách khu vực sự nghiệp công kết hợp xã hội hóa, thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí, tạo bước đột phá trong đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, trên cơ sở đó cơ cấu lại các lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.

12. Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách, những kết quả đã đạt được để tạo niềm tin và động lực xã hội. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động tài chính - ngân sách nhà nước và lắng nghe phản hồi của dư luận về cơ chế, chính sách đã ban hành để kịp thời điều chỉnh phù hợp, hiệu quả.

13. Trong tháng 6 năm 2016, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Kế hoạch tài chính - ngân sách trung hạn 2016-2020.

14. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc giao Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016 cho các bộ, cơ quan trung ương; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

15. Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng các Quỹ ngoài ngân sách ở Trung ương và địa phương, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các Quỹ này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.

16. Ưu tiên bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 để: Hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn; tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

17. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí dự phòng 10% vốn đầu tư ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để chủ động xử lý trong điều hành, nhất là xử lý rủi ro về thu ngân sách nhà nước.

18. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành chính sách tài khóa đồng bộ với chính sách tiền tệ, phát triển thị trường vốn bảo đảm hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu75/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 75/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 75/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu75/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 75/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 75/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ cuộc họp đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính 2016

             • 05/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực