Thông báo 799/TB-BNN-VP

Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH CÀ MAU

Ngày 09 tháng 2 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về phát triển nông nghiệp nông thôn mà trọng tâm là phát triển sản xuất, kinh doanh Thủy sản và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Cà Mau.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có lãnh đạo Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tổng cục Thủy sản, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II; Về phía tỉnh Cà Mau có ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Thành Tươi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, các phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành của Cà Mau, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Minh Phú.

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ý kiến của các đại biểu dự làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:

1. Năm 2011, vượt qua nhiều khó khăn Cà Mau đã đạt được thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất đạt tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp trên 7% là mức cao so với bình quân của cả nước, nhờ đó, tỉnh đã đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đạt được kết quả đó là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn, nhậy bén, kịp thời của tỉnh và Bộ, nỗ lực cao của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân. Tuy nhiên, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh phát triển chưa vững chắc, năng suất hiệu quả chưa cao.

2. Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương của tỉnh trong chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp với định hướng tập trung vào phát triển Thủy sản. Đây là lợi thế của tỉnh Cà Mau và của Việt Nam. Trong đó trọng tâm là phát triển nuôi trồng thủy sản. Đối với Khai thác hải sản tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, giải quyết kịp thời vấn đề tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

2.1. Đối với nuôi trồng thủy sản:

Tôm (sú, thẻ chân trắng), nghêu là các đối tượng nuôi đang có thị trường tiêu thụ tốt. Bộ thống nhất với tỉnh tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng nuôi trên. Cần chú trọng chỉ đạo phát triển nuôi tôm theo cả ba phương thức: phát triển nuôi sinh thái bền vững; mở rộng diện tích nuôi quảng canh cải tiến; đẩy mạnh nuôi tôm công nghiệp. Tỉnh cần sớm có quy hoạch tổng thể để phát triển nuôi các đối tượng được xác định là có lợi thế. Bộ giao Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản giúp tỉnh sớm hoàn thành quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh đến năm 2020, làm cơ sở đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển.

2.2. Về những nội dung liên quan đến quản lý nhà nước.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các Thông tư hướng dẫn của Bộ đã ban hành, tăng cường quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp, chất lượng nông lâm thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản thủy sản trên nguyên tắc quản lý theo chuỗi và hệ thống. Trong chuỗi quản lý, khâu nào có vấn đề thì tập trung xử lý. Nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản Việt Nam, Bộ và địa phương đã làm quyết liệt nhưng chưa hiệu quả, sẽ phải tăng cường quản lý và xử lý nghiêm vi phạm trong thời gian tới. Do đặc thù của Cà Mau, việc kiểm dịch, quản lý chất lượng giống thủy sản Bộ thống nhất với tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản của tỉnh thực hiện.

2.3. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đó là mong mỏi của nhân dân sống trên địa bàn nông thôn. Qua triển khai thực hiện Chương trình, một số tiêu chí nông thôn mới ở một số vùng có điểm chưa phù hợp. Bộ đang phối hợp với các Bộ sơ kết tình hình thực hiện và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với từng vùng, miền. Tuy nhiên, trước mắt đề nghị tỉnh chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện các nội dung phù hợp, nhất là phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa.

2.4. Về việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn có nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn. Năm 2012, Bộ đã thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tỉnh Cà Mau 183 tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ hạn hẹp, Bộ đang tích cực vận động tài trợ quốc tế, đề nghị tỉnh quan tâm đến việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức đầu tư, thực hiện phương thức đầu tư công tư kết hợp, đồng thời chủ động làm việc với các ngân hàng thương mại trên địa bàn khơi thông nguồn tín dụng đầu tư phát triển sản xuất nông lâm thủy sản.

2.5. Về đầu tư thủy lợi nuôi trồng thủy sản và khu vực sạt lở ven sông.

Tỉnh cần quy hoạch và rà soát quy hoạch đầu tư thủy lợi nuôi trồng thủy sản và hiện trạng sạt lở ven sông. Bộ giao Tổng cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ giúp tỉnh triển khai công tác này để lập dự án kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn cho tỉnh để thực hiện.

2.6. Về những vấn đề bức xúc cần thực hiện năm 2012.

Năm 2012 có những vấn đề bức xúc có thể ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như dịch bệnh tôm; dịch cúm gia cầm, vấn đề tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, công tác phòng chống cháy rừng và thiên tai. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai từng vấn đề cụ thể trên địa bàn Cà Mau.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2012 tại tỉnh Cà Mau. Văn phòng Bộ thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau;
- Tổng cục Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản;
- Vụ Kế hoạch, Cục KTHT và PTNT;
- Hội Nghề cá Việt Nam;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 799/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu799/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2012
Ngày hiệu lực20/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 799/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu799/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành20/02/2012
        Ngày hiệu lực20/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 799/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              • 20/02/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực