Thông báo 8/TB-VPCP

Thông báo 8/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8/TB-VPCP 2020 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THU PHÍ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG KHÔNG DỪNG

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì bui họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Tham dự buổi họp có các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công An, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (hệ thống thu phí tự động) để thay thế cho phương thức thu phí thủ công, một dừng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định là nhiệm vụ hết sức cần thiết, nhằm tạo sự minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội; bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống thu phí tự động còn góp phần quản lý chặt chẽ phương tiện giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động theo Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2018, Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2019; trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã có giải pháp triển khai đầu tư hệ thống thu phí tự động, đạt kết quả bước đầu đối với các trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên, tạo tiền đề cho việc triển khai đồng bộ hệ thống thu phí tự động trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống thu phí tự động hết sức chậm trễ, có sự lúng túng trong triển khai, chưa đạt yêu cầu về tiến độ đã đề ra; các dự án thu phí tự động giai đoạn 1 (Dự án BOO1) và dự án thu phí tự động giai đoạn 2 (Dự án BOO2) còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động, tạo dư luận xấu trong nhân dân; phương án triển khai thu phí các dự án BOT thuộc địa phương quản lý cũng chưa được xây dựng và triển khai trên thực tế.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Việc tiếp tục triển khai hệ thống thu phí tự động là nhiệm vụ bắt buộc, cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động trong thi gian qua (bao gồm Dự án BOO1 và Dự án BOO2) cũng như phương án triển khai thu phí không dừng các dự án BOT thuộc địa phương quản lý; trong đó, trách nhiệm chính thuộc vBộ Giao thông vận tải và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Khẩn trương chỉ đạo đưa các thiết bị đã lắp đt vào vận hành, không để tổn thất, lãng phí đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 vtoàn bộ việc trin khai hệ thng thu phí tự động trên toàn quc; phương án tng thtriển khai thu phí tự động không dừng với mục tiêu hoàn thành trong năm 2020; trong đó làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất rõ lộ trình, giải pháp cụ thể để triển khai đầu tư, vận hành hệ thống thu phí tự động.

- Rà soát, xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoặc xây dựng Nghị định quy định về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng để thay thế cho các nội dung quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg .

- Có giải pháp quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án BOO1 để sớm đưa Dự án vào hoạt động đồng bộ; đồng thời, làm việc với liên danh Nhà đầu tư Dự án BOO2, thống nhất với Bộ Quốc phòng, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với việc thay đổi tỷ lệ tham gia góp vốn của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ách tắc như thời gian qua.

2. Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quc hội vviệc thực hiện Nghquyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Thường trực Chính phủ thống nhất quan điểm để đảm bảo hiệu quả Dự án BOO2, Viettel cần thiết nm giữ tối thiểu 50% vốn điều lệ trong Doanh nghiệp Dự án. Về tỷ lệ nắm giữ cụ thể như kiến nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 13808/BQP-KTe ngày 09/12/2019: Bộ Quốc Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo Viettel và quyết định theo thm quyền việc đàm phán tỷ lệ nắm giữ với các đối tác, đảm bảo khả thi, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viên thông Quân Đội giai đoạn 2016-2020.

4. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với việc chuyển các trạm thu phí của các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống thu phí tự động.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án PPP có trạm thu phí) chủ động phối hp với Bộ Giao thông vận tải để chuyển các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật.

6. Các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hp vi Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai hệ thống thu phí tự động; đặc biệt là việc xử lý những vướng mắc phát sinh để đưa hệ thống vào hoạt động theo đúng lộ trình, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương và tình hình triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, GTVT, TP, TTTT, TC, KHĐT, N
V, LĐTB&XH;
- Ngân hàng NNVN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- BCĐ ĐM&PTDN;
- Ủy ban Quản lý vốn NN tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn CN-Viễn thông Quân Đội;
- Công ty TNHH thu phí tự động VETC;
- Hiệp h
i các NĐT công trình GT đường bộ VN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu VT, CN (2) cp.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2020
Ngày hiệu lực09/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 8/TB-VPCP 2020 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8/TB-VPCP 2020 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Thị Thu Vân
        Ngày ban hành09/01/2020
        Ngày hiệu lực09/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 8/TB-VPCP 2020 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 8/TB-VPCP 2020 thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng

           • 09/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực