Thông báo 8253/TB-TCHQ

Thông báo 8253/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ắc qui điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 8253/TB-TCHQ phân loại ắc qui điện 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8253/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOẠI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đ kim tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1559/TB-PTPLHCM ngày 20/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: theo phụ lục đính kèm.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Hoằng Quân; địa chỉ: 105 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0305632388.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043408035/A11 ngày 10/06/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Chuyn phát nhanh, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Theo phụ lục đính kèm 

5. Kết quả phân loại: Theo phụ lục đính kèm

thuộc nhóm 85.07 - - c qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, hình chữ nhật hoặc hình khác (kể cả hình vuông), phân nhóm 8507.60 - Bằng ion liti, mã số 8507.60.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục HQ Chuyển phát nhanh-Cục HQ TP.HCM (để t/hiện);
-
Trung tâm PTPL và các CN (để t/hiện);
-
Công ty TNHH Hong Quân; (Đ/c: 105 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Kèm theo Thông báo số 8253/TB-TCHQ ngày 10 tháng 9 năm 2015)

TT

Tên hàng theo khai báo

Mô tả đặc tính hàng hóa, Kết quả phân loại

Mã s phân loại

1

Mục 1 PLTK: Bộ c quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Gopro HERO4 (1 bộ gồm: 2 viên pin 1160mAh, 01 sạc pin, 01 cáp USB) - KIT-BB-Hero4. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BB-Hero4 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sdụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-Hero4-JWP 3,8V 1160mAh 4Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 5V 2A; output 4,35V 800mA(x2)); 01 cáp của thiết bị nạp điện loại USB; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

2

Mục 2 PLTK: Bộ c quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Gopro HERO3/3 + (1 bộ gồm: 2 viên pin 1200mAh, 01 sạc pin có đầu cm, 01 cáp sạc từ xe hơi) -KIT-B TR-Hero3-LCH-Hero3. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-Hero3-LCH-Hero3 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sdụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-Hero3-JWP 3,7V 1200mAh 4,4Wh; 01 thiết bị nạp điện (input AC 100V-240V 50/60Hz; output 4,2VDC 500mA); 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

3

Mục 3 PLTK: Bộ c quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Gopro HERO3/3 + (1 bộ gồm; 2 viên pin 1280mAh, 01 sạc pin, 01 cáp USB) - KIT-BB-AHDBT302. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BB-AHDBT302 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-AHDBT302-JWP 3,7V 1280mAh 4,7Wh; 01 thiết bị nạp điện loại dùng nguồn từ USB; 01 cáp của thiết bị nạp điện loại USB; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

4

Mục 4 PLTK: Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Gopro HERO3/3 + (1 bộ gồm: 2 viên pin 1280mAh, 01 sạc pin, 01 cáp sạc từ xe hơi và 01 đầu cắm sạc) - KIT-US-AHDBT302. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-US-AHDBT302 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-AHDBT302-JWP 3,7V 1280mAh 4,7Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 5V 2A; output 4,35V 800mA); 01 đầu ni điện từ nguồn điện dân dng; 01 đầu biến điện từ nguồn điện xe ô tô (input 12-24VDC; output 5VDC 3,1A); 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hưng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

5

Mục 5 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Canon LP-E6 (1 bộ gồm: 2 viên pin 2600mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-LPE6-LCH-LPE6-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-LPE6-LCH-LPE6-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-LPE6-JWP 7,2V 2600mAh 18,7Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu ni điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sdụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

6

Mục 6 PLTK:

Bộ c quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Canon LP-E8 (1 bộ gồm: 2 viên pin 2000mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-LPE8-LCH-LPE8-01. Hàng mới 100%

Bộ c quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-LPE8-LCH-LPE8-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-LPE8-JWP 7,2V 2000mAh 14,4Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

7

Mục 7 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Nikon EN-EL15 (1 bộ gồm: 2 viên pin 2000mAh có chip báo pin, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR- ELEN15-LCH-ELEN15-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-ELEN15-LCH-ELEN15-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-ENEL15-JWP 7,0V 2000mAh 14Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu ni điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

8

Mục 8 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Nikon EN-EL14 (1 bộ gồm: 2 viên pin 1500mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-ENEL14-DEC-LCH-ENEL14-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-ENEL14-DEC-LCH-ENEL14-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-ENEL14-JWP 7,4V 1500mAh 11,1Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

9

Mục 9 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Nikon EN-EL3e (1 bộ gồm: 2 viên pin 2000mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-ENEL3e-LCH-ENEL3e-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-ENEL3e-DEC-LCH-ENEL3e-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-ENEL3e-JWP 7,4V 2000mAh 14,8Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu ni điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

10

Mục 10 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Sony NP-FW50 (1 bộ gồm: 2 viên pin 1300mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-FW50-LCH-FW50-­01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-FW50-LCH-FM50-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-FW50-JWP 7,2V 1300mAh 9,4Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

11

Mục 11 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Sony NP-F550 (1 bộ gồm: 2 viên pin 2600mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-F550-LCH-FM50-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-FM550-LCH-FM50-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-FW550-JWP 7,2V 2600mAh 18,7Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

12

Mục 12 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Sony NP-F960 (1 bộ gồm: 2 viên pin 8500mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-NPF960-LCH-FM50-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-NPF960-LCH-FM50-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-NPF960-JWP 7,4V 8500mAh 63,0Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

13

Mục 13 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Fuji NP-W126 (1 bộ gồm: 2 viên pin 1400mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc txe hơi)-KIT-BTR-NPW126-LCH-NPW126-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-NPW126-LCH-NPW126-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều ln (rechargeable Li-ion Battery) BTR-NPW126-JWP 7,2V 1400mAh 10,0Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

14

Mục 14 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Fuji NP-95 (1 bộ gồm: 2 viên pin 2200mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-NP95-LCH-NP60-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-NP95-LCH-NP60-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-NP95-JWP 3,7V 2200mAh 8,1Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 4,2VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 ttài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

15

Mục 15 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Sony NP-FV100 (1 bộ gồm: 2 viên pin 3900mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-FV100-LCH-FP50-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-FV100-LCH-FP50-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-FV100-JWP 8,4V 3900mAh 32,8Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

16

Mục 16 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Nikon EN-EL20/20a và máy quay Blackmagic (1 bộ gồm: 2 viên pin 1200mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-ENEL20-LCH-ENEL20-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiu Wasabi Power, loại KIT-BTR-ENEL20-LCH-ENEL20-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bằng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-ENEL20-JWP 7,2V 1200mAh 8,6Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện từ nguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

17

Mục 17 PLTK:

Bộ ắc quy Li-ion hiệu Wasabi Power cho Olympus BLN-1 (1 bộ gồm: 2 viên pin 1300mAh, 01 sạc pin có đầu cắm, 01 cáp sạc từ xe hơi)-KIT-BTR-BLN1-LCH-BLN1-01. Hàng mới 100%

Bộ ắc quy hiệu Wasabi Power, loại KIT-BTR-BLN1-LCH-BLN1-01 đóng gói trong hộp carton bán lẻ gồm có: 02 ắc quy điện bng ion liti sử dụng nhiều lần (rechargeable Li-ion Battery) BTR-BLN1-JWP 7,6V 1300mAh 9,9Wh; 01 thiết bị nạp điện (input 100-240VAC 50/60Hz; output 8,4VDC 500mA); có 01 đầu nối điện từ nguồn điện dân dụng; 01 cáp của thiết bị nạp điện tnguồn điện xe ô tô; 01 tờ tài liệu hướng dẫn sử dụng. Không dùng cho máy tính xách tay, notebook, subnotebook.

8507.60.90

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8253/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu8253/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8253/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 8253/TB-TCHQ phân loại ắc qui điện 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 8253/TB-TCHQ phân loại ắc qui điện 2015
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu8253/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 8253/TB-TCHQ phân loại ắc qui điện 2015

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 8253/TB-TCHQ phân loại ắc qui điện 2015

            • 10/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực