Thông báo 828/TB-BHXH

Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 kết luận của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 828/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2014/NĐ-CP NGÀY 17/01/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Tại cuộc họp ngày 10/3/2014 của Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Cán sự đảng), sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức cán bộ, Ban Cán sự đảng đã thảo luận ý kiến và kết luận việc giao các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Ban Tổ chức cán bộ:

1.1. Trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc) ban hành Quyết định thay đổi chức danh cán bộ quản lý đối với các đơn vị được đổi tên (Ban Tài chính - Kế toán, Ban Sổ - Thẻ, Ban Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc) trong tháng 3/2014;

1.2. Trình Ban Cán sự đảng về nhân sự của các đơn vị mới thành lập (Ban Kiểm toán nội bộ, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Đại diện Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 15/3/2014;

1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành lập mới trình Tổng Giám đốc xem xét, quyết định trong tháng 3/2014, cụ thể:

- Nghiên cứu, quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ để giúp Tổng Giám đốc kiểm tra, đánh giá các số liệu kế toán, báo cáo quyết toán tài chính của Ngành và các đơn vị trực thuộc; đánh giá: Hiệu lực, hiệu quả việc quản lý sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi đầu tư xây dựng cơ bản toàn Ngành... Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ không chồng chéo nhiệm vụ với Ban Kiểm tra và Ban Tài chính - Kế toán;

- Cần nghiên cứu chuyển một số cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và biên chế đang làm công tác giám định bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sang Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam quản lý.

1.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đổi tên trong tháng 4/2014; thẩm định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc còn lại cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 05/2014/NĐ-CP trước ngày 30/9/2014.

1.5. Triển khai xây dựng trình Tổng Giám đốc Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể:

- Đề xuất các phương án thành lập Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Trước mắt, thí điểm việc thành lập Tổ nghiệp vụ tại Bảo hiểm xã hội các quận thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội;

- Dự thảo văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan về quy định phụ cấp trách nhiệm đối với Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện; kiến nghị nâng mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đc Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phù hợp với tương quan chung trong và ngoài Ngành;

- Dự thảo trình Tổng Giám đốc Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bảo him xã hội cấp tỉnh và các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, trong Quý IV năm 2014.

2. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

2.1. Thông báo cho các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc đổi tên, thành lập mới một số đơn vị theo Nghị định số 05/2014/NĐ-CP; giới thiệu chữ ký, chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị đổi tên và thành lập mới trong tháng 3/2014;

2.2. Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng (trong đó có Đại diện Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh); các việc liên quan đến quản lý và khắc lại con dấu của các đơn vị sự nghiệp trước ngày 25/3/2014;

2.3. Tiếp nhận, bàn giao tài sản, tài chính, nhiệm vụ và nhân sự của Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/4/2014;

2.4. Bố trí lại tên biển treo, chỗ làm việc cho các đơn vị thành lập mới hoặc đổi tên.

3. Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bc:

3.1. Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cả 02 đơn vị phía Bắc và phía Nam, chuyển Ban Tổ chức cán bộ thm định trước ngày 15/3/2014.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung bàn giao về: Nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu để Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam đi vào hoạt động từ 01/4/2014. Phối hợp với Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam khắc dấu mới cho Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và phía Nam.

4. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4.1. Các đơn vị đổi tên (Ban Tài chính - Kế toán, Ban Sổ - Thẻ, Ban Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc) xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, gửi Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 20/3/2014 để thẩm định và trình Tổng Giám đốc.

4.2. Các đơn vị còn lại, căn cứ Nghị định 05/2014/NĐ-CP rà soát lại và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của đơn vị cho phù hợp, gửi Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trước ngày 25/4/2014.

5. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Rà soát, thống kê các nội dung về: Nhiệm vụ, tài sản, tài chính, nhân sự để bàn giao cho Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ ngày 01/4/2014.

6. Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ đề xuất việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện; chế độ phụ cấp đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo ý kiến kết luận của Ban Cán sự đảng để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư BCS, TGĐ (đ b/c);
- Các đ/c UV BCS, PTGĐ (để b/c);
- Các đơn vị TT BHXH VN;
- BHXH các tỉnh, tp TTTW;
- Lưu: VT, TCCB (7).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 828/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu828/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 828/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu828/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 828/TB-BHXH năm 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

             • 14/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực