Thông báo 77/TB-VP

Nội dung toàn văn Thông báo 77/TB-VP 2023 kết quả thực hiện giao ước thi đua Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÕ VĂN HOAN, PHÓ CHỦ TỊCH THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ TẠI CUỘC HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đã chủ trì cuc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Tham dự họp có các thành viên và đại diện thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Thành Đoàn, Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ).

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) báo cáo và ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về kết quả thực hiện giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương:

1.1. Thống nhất với dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trng tâm năm 2023, Bảng chấm điểm giao ước thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, trong đó, giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

- Nghiên cứu, tham mưu nội dung kiến nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đối với việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất phù hợp với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành Thành phố xây dựng, đề ra phương hướng, tìm các điểm mới trong phát động phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị trong năm 2023 một cách cụ thể.

1.2. Thống nhất đề xuất mời đại diện thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố cùng tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tại thành phố Đà Nng để các thành viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, cách làm hay. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu trình xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về thành phần tham gia, dự kiến chương trình cụ thể.

2. Về kết quả chấm điểm, bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2022:

2.1. Thống nhất với đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) về đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể; Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 21 tập thể; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 128 tập thể (trong đó: Tập thể được đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ thì không xét tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố; không xét tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho quận Bình Thạnh do đơn vị đứng thứ 7 trên 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức; chỉ xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường Thành phố do Đảng bộ có cấp ủy và đảng viên bị thi hành kỷ luật khiển trách).

2.2. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp Khối trưởng Khối thi đua 6 suy tôn đề xuất 01 đơn vị dẫn đầu để đề xuất tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (tập thể được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ Thi đua sẽ không được xét tặng Bằng khen).

2.3. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) lấy ý kiến Thanh tra Thành phố đối với 04 tập thể, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Sau đó, tiếp tục xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Cụ thể như sau:

- Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

2.3. Thống nhất để lại không xét khen thưởng thành tích năm 2022 đối với 13 tập thể, gồm:

- Sở Nội vụ;

Lý do: đơn vị không đề xuất bình xét thi đua năm 2022.

- Báo Sài Gòn Giải phóng;

- Đài Truyền hình Thành phố;

- Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố;

- Cục Thuế Thành phố;

Lý do: Đảng bộ có cấp ủy và đảng viên bị thi hành kỷ luật theo Công văn số 1207-CV/ĐUK ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố.

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Lý do: tổng điểm thi đua dưới 900/1000 điểm theo quy định của Hướng dẫn số 1960/HD-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên;

- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn;

Lý do: chỉ tiêu doanh thu không đạt kế hoạch (dưới 90%) theo Công văn số 09/TCDN-TC1 ngày 16/01/2023 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cây trồng Thành phố;

Lý do: không đạt số phiếu thành viên Hội đồng.

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 27/7;

Lý do: chỉ tiêu lợi nhuận lỗ 1.764 triệu đồng theo Công văn số 09/TCDN-TC1 ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.

3. Về công tác xét khen thưởng tại Thành phố:

Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ):

- Tổng hợp, tham mưu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có phiếu đồng ý đạt tỷ lệ từ 90% trở lên và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước có phiếu đồng ý đạt tỷ lệ dưới 90%, thống nhất để lại, trình báo cáo kết quả một lần cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét, trình xin ý kiến Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tham mưu văn bản Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bình xét thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố.

4. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính xây dựng ứng dụng lấy ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố theo Thông báo số 754/TB-VP ngày 03 tháng 11 năm 2022, Thông báo số 891/TB-VP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, sớm đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2023.

5. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố) hoàn chỉnh dự thảo Biên bản họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng Thành phố ngày 07 tháng 02 năm 2023 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố xem xét, ký duyệt.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phthông báo nội dung kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đến các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTUB: CT, các PCT;
- Các thành viên dự họp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);
- VPUB: CPVP;
- Phòng TH, VX;
- Lưu: VT, (VX/NgT)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Thị Huỳnh Mai

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu77/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/TB-VP

Lược đồ Thông báo 77/TB-VP 2023 kết quả thực hiện giao ước thi đua Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 77/TB-VP 2023 kết quả thực hiện giao ước thi đua Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu77/TB-VP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Thị Huỳnh Mai
        Ngày ban hành15/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 77/TB-VP 2023 kết quả thực hiện giao ước thi đua Thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 77/TB-VP 2023 kết quả thực hiện giao ước thi đua Thành phố Hồ Chí Minh

              • 15/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực