Thông báo 84/TB-UBND

Thông báo 84/TB-UBND năm 2015 thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Thông báo 84/TB-UBND 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/TB-UBND

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BXD NGÀY 20/3/2015 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015    của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2585/SXD-KTXD ngày 04/5/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BXD); UBND thành phố hướng dẫn việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố như sau:

1. Nội dung triển khai thực hiện:

1.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015.

1.2. Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 15/5/2015 là theo mức lương đầu vào địa bàn vùng II, 2.150.000 đồng/tháng (địa bàn áp dụng mức lương đầu vào theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014).

Mức lương đầu vào 2.150.000 đồng/tháng nêu trên đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.

1.3. Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng thực hiện theo công bố tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD.

Ghi chú: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tra cứu nội dung Thông tư số 01/2015/TT-BXD tại Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng www.xaydung.gov.vn

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2697/UBND-QLĐTư ngày 14/4/2015, khẩn trương tham mưu cụ thể cho UBND thành phố quyết định việc xử lý chuyển tiếp áp dụng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố theo nội dung Điều 6 Thông tư số 01/2015/TT-BXD; báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/5/2015.

- Rà soát việc áp dụng các bộ đơn giá xây dựng hiện nay trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và theo quy định hiện hành; chủ động xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan theo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng để hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố xử lý theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TT HĐND TP (b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP;
- Chánh VP, các PCVP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Kho bạc Nhà nước ĐN;
- UBND các quận, huyện;
- Các Chủ đầu tư, các BQL dự án;
- Lưu: VT, QLĐTư.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/TB-UBND

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu84/TB-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/TB-UBND

Lược đồ Thông báo 84/TB-UBND 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 84/TB-UBND 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đà Nẵng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu84/TB-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành15/05/2015
        Ngày hiệu lực15/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Thông báo 84/TB-UBND 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Thông báo 84/TB-UBND 2015 đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đà Nẵng

         • 15/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực