Thông báo 87/TB-VPCP

Thông báo 87/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 87/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TẠI PHIÊN HỌP TỔNG KẾT NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình bày báo cáo tổng kết Phong trào năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019; ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận:

1. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng. Cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây gọi tắt là Phong trào) tiếp tục khẳng định là phong trào bao trùm lên mọi lĩnh vực đời sống xã hội được Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Ban Chỉ đạo Phong trào tại các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung vào quy trình bình xét các danh hiệu văn hóa, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích, từng bước nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của Phong trào trong xây dựng và phát triển đất nước. Một số địa phương có cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng phong trào. Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng được đề cao.

Bên cạnh những mặt tích cực, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của Phong trào, coi việc thực hiện Phong trào là của ngành văn hóa, do đó chưa vào cuộc quyết liệt; còn bị động, chưa sâu sát với nhiệm vụ được phân công. Công tác truyền thông thực hiện Phong trào mặc dù đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm nhưng kết quả đạt được chưa cao.

2. Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu, để Phong trào thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây nhằm tạo sự chuyển biến và sức lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa cộng đồng:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các tiêu chí, danh hiệu văn hóa phù hợp với thực tiễn trong thực hiện Phong trào.

- Chú trọng phổ biến những quy định mới trong các Nghị định của Chính phủ về văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng xử văn hóa, văn minh trong gia đình và cộng đồng.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan phát động phong trào giáo dục văn hóa trong nhà trường, quy tắc ứng xử văn minh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường như: xếp hàng, tập thể dục, thể thao, ý thức tham gia giao thông, bỏ rác đúng nơi quy định..., từ đó nhân rộng ra toàn xã hội.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo hoặc phát động cuộc thi tìm hiểu về văn hóa ứng xử và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhằm hình thành được bộ quy tắc ứng xử trong từng ngành, lĩnh vực.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm xây dựng nếp sống văn hóa chuẩn mực trong đời sống xã hội, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh của thế giới.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện các giải pháp tuyên truyền hiệu quả nội dung thực hiện Phong trào thông qua các hình thức như: Tổ chức hội thảo, cuộc thi, viết về các gương người tốt, việc tốt trong xã hội, nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của cá nhân, tập thể, cộng đồng; chú trọng đề cao trách nhiệm, nêu gương của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

d) Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông, lồng ghép với các hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

đ) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tăng cường phối hợp với cơ quan thường trực, các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc truyền thông thực hiện Phong trào.

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các Hội Văn học Nghệ thuật của địa phương tăng cường công tác thông tin, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về thực hiện Phong trào, khơi dậy ý thức trách nhiệm cộng đồng, tinh thần tiết kiệm trong mỗi người dân,... nhằm nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.

3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết Phong trào giai đoạn 2000 - 2018 tại Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCĐTW;
- Văn phòng Thường trực BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (03), đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu87/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(21/03/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 87/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 87/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu87/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (21/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 87/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 87/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực