Thông báo 764/TB-BNN-TCCB

Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 01/2008/NĐ-CP và 75/2009/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/TB-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 10/02/2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự Hội nghị có: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, ông Vũ Văn Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Biên chế, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo của 23/23 cơ quan, đơn vị Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, các Tổng cục, các Cục, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Tin học và Thống kê.

Sau khi nghe Vụ Tổ chức cán bộ trình bày nguyên tắc, báo cáo tóm tắt Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP; ý kiến phát biểu của đại biểu Bộ Nội vụ; ý kiến đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8753/VPCP-TCCV ngày 08/12/2011, Bộ cần tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo trình tự rút gọn trình Chính phủ xem xét, quyết định vào quý II/2012.

Dự thảo Nghị định cần được xây dựng, sửa đổi theo các nguyên tắc: Chỉ sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật: (các Luật mới ban hành như: Luật An toàn thực phẩm, Luật đa dạng sinh học, Luật Đê điều, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Thủy sản, …; các văn bản của nhà nước về xây dựng nông thôn mới và thích ứng với biến đổi khí hậu Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn); đáp ứng yêu cầu của Nghị định thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; phù hợp với thực tiễn vận hành của Bộ, khắc phục chồng chéo, bất cập với Bộ, ngành khác phát sinh trong nhiệm kỳ vừa qua; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị xây dựng Dự thảo Nghị định do Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, với thời gian ngắn đã chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để Bộ tổ chức họp lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Dự thảo Nghị định đã bám sát các nguyên tắc, nhiệm vụ bao quát cho các lĩnh vực quản lý của Bộ; rà soát hệ thống hóa, cập nhật, bổ sung các Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; kịp thời, nhạy bén trong việc cập nhật các nội dung của Nghị định thay thế Nghị định khung 178; cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn về xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức của Bộ.

2. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định và sớm đề xuất kiện toàn tổ chức Bộ, ngành theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

a) Giao Vụ Tổ chức cán bộ tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định theo hướng hệ thống hóa, biên tập nhiệm vụ chính và lựa chọn câu từ cho phù hợp. Thời gian hoàn thành ngày 25/02/2012.

b) Vụ Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định và gửi các cơ quan, đơn vị để tham gia ý kiến. Văn bản tham gia gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/3/2012, trong đó, lưu ý bổ sung và làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn về kiến nghị sửa đổi, bổ sung để tổng hợp trình Ban Cán sự Đảng Bộ (dự kiến họp vào ngày 15/4/2012). Ý kiến tham gia cụ thể như sau:

- Đồng ý hoặc không đồng ý, lý do không đồng ý và đề nghị nội dung, cơ sở sửa đổi, bổ sung;

- Chủ động báo cáo đề xuất làm rõ nhiệm vụ còn chồng chéo với các Bộ khác và hướng khắc phục.

c) Về chuẩn bị hồ sơ Đề án thành lập các Cục, Vụ mới:

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Đề án thành lập Vụ Thi đua, Khen thưởng;

- Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Đề án thành lập Vụ Môi trường nông nghiệp;

- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Đề án thành lập Cục Khuyến nông;

- Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê tổ chức nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Đề án thành lập Cục Tin học và Thống kê.

- Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp tổ chức nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Đề án thành lập Vụ Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp;

Lưu ý: Tiêu chí thành lập tổ chức, trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP Tờ trình, Đề án và Hồ sơ liên quan gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/3/2012 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng Bộ tại cuộc họp ngày 15/4/2012.

d) Giao các Tổng cục trưởng, các Cục trưởng chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất tiêu chí và mô hình quản lý ngành dọc từ Trung ương đến địa phương bảo đảm hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực tiễn quản lý ngành, lĩnh vực của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới, kết quả gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/4/2012.

đ) Giao các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và các tổ chức thuộc Bộ có tên trong Nghị định rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị mình gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/4/2012 để tổng hợp, thẩm định trình Bộ trưởng.

Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Tổng cục, Cục, TTra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban ĐM&QLDN;
- Trung tâm KNQG;
- Trung tâm Tin học và Thống kê;
- Lưu: VP, ĐMDN (40b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 764/TB-BNN-TCCB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu764/TB-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2012
Ngày hiệu lực16/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 764/TB-BNN-TCCB

Lược đồ Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu764/TB-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành16/02/2012
        Ngày hiệu lực16/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 764/TB-BNN-TCCB kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

           • 16/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực